หน้าที่หลัก ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อประสานงาน ดำเนินงานจัดทำ- จัดส่งเอกสาร กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่ายธุรการ-การเงินและเป็นไปตามระบบการบริหารของโรงเรียน
2.  2. เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน
3.  3. เพื่อให้มีกระบวนการในการรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนแทรกชั้นที่ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(78)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(14)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  1. ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสาร มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน
2.  2. ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสารสนเทศโรงเรียน
3.  3. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการบริการงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
4.  4. มีหลักเกณฑ์ กระบวนการ และขั้นตอนของการรับสมัครนักเรียนอย่างเป็นระบบเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
5.  5. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกระบวนการและขั้นตอนของการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 78

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 4.1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 6.11 มีการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 ข้อ

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
    - 2.8 โรงเรียน/สถาบัน มีกระบวนการที่ชัดเจนในการคัดเลือกนักเรียน
    - 3.8 โรงเรียน/สถาบัน มีการกำกับติดตามการมาโรงเรียนของครูและการใช้เวลาในการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
    - 3.9 โรงเรียน/สถาบัน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากระบบการให้บริการ
    - 4.5 โรงเรียน/สถาบัน มีมาตรการที่ตอบสนองต่อข้อเสนอ ข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของโรงเรียน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่งของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความของฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การดำเนินการจัดพิมพ์ และการดำเนินการจัดส่งหนังสือ  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 การดำเนินการร่างและจัดพิมพ์จดหมาย  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 การดำเนินการบันทึกการประชุมของครูและการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 การให้บริการด้านการถ่ายเอกสาร  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 การโรเนียวเอกสารของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.11 การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.12 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินในแต่ละเดือน (31 พ.ค. 2561, 30 มิ.ย. 2561, 31 ก.ค. 2561, 31 ส.ค. 2561, 30 ก.ย. 2561, 31 ต.ค. 2561, 30 พ.ย. 2561, 31 ธ.ค. 2561, 31 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 2562, 31 มี.ค. 2562)  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.13 รวบรวม ติดตาม จัดเก็บ แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา (13 ก.ค. 2561, 13 ก.ย. 2561)  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.14 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.15 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.16 ประสาน ติดตาม งานภายใน และภายนอกหน่วยงาน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.17 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
01 พ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.18 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
01 พ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.18.1 ศึกษา วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ปฏิทินให้หน่วยงานภายในได้รับทราบ 1  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 1   0 *** *** 105 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   D 6.18.2 ประสานงานกับงานเทคโนโลยี และงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน 1  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
01 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   D 6.18.3 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
27 ส.ค. 2561 15 พ.ย. 2561   D 6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561) 65  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 65   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 31 วัน
15 พ.ย. 2561 15 พ.ย. 2561   D 6.18.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (15 พ.ย. 2561) 2  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 31 วัน
01 ก.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.18.6 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัครจัดทำเอกสารเพื่อการดำเนินการทดสอบ (ประสานงานฝ่ายวิชาการเพื่อจัดทำข้อสอบ/ครูผู้ควบคุมสอบ, กำหนดรอบ วันเวลา สถานที่สอบ, แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในการทดสอบ ความพร้อม, ประสานงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อจัดสถานที่สอบ)  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
22 ต.ค. 2561 23 พ.ย. 2561   D 6.18.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานกับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (19-23 พ.ย. 2561) 6  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 23 วัน
29 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2561   D 6.18.8 ประกาศผลสอบ (ประสานงานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประกาศผลสอบ) (29 พ.ย. 2561) 1  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 17 วัน
28 พ.ย. 2561 01 ธ.ค. 2561   D 6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัว (จัดรูปแบบการรับมอบตัว, ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (1 ธ.ค. 2561) 2  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 15 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   D 6.18.10 กำกับ ติดตาม และประเมิน (สถิติต่างๆ ของนักเรียนที่มาสมัครทดสอบ และรับมอบตัว, รายงานประจำปี)  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 46 วัน
01 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.18.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
01 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.19 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   D 6.19.1 ศึกษา และวางแผน การรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 46 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   D 6.19.2 ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการสำรวจสถิติจำนวนนักเรียน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 74 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   D 6.19.3 โทรแจ้งผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงไว้  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ 0   0 *** *** 74 วัน
01 ก.พ. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.19.4 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
01 ก.พ. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.19.5 จำหน่ายใบสมัครแทรกชั้น  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ 0   0 *** *** 105 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.19.6 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร จัดทำเอกสารเพื่อการดำเนินการทดสอบ (ประสานงานฝ่ายวิชาการเพื่อจัดทำข้อสอบ/ครูผู้ควบคุมสอบ, กำหนดรอบ วันเวลา สถานที่สอบ, แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในการทดสอบความพร้อม, ประสานฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่เพื่อจัดสถานที่สอบ)  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.19.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม)  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.19.8 ประกาศผลสอบ (ประสานงานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประกาศผลสอบ)  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.19.9 ดำเนินการรับมอบตัว (ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว)  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.19.10 กำกับ ติดตาม และประเมิน (สถิติต่างๆ ของนักเรียนที่มาสมัคร ทดสอบ และรับมอบตัว, รายงานประจำปี)  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 105 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   D 6.19.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ 0   0 *** *** 105 วัน
01 พ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.20 งานจัดทำบัตรนักเรียน (Smart Card)  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ 0   0 *** *** 105 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.21 งานจัดทำสถิติการมาปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.22 การให้บริการทางด้านการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.23 การให้บริการการใช้เครื่องโทรสารในการรับและส่งเอกสาร  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่ 0   0 *** *** 135 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.24 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.25 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 143 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 61 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 61 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 104 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 0   0 *** *** 135 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (78)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.2 ประสานงานกับงานเทคโนโลยี และงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน  1 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  28 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  1 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  4 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  8 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  15 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  18 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  22 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  24 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  25 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  27 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  28 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  29 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  4 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  8 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  9 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  10 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  11 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  12 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  18 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  19 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานกับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (19-23 พ.ย. 2561)  22 ต.ค. 2561 - 23 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  27 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.1 ศึกษา วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ปฏิทินให้หน่วยงานภายในได้รับทราบ  1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  3 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  10 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  13 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวถึงนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (15 พ.ย. 2561)  15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 การประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของ ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (15 พ.ย. 2561)  15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.4 จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561)  27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานกับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (19-23 พ.ย. 2561)  22 ต.ค. 2561 - 23 พ.ย. 2561
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานกับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (19-23 พ.ย. 2561)  22 ต.ค. 2561 - 23 พ.ย. 2561
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  21 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานกับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (19-23 พ.ย. 2561)  22 ต.ค. 2561 - 23 พ.ย. 2561
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  22 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานกับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (19-23 พ.ย. 2561)  22 ต.ค. 2561 - 23 พ.ย. 2561
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  23 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานกับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (19-23 พ.ย. 2561)  22 ต.ค. 2561 - 23 พ.ย. 2561
 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัว (จัดรูปแบบการรับมอบตัว, ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (1 ธ.ค. 2561)  28 พ.ย. 2561 - 1 ธ.ค. 2561
 ประกาศผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.8 ประกาศผลสอบ (ประสานงานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประกาศผลสอบ) (29 พ.ย. 2561)  29 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561
 รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  1 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัว (จัดรูปแบบการรับมอบตัว, ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (1 ธ.ค. 2561)  28 พ.ย. 2561 - 1 ธ.ค. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้จากการจำหน่ายใบสมัคร 20 *** ***
2    รายได้จากการจำหน่ายใบสมัคร 450 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปากกาเน้นข้อความ 10 *** ***
2    กระดาษหัวจดหมายโรงเรียน 8,000 *** ***
3    ซองจดหมายโรงเรียน 2 *** ***
4    ซองขนาด A4 โรงเรียน 3 *** ***
5    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
6    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
7    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
8    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
9    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 *** ***
10    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายบุคลากร 1 *** ***
11    ค่าถ่ายเอกสารภายนอกฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
12    ค่าถ่ายเอกสารภายนอกฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
13    ค่าถ่ายเอกสารภายนอกสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
14    ค่าถ่ายเอกสารภายนอกฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
15    ค่าถ่ายเอกสารภายนอกฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 *** ***
16    ค่าถ่ายเอกสารภายนอกฝ่ายบุคลากร 1 *** ***
17    ค่าจัดทำแฟ้มรับสมัครนักเรียน 650 *** ***
18    ค่าจัดทำใบสมัคร 650 *** ***
19    ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ทดสอบความพร้อมจัดทำข้อสอบ 1 *** ***
20    ค่างบประมาณจัดเลี้ยงคณะกรรมการคุมสอบ ป.1 1 *** ***
21    ค่าจัดทำซองสีน้ำตาล (ซองบริจาค) 500 *** ***
22    ค่าจัดทำแฟ้มรับสมัครนักเรียน 100 *** ***
23    ค่าจัดทำใบสมัคร 150 *** ***
24    บัตร (Smart Card) หมึกพิมพ์และสติกเกอร์ 1 *** ***
25    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 26 *** ***
26    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
27    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 500 *** ***
28    น้ำดื่ม 500 *** ***
29    ค่างบประมาณจัดเลี้ยงคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน 1 *** ***
30    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
31    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
32    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL72W 1 *** ***
33    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 2 *** ***
34    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
35    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
36    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
37    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
38    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 1 *** ***
39    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 2 *** ***
40    ทะเบียนหนังสือส่ง A-4 1 *** ***
41    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
42    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
43    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
44    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
45    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
46    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
47    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 6 *** ***
48    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 2 *** ***
49    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 3 *** ***
50    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 3 *** ***
51    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
52    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
53    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
54    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
55    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 1 *** ***
56    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
57    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 2 *** ***
58    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 6 *** ***
59    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 75 *** ***
60    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
61    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
62    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
63    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
64    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
65    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 4 *** ***
66    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 250 แผ่น 1 *** ***
67    กระดาษการ์ดขาว 120g A4 1X100 3 *** ***
68    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
69    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
70    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
71    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 3 *** ***
72    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 *** ***
73    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 400 *** ***
74    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 A4 5 *** ***
75    ถ่านอัลคาไลน์ AA (2 ก้อน) 48 *** ***
76    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
77    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
78    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
79    กระดาษแฟกซ์ ตราสิงห์ 210x30 หลา1-CM 30 *** ***
80    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 1 *** ***
81    ปากกาเสียบหน้าเคาน์เตอร์ 40 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.61 159 *** ***
2    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนพ.ค.61 406 *** ***
3    ค่าถ่ายเอกสารเดือนพ.ค.61 ร้านลักษณ์พานิช 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 493 *** ***
5    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนมิ.ย.61 1 *** ***
6    ค่าตัวอักษรติดบอร์ดภาษาอังกฤษสำหรับจัดป้ายต้อนรับและป้ายการประชุม 439 *** ***
7    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 -46 *** ***
8    ค่าถ่ายเอกสารเดือนมิ.ย.61 ร้านลักษณ์พานิช 1 *** ***
9    ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ป้าย 1 *** ***
10    ค่าถ่ายเอกสารเดือนก.ค.61 ร้านลักษณ์พานิช 1 *** ***
11    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนก.ค.2561 1 *** ***
12    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 1,928 *** ***
13    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2561 -165 *** ***
14    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนส.ค.61 496 *** ***
15    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 -95 *** ***
16    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนส.ค.2561 1 *** ***
17    ค่าถ่ายเอกสารเดือนส.ค.61 (ร้านลักษณ์พานิช) 1 *** ***
18    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนก.ย.61 471 *** ***
19    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ทดสอบความพร้อมนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2562 1 *** ***
20    ค่าถ่ายเอกสารเดือนก.ย.2561 ร้านลักษณ์พานิช 1 *** ***
21    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนต.ค.61 347 *** ***
22    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 1,643 *** ***
23    ค่าถ่ายเอกสารเดือนต.ค.2561 (ร้านลักษณ์พานิช) 1 *** ***
24    ค่าดินสอและปากกาใช้ในการทดสอบความพร้อมนักเรียนป.1 วันที่ 15/11/2561 483 *** ***
25    ครูนิภา คืนเงินค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับทดสอบป.1 -363 *** ***
26    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุอุปกรณ์สอบเข้าป.1 -81 *** ***
27    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของผู้เรียนป.1 วันที่ 19 - 23/11/2561 1 *** ***
28    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 15/11/2561 1 *** ***
29    ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัว ป.1 วันที่ 1/12/2561 1 *** ***
30    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ประจำเดือนพ.ย.2561 1 *** ***
31    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของผู้เรียนป.1 วันที่ 19/11/2561 1 *** ***
32    ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจดูแลความปลอดภัยวันรับมอบตัว ป.1 วันที่ 1/12/61 500 *** ***
33    ค่าถ่ายเอกสารเดือนพ.ย.2561 (ร้านลักษณ์พานิช) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ
 - 2. บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
 - 3. แบบสำรวจความพึงพอใจ
 - 4. ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ
 - 5. บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ
 - 6. บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน
 - 7. บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช
 - 8. รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน
 - 9. รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน
 - 10. เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
 - 11. บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้จัดทำ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (10) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
2. มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
3. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
4. มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
5. มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
6. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
7. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
8. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
9. มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์
10. มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรีเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- [หนังสือเข้า] ขอขอบคุณ
- [หนังสือเข้า] ขออนุญาตเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนและแจ้งรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นๆ
- [หนังสือเข้า] ขอเวลาเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน The 12th Cheerleading Asia International Open Championships&The 5th Asian Junior Cheerleading Championships 2018
- [หนังสือเข้า] การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC)
- [หนังสือเข้า] ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนกิจกรรม
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอสำรวจหมายเลขโทรศัพท์ของคุณครูและมาสเตอร์ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ใหม่)
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอสำรวจหมายเลขโทรศัพท์ของคุณครูและมาสเตอร์ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] การส่งงานประจำวัน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรไปรับเหรียญกษาปณ์
- [รับ-ส่งเอกสาร] ใบรายชื่อครู ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานประจำวันงานธุรการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ปฏิทินการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตัวอย่าง จดหมายขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม วาระปีการศึกษา 2561-2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] การเชื่อมโยงจดหมายเข้า และบันทึกข้อความกับแผนงาน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] จดหมาย เลขที่ 2561/0167 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561, 2561/0166 ขอเชิญเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] การส่งงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] จดหมายขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษาด้านวิชาการงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สถิติการมาปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 10 พ.ค.61-31 มี.ค.62
- [รับ-ส่งเอกสาร] สถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ประกอบส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2561-2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 2 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 4 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 5 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการและรายชื่อ จดหมายเข้าเลขที่ 2561/0452 เรื่อง : การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 8 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] เครื่องมือตรวจเงินอุดหนุน ปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] การยื่นคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แบบขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 11 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาเกี่ยวกับครูต่างชาติในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด “โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 12 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 13 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 14 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 15 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สโมสรลูกเสือ-เบลเยี่ยม
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 16 มิถุนายน 2561 (โครงการเพลิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] จดหมาย เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 20 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 21 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 22 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 25 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูไม่ได้ลงเวลา วันที่ 23 มิถุนายน 2561 (โครงการเพลิน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานสรุปขาดลามาสายวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินการทดสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวถึงนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการวันเยี่ยมชมโรงเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอบตัวนักเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] เอกสารลงเว็บ-รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] เอกสารลงเว็บ-รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] เอกสารลงเว็บ-รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการอยู่เวรโครงการเพลินภาคเช้า และโครงการเพลินภาคบ่าย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความอนุเคราะห์ช่วยจัดครูปฏิบัติหน้าที่แทน ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (14 )
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การจำหน่ายชุดใบสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของ ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562