Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นระบบและต่อเนื่อง

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(21)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.  นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร้อยละ 90 สามารถบรรเลงเพลงที่มีมาตรฐานตัวโน้ต ความยากในระดับเกรด 3
2.  วงเครื่องสายตะวันตก สามารถบรรเลงเพลงที่มีมาตรฐานตัวโน้ต ความยากในระดับเกรด 3 ได้ทั้งหมด
3.  นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร้อยละ 30 สามารถสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายและคอนเสิร์ตพัฒนาเยาวชนในระดับประเทศ
4.  เครื่องดนตรีของวงเครื่องสายตะวันตกร้อยละ 100 อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
5.  มีการสนับสนุนวงเครื่องสายตะวันตกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 515 วัน
19 ก.พ. 2561 02 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 501 วัน
05 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 494 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 442 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 18 1  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 18   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมและสมาชิกวงเครื่องสายตะวันตก  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 3  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องดนตรี วงเครื่องสายตะวันตก  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 221 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวงเครื่องสายตะวันตกตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 ต.ค. 2561 05 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 284 วัน
04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 130 วัน
08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 130 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (21)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมภาคพิธีการ บรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอคำปรึกษาในการเขียนปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวละครเพลงให้เหมาะสม และขออนุมัติดำเนินการโครงการละครเพลง  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝึกซ้อมเพลง เนื่องในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลง ในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery  1 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery  2 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการละครเพลง 2018 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมการดำเนินโครงการและความคืบหน้าละครเพลง 2018  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery  8 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  18 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018  19 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018  20 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018  21 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การซ้อมรวมวงออร์เครสตร้า  5 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมรวมวงเพื่อร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 166 วัน กำลังดำเนินการ  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมรวมวงเพื่อร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28  2 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1  9 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  10 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  23 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ผู้ประสานงานและควบคุมวงเครื่องสายตะวันตก 1   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ประสานงานและควบคุมวงเครื่องสายตะวันตก
ในกำหนดการ: นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (วันที่ 8 ต.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานและควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery วันที่ 8 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ใช้งบประมาณซ่อมบำรุงจากงบกองทุนเครื่องสายตะวันตก 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าซ่อมบำรุงตามสภาพเมื่อชำรุดเสียหาย 1 *** ***
2    Tune Piano 2 *** ***
3    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 24 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนต.ค.61 1,002 *** ***
2    ค่า Bow (คันชัก) ไวโอลิน ขนาด 3/4 จำนวน 5 ชุด (หจก.อะคูสติก้า มิวสิค) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 - แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C)
 - แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ของหน่วยงาน งานเครื่องสายตะวันตก
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กนก    ทรรทรานนท์
ผู้จัดทำ : มิส  กนก    ทรรทรานนท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  กนก    ทรรทรานนท์
2. มาสเตอร์  ธวัชชัย    แย้มสำรวล
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561
วงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลง ในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง
วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery
วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery วันที่ 2 กันยายน 2561
ประชุมการดำเนินโครงการและความคืบหน้าละครเพลง 2018
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 วันที่ 21 ธันวาคม 2561
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3