Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อดำเนินการบริการงานด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการแก่บุคลากรตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
2.  2. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
3.  3. เพื่อดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(11)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(14)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
1.  1. ร้อยละ 100 เอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆงานคุรุสภาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2.  2. โรงเรียนมีการประสานหน่วยงานกับทางราชการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ งานคุรุสภาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการอย่างเป็นระบบ
3.  3. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่องานประสานราชการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 478 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 478 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 478 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 478 วัน
01 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 438 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 เม.ย. 2561 30 มิ.ย. 2561   D 6.1.1 ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล 1  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 387 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.2 เบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำแต่ละเดือน 2  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
20 ก.พ. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.1.3 ขอรับเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
20 ก.พ. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.4 ขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.1 เบิกค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) และค่าการศึกษาบุตร  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 ต.ค. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.2.2 เบิกค่าช่วยเหลือบุตร  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.3 ถอนเงินทุนเลี้ยงชีพ  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคุรุสภา  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3.1.1 ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3.1.2 ขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3.1.3 ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3.2 งาน ชพค. ชพส. สพค. ฌคป. สคช. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3.2.1 รับสมัครสมาชิก ชพค. ชพส. สพค. ฌคป. สคช. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3.2.2 ชำระเงิน ชพค. ชพส. สพค. ฌคป. สคช. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำแต่ละเดือน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ 1  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.1 จัดทำเอกสารการแต่งตั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และต่อสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติ  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.2 จัดทำเอกสารการถอดถอนครู และบุคลากรทางการศึกษา 1  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.3 จัดทำเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.4 จัดทำเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองการทำงาน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.5 จัดทำเอกสารการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลในสมุดประจำตัวครู และบุคลากรทาง การศึกษา  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.6 จัดทำเอกสารการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสารใบอนุญาตต่างๆ ของโรงเรียน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.7 จัดทำเอกสารภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา 1  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.8 จัดทำเอกสารประกันสังคม  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.8.1 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.8.2 การแจ้งออกการเป็นผู้ประกันตน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.8.3 การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.8.4 การนำส่งเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนประจำปี  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 361 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 227 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 157 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานประสานราชการ  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 157 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   C 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ส่งเอกสารการถอดถอนครูชาวต่างประเทศ  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 จัดทำเอกสารการถอดถอนครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2561  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 เบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำแต่ละเดือน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล  1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ชำระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2561  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2561  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 เบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำแต่ละเดือน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 จัดทำเอกสารภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งเอกสารการขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.1.2 ขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 จัดทำเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 จัดทำเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สมุดประจำตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 *** ***
2    ค่าคำร้องและใบอนุญาต 1 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
4    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 1 *** ***
5    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 2 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
7    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 3 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
9    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
10    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
11    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 2 *** ***
12    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 2 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 3 *** ***
14    ตาไก่พลาสติก เบนน่อน 1 *** ***
15    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
16    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
17    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 2 *** ***
18    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
19    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
21    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 1 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
23    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
24    ตาไก่พลาสติก เบนน่อน 1 *** ***
25    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
26    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 1 *** ***
27    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 2 *** ***
28    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
29    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
30    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 4 *** ***
31    ลวดเย็บ Max No.35 1x24 4 *** ***
32    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
34    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
35    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 2 *** ***
36    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 2 *** ***
37    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
38    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 1 *** ***
39    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 2 *** ***
40    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 2 *** ***
41    แผ่น CD-Princo 12 *** ***
42    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
43    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
44    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 4 *** ***
45    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 389 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 672 *** ***
3    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.ย.61 -14 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 918 *** ***
5    ค่าธรรมเนียมต่ออายุประกอบวิชาชีพครูของภราดาศุภนันท์ 210 *** ***
6    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 -55 *** ***
7    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.62 501 *** ***
8    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 1,212 *** ***
9    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 -245 *** ***
10    วัสดุสำนักงานเดือนมี.ค.62 1,158 *** ***
11    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.61 235 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2561
 - 2. คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ
 - 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ ของหน่วยงาน งานประสานราชการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ  90.44
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (14 )
ส่งเอกสารถอดถอนครูชาวต่างประเทศ
ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนเดือนกันยายน 2561
ส่งเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนกันยายน 2561
ส่งเอกสารการขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ
ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ
ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ
ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ
ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ
ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ
ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ