Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีข้อมูลรายการทรัพย์สินของโรงเรียนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(31)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(31)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
1.  1. ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ100 มีรหัส มีทะเบียน อยู่ครบในฐานข้อมูลและเป็นปัจจุบัน
2.  2. ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 100 ค้นหาได้ ตามได้
3.  3. ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 100 มีระบบการดูแลรักษาอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
4.  4. มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงานที่ชัดเจนในกระบวนการดำเนินงานทรัพย์สินโรงเรียน
5.  5. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่องานทรัพย์สินโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 507 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 31  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 31   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านทรัพย์สินให้กับบุคลากรในโรงเรียน  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานทรัพย์สินโรงเรียน  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (31)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สำรวจรายการทรัพย์สิน  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจรายการทรัพย์สิน  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 425 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจรายการทรัพย์สิน  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจรายการทรัพย์สิน  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจรายการทรัพย์สิน  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจรายการทรัพย์สิน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ ต่อ  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจทรัพย์สินประจำวัน  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจทรัพย์สินประจำวัน  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจทรัพย์สินประจำวัน  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจทรัพย์สินประจำวัน  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจทรัพย์สินประจำวัน  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจทรัพย์สินประจำวัน  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจทรัพย์สินประจำวัน  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ให้แก่ร้านรับซื้อซากคอมพิวเตอร์  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายทรัพย์สินตามที่ได้บันทึกข้อความขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติดรหัสทรัพย์สินตามที่หน่วยงานภายในโรงเรียนขออนุมััติซื้อประเดือนกันยายน 2561 ตามสถานที่ติดตั้งภายในโรงเรียน  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ไปสำรวจโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเก่าอายุการใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป  25 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 8 *** ***
2    แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว / 120F A 4 ตราช้าง 2 *** ***
3    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL31W 1 *** ***
4    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 1x60 ใบ 1 *** ***
5    สติ๊กเกอร์ PVC ขาวด้าน 1 *** ***
6    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 6 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.61 420 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน
 - 2. คู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
 - 3. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก
 - 4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทรัพย์สินโรงเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน งานทรัพย์สินโรงเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  85.10
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (31 )
สำรวจทรัพย์สินโรงเรียนประจำปี 2561
สำรวจทรัพย์สินโรงเรียนประจำปี 2561ห้องจีเนียส
สำรวจรายการทรัพย์สินปี 2561
สำรวจทรัพย์สินโรงเรียนประจำปี อาคารอัสสัมชัญ
สำรวจทรัพย์สินโรงเรียนประจำปีอาคารประกอบการ
สำรวจทรัพย์สินโรงเรียนประจำปีอาคารประกอบการต่อ
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
สำรวจทรัพย์สินโรงเรียนประจำวัน
สำรวจรายการทรัพย์สินประจำวัน
สำรวจทรัพย์สินประจำวัน
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
สำรวจทรัพย์สินประจำวัน
สำรวจทรัพย์สินประจำวัน
สำรวจทรัพย์สินประจำวัน
สำรวจทรัพย์สินประจำวัน
ติดรหัสทรัพย์สินห้องดนตรีไทย
ติดรหัสทรัพย์สินห้องเปียโน2และห้องกีต้า
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่อาคารมารีย์และอาคารพิพิธภัณฑ์
ติดรหัสทรัพย์สินใหม่
จำหน่ายทรัพย์สินเก่าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
จำหน่ายทรัพย์สินเก่าประเภทเครื่องมือและเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด
จำหน่ายทรัพย์สินเก่าประเภทเครื่องมือและเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด 1
ติดรหัสทรัพย์สินเดือนกันยายน2561
จำหน่ายทรัพย์สินเก่าประเภทเครื่องมือและเครื่องปรับอากาศอายุงาน 10 ปีขึ้น