Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานงาน ดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ
2.  เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(2)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสาร มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียนข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ
2.  ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสารสนเทศโรงเรียน
3.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในการบริการงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 507 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 507 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 431 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ) 1  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสำนักผู้อำนวยการในแต่ละเดือน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ติดตาม สรุป แผนงาน โครงการของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ 1  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 การติดตาม/รวบรวมจัดทำสารสนเทศ  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 ต.ค. 2561 05 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 288 วัน
04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เทปใส 3M 500 ขนาด 3/4x36 หลาแกนใหญ่ 4 *** ***
2    กระดาษการ์ด 180g A4 1*50 แผ่น 4 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 12 *** ***
4    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 4 *** ***
5    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 5 *** ***
6    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
8    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 1 *** ***
9    แฟ้มสะสมงาน A4 ปกพลาสติก 20 ไส้ คละสี 5 สี 3 *** ***
10    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 1 *** ***
11    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 1 *** ***
12    กระดาษกรอสซี่ 230 g SW 1 *** ***
13    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 A4 1 *** ***
14    แผ่น CD-Princo 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 726 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 680 *** ***
3    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 -10 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน
 - รายงานสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ความพึงพอใจต่องานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ 25614.680.4693.67
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
ผู้จัดทำ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)