หน้าที่หลัก ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการจัดทำนโยบาย แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
2.  เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(20)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(16)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
1.  โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน โครงการ ร้อยละ 100 ที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายของโรงเรียน และเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ครบกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  แผนงาน โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
3.  การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกแผนงาน โครงการตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน ร้อยละ 100
4.  มีการวิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100 ที่มีคุณภาพ สะท้อนการดำเนินการของโรงเรียนที่ชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA
5.  โรงเรียนมีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 82
6.  มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการแก้ไขรองรับ
7.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ ในระดับดีมากทุกองค์ประกอบ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบัติตนตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ผู้บริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ของสถานศึกษาได้สำเร็จประโยชน์สูงสุด (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ผู้บริหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ 8.10 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 4.1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 6.7 แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
    - 6.10 โรงเรียนมีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 82
    - 6.17 โรงเรียนมีการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขรองรับ

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 2.4.2 พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ
    - 3.2.1 พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์TQA

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
    - 1.1 โรงเรียน/สถาบัน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ รายงานทางการเงิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนปฏิบัติงานประจำปี รายงานประจำปี (SAR) และรายงานการประชุมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
    - 1.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
    - 1.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำและปรับปรุงคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
    - 2.2 โรงเรียน/สถาบัน มีการนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และอนุมัติงบประมาณประจำปีของโรงเรียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
    - ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
    - 1.3 บริหารจัดการตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (MEC)
    - 2.1 การจัดทำกลยุทธ์
    - 6.1 ระบบงาน
    - 6.2 กระบวนการทำงาน
    - ก. การจัดทำกลยุทธ์
    - ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
    - 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
    - ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
03 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 313 วัน
03 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 313 วัน
03 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 313 วัน
03 ม.ค. 2561 28 ก.พ. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
02 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 3  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 3   0 *** *** 141 วัน
10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่1) 4  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 150 วัน
11 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2) 4  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 87 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 3) 3  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 4)  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 67 วัน
15 ก.พ. 2562 05 เม.ย. 2562   D 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 116 วัน
15 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562   D 6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 70 วัน
19 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2562   D 6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการ แก่ฝ่ายต่าง ๆ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 71 วัน
20 ก.พ. 2562 08 มี.ค. 2562   D 6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานสรุปให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุป  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 88 วัน
11 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   D 6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 109 วัน
01 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562   D 6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 116 วัน
01 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562   D 6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 116 วัน
01 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562   D 6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 116 วัน
25 ก.พ. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (8.2) (TQA1.1ก,1.3,2.1ก,2.1ข)  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 172 วัน
25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562   D 6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 77 วัน
27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562   D 6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 79 วัน
28 ก.พ. 2562 29 มี.ค. 2562   D 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 109 วัน
01 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562   D 6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 121 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 141 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 141 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 172 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 172 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 172 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ 3  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 3   0 *** *** 141 วัน
01 พ.ย. 2561 19 เม.ย. 2562   D 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (TQA2.2ก, 6.1, 6.2)  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 130 วัน
24 ต.ค. 2561 15 ธ.ค. 2561   D 6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 5 วัน
03 ธ.ค. 2561 03 ธ.ค. 2561   D 6.5.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
07 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   D 6.5.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
10 ธ.ค. 2561 11 ม.ค. 2562   D 6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 32 วัน
18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562   D 6.5.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน และงบประมาณของ แผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 39 วัน
21 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562   D 6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษร ความถูกต้อง  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 46 วัน
26 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   D 6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 52 วัน
01 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   D 6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 109 วัน
01 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562   D 6.5.9 นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 95 วัน
01 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562   D 6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 95 วัน
01 มี.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน 3  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 3   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ร่วมนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 141 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 67 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 141 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 67 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 110 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 141 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (20)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน  1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน  1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่1)  10 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่1)  10 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน)  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่1)  10 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่1)  10 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 ศึกษา ประสานข้อมูล หารือ วิเคราะห์ข้อมูลการขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจองค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน  1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2)  11 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2)  11 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2)  11 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2)  11 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
 งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอพิจารณาทบทวนนโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2561  24 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564  11 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564  13 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 6 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป)  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
2    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 1 *** ***
3    เข้าเล่มสรุปแผนงาน โครงการ 6 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
5    จัดทำสำเนารายงาน 20 *** ***
6    ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 2 *** ***
7    ค่ารถไปกลับ 6 *** ***
8    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 6 *** ***
9    ค่าแท็กซี่ 4 *** ***
10    ค่าที่พัก 4 *** ***
11    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 1 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
13    จัดทำสำเนาเอกสาร 11 *** ***
14    ส่งเอกสารกรรมการทรัพย์สินมูลนิธิฯ 11 *** ***
15    จัดทำสำเนาเอกสารให้กรรมการที่ปรึกษา 8 *** ***
16    สำเนาเอกสารเล่มเล็กส่งกรรมการบริหารโรงเรียน 8 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2560 จำนวน 20 เล่ม 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-13/11/2561 1 *** ***
3    ม.นัฐพลคืนเงินค่าเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 -1,312 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนธ.ค.61 927 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ
 - รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม
 - รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 - เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
 - รายงานนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
2. มิส  จิดาภา    แสงประดับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [หนังสือเข้า] ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจองค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561
- [หนังสือเข้า] เชิญประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
- [หนังสือเข้า] เชิญประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
- [รับ-ส่งเอกสาร] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ปีการศึกษา 2560
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 2560 (สรุปปลายแผน)
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอพิจารณาทบทวนนโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (16 )
ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561
ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน)
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)
ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป)