Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรได้รับการยกศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ปฏิบัติและตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(97)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(12)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(12)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(47)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1.  บุคลากรทุกคนมีหลักสูตรและแนวทางในการยกศักยภาพของตนเองทั้ง 5 มิติ
2.  ร้อยละ 100 ของงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการยกศักยภาพของบุคลากรในหน้าที่
3.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน การบริหาร
4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 78 ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดีได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด
5.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 92 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
6.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
7.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 ได้รับการ พัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
8.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอบันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาบุคลากร
9.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 415 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 28  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 28   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน 15  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน 31  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 31   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 5  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด 16  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
01 ม.ค. 2562 19 ก.พ. 2562   D 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน 2  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 120 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 328 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (97)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561  2 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561  2 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  10 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  11 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  12 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจ้งการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจ้งการส่งงาน Infographic ครั้งที่ 1  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน"  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเรื่องการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปี 2561  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าโครงการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเชิญเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาของ บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561  12 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค"  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2561  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรสัมมนาภายในสถานศึกษาจากบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิล์ลไดแด็ค เอเชีย 2018  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งสถิติการอบรมสัมมนาประจำภาคเรียนที่1  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Cultivating Essential Skills in Science and Mathematics Classroom จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่:แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  18 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "อาชีพแห่งอนาคต My Future : My Career & ChiangMai Smart City : Digital Disruption"  19 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  3 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 จากศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  14 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62  16 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน  1 ม.ค. 2562 - 19 ก.พ. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร  28 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  6 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  9 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  10 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทัศนศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา 2561  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  16 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  17 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน  1 ม.ค. 2562 - 19 ก.พ. 2562
 ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทัศนศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา 2561  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561  25 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  2 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  3 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  5 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  7 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  9 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  10 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  23 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  24 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูในภาคเหนือ) ของชมรมครูการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย  27 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  1 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  2 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562  29 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผ.อ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562  29 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (12)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 11   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 12   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 11   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 88   6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
  ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 10   6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 10   6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
  ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (12)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ (วันที่ 6 ก.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ในกำหนดการ: คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (วันที่ 1 ต.ค. 2561) (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ในกำหนดการ: คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (วันที่ 2 ต.ค. 2561) (12)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ในกำหนดการ: คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (วันที่ 3 ต.ค. 2561) (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ในกำหนดการ: คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561) (88)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
ในกำหนดการ: ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (วันที่ 3 ม.ค. 2562) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
ในกำหนดการ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (วันที่ 24 มี.ค. 2562) (10)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
ในกำหนดการ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (วันที่ 23 มี.ค. 2562) (10)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ในกำหนดการ: ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 เม.ย. 2562) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ในกำหนดการ: ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 2 เม.ย. 2562) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนวิทยากร 10 *** ***
2    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 10 *** ***
3    ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 10 *** ***
4    ค่าอาหารวิทยากร 120 *** ***
5    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มวิทยากรและทีมงาน 240 *** ***
6    ค่าอาหารผู้เข้าร่วมการอบรม 180 *** ***
7    ค่าอาหารว่าง 2,160 *** ***
8    ค่าเอกสาร วัสดุที่ใช้ในการอบรม 3 *** ***
9    การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน 180 *** ***
10    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
11    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
12    ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 1 *** ***
13    ค่าอาหารวิทยากรและทีมงาน 8 *** ***
14    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มวิทยากรและทีมงาน 16 *** ***
15    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 93 *** ***
16    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 186 *** ***
17    ค่าเอกสาร วัสดุที่ใช้ในการอบรม 1 *** ***
18    ค่าเช่ารถตู้ 5 *** ***
19    เทียน 2 *** ***
20    ค่าทำบุญบริจาค 5 *** ***
21    ค่ากระดาษทำฐานรองเทียน 2 *** ***
22    ค่าตกแต่งดอกไม้ 2 *** ***
23    ค่าพานดอกไม้ 1 *** ***
24    ค่าพานธูปเทียน 1 *** ***
25    ค่าช่อดอกไม้ครูที่ได้รับรางวัล 6 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 15 *** ***
27    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 2 *** ***
28    กระดาษโพทอิท ตราช้าง 2*2 2 *** ***
29    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 1 *** ***
30    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 *** ***
31    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 *** ***
32    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 5 *** ***
33    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
34    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
35    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
36    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
37    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2561 วันที่ 10-12/5/61 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดการอบรมเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย วันที่ 26/5/61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 555 *** ***
4    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมหัวข้อวิจัย -670 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 1 *** ***
6    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 392 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28/7/2561 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12/8/61 1 *** ***
9    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ -115 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเรื่องการกรอกแผนการสอนในระบบSWIS ให้แก่ครูผู้สอน วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันที่ 13/10/2561 และวันปิยมหาราช วันที่ 23/10/2561 1 *** ***
12    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช -5,500 *** ***
13    ค่าสมัครสมาชิกสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี2562 500 *** ***
14    ค่าพานไหว้ครู, ช่อดอกไม้แสดงความยินดีและค่าเช่ารถตู้สำหรับไปร่วมงานวันครูเอกชน วันที่ 16/1/2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 1 *** ***
15    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายร่วมงานวันครู ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ -2,000 *** ***
16    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 1,861 *** ***
17    เบิกเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน เนื่องจากครู จำนวน 11 คนมีความประสงค์จะไปดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ด้วยตนเองเนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกอื่นๆ/อุปกรณ์บางรุ่นที่เสนอได้ตกรุ่น/บริษัท 1 *** ***
18    ค่าแพ็คเก็จทัวร์จัดทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล วันที่ 24 - 27/4/2562 จำนวน 17 คน 1 *** ***
19    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการทัศนศึกษา ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ของภราดาพลากร เพียรพันธ์ 1 *** ***
20    ค่าจัดซื้อIPAD จำนวน 81 รายและอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 51 ราย (บ.ชิชางคอมพิวเตอร์) 1 *** ***
21    ค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพิ่มเติม 1 คน เนื่องจากรุ่นที่ต้องการทางบริษัทชิชาง ไม่มีจำหน่าย (ครูภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม) 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งวันที่ 24/3/2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 คน 1 *** ***
23    คืนงบค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีของครูภัทราภรณ์ -8,490 *** ***
24    เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันในการส่งครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง วันที่ 23/3/2562 จำนวน 10 คน 1 *** ***
25    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายครูไปทำหน้าที่นับคะแนนการเลือกตั้ง -700 *** ***
26    ครูศิริพรคืนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันนับคะแนนการเลือกตั้ง -250 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2561
 - แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา
 - รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร
 - ผลการประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  82.75
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้จัดทำ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (103) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
2. มิส  อุไร    ชัยคำวัง
3. มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์
4.      
5.      
6.      
7. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
8. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
9. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
10. มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
11. มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
12. มิส  บุษบา    ศุกระศร
13. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
14. มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
15. มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
16. ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
17. ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์
18. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
19. มิส  ศศิภรณ์    เถระ
20. มิส  เกษสุดา    คำลุน
21. มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
22. มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
23. มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
24. มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
25. มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
26. มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
27. มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
28. มิส  ธิดาพร    ทองคำ
29. มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
30. มิส  สุพัตรา    มหายศ
31. มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
32. มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
33. มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
34. มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
35. มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
36. มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
37. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
38. มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
39. มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
40. มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
41. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
42. มิส  โสภิต    สิงห์มณี (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
43. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
44. มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
45. มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
46. มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
47. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
48. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
49. มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
50. มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
51. มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
52. มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
53. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
54. มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
55. มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
56. มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
57. มิส  อัมพร    พิมพิสาร
58. มิส  พีวรา    สอาดล้วน
59. มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
60. มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
61. มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
62. มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
63. มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
64. มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
65. มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
66. มิส  ประมวล    พวงสี
67. มิส  กิติยา    อารักษ์
68. มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
69. มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า
70. มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
71. มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
72. มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
73. มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
74. มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี
75. มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
76. มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋
77. มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
78. มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
79. มิส  รสสริน    มงคลเทพ
80. มิส  นันทิยา    ไทยใหม่
81. มิส  รินลษา    เจริญสุข
82. มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ
83. มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล
84. มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู
85. มิส  ดารารัตน์    คำมาไว
86. มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
87. มิส  นฤมล    ภักดี
88. มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน
89. มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
90. มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ
91. มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
92. มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา
93. มิส  อารุณี    ลากตา
94. มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ
95. มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
96. มิส  กนกวรรณ    สายมา
97. มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
98. มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร
99. มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
100. มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
101. มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
102. มิส  นิภา    ฟองผล
103. มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (47 )
การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)
ทดสอบบนห้องประชุม
ทดสอบภาพ
อบรมสัมมนา
สัมมนาก่อนเปิดเรียน
สัมมนาก่อนเปิดเรียน
มาสเตอร์ ต้น
อบรมฝึกทักษะการถ่ายภาพ
อบรมการถ่ายถาพ
อบรมโพสต์
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)
สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คณะผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ
คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS
คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (02/10/61ภาคบ่าย)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62
ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ
สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา
คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27
แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561
คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561​(3มี.ค.62)
คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562