หน้าที่หลัก ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรได้รับการยกศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ปฏิบัติและตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(52)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(7)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(7)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(29)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1.  บุคลากรทุกคนมีหลักสูตรและแนวทางในการยกศักยภาพของตนเองทั้ง 5 มิติ
2.  ร้อยละ 100 ของงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการยกศักยภาพของบุคลากรในหน้าที่
3.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน การบริหาร
4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 78 ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดีได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด
5.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 92 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
6.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
7.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 ได้รับการ พัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
8.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอบันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาบุคลากร
9.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 4.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการ
    - 4.5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 78 ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดีได้ตามเกณฑ์ ที่ทางโรงเรียนกำหนด
    - 4.6 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 92 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
    - 4.9 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
    - 4.10 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85ได้รับการ พัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 1.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติการร่วมมือ ร่วมงาน และเอื้ออาทรต่อทุกคน
    - 1.2.3 พัฒนาครู ผู้บริหารทุกระดับ เป็นผู้ชี้แนะและผู้นำ ให้ความสนใจส่วนตัวในการพัฒนาเชาว์ปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม การเห็นคุณค่าในตนเองและความรับผิดชอบของผู้เรียน
    - 4.1.2 จัดทำแผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร
    - 5.2.2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
    - 5.2.2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
    - 3.2 โรงเรียน/สถาบัน มีการพัฒนาครูที่สอดรับกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
    - 3.3 โรงเรียน/สถาบัน มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิชาชีพของครูเพื่อสนับสนุนให้ครูมีความรับผิดชอบ

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 290 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 290 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 259 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 259 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 229 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 *** *** 136 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน 12  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 12   0 *** *** 136 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน 21  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 21   0 *** *** 136 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 5  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 5   0 *** *** 136 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 136 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด 13  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 13   0 *** *** 136 วัน
01 ม.ค. 2562 10 ก.พ. 2562   D 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 57 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 136 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 136 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 136 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 142 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 8 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 62 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 136 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 136 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 62 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 105 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 0   0 *** *** 136 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (52)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561  2 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561  2 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  10 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  11 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  12 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจ้งการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แจ้งการส่งงาน Infographic ครั้งที่ 1  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน"  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเรื่องการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปี 2561  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าโครงการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเชิญเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาของ บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561  12 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค"  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2561  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรสัมมนาภายในสถานศึกษาจากบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิล์ลไดแด็ค เอเชีย 2018  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งสถิติการอบรมสัมมนาประจำภาคเรียนที่1  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Cultivating Essential Skills in Science and Mathematics Classroom จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (7)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ 1   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 11   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 12   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 11   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 88   6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (7)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ (วันที่ 6 ก.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ในกำหนดการ: คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (วันที่ 1 ต.ค. 2561) (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ในกำหนดการ: คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (วันที่ 2 ต.ค. 2561) (12)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
ในกำหนดการ: คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (วันที่ 3 ต.ค. 2561) (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ในกำหนดการ: คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561) (88)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนวิทยากร 10 *** ***
2    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 10 *** ***
3    ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 10 *** ***
4    ค่าอาหารวิทยากร 120 *** ***
5    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มวิทยากรและทีมงาน 240 *** ***
6    ค่าอาหารผู้เข้าร่วมการอบรม 180 *** ***
7    ค่าอาหารว่าง 2,160 *** ***
8    ค่าเอกสาร วัสดุที่ใช้ในการอบรม 3 *** ***
9    การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน 180 *** ***
10    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
11    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
12    ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 1 *** ***
13    ค่าอาหารวิทยากรและทีมงาน 8 *** ***
14    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มวิทยากรและทีมงาน 16 *** ***
15    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 93 *** ***
16    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 186 *** ***
17    ค่าเอกสาร วัสดุที่ใช้ในการอบรม 1 *** ***
18    ค่าเช่ารถตู้ 5 *** ***
19    เทียน 2 *** ***
20    ค่าทำบุญบริจาค 5 *** ***
21    ค่ากระดาษทำฐานรองเทียน 2 *** ***
22    ค่าตกแต่งดอกไม้ 2 *** ***
23    ค่าพานดอกไม้ 1 *** ***
24    ค่าพานธูปเทียน 1 *** ***
25    ค่าช่อดอกไม้ครูที่ได้รับรางวัล 6 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 15 *** ***
27    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 2 *** ***
28    กระดาษโพทอิท ตราช้าง 2*2 2 *** ***
29    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 1 *** ***
30    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 *** ***
31    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 *** ***
32    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 5 *** ***
33    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
34    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
35    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
36    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
37    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2561 วันที่ 10-12/5/61 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดการอบรมเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย วันที่ 26/5/61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 555 *** ***
4    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมหัวข้อวิจัย -670 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 1 *** ***
6    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 392 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28/7/2561 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12/8/61 1 *** ***
9    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ -115 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเรื่องการกรอกแผนการสอนในระบบSWIS ให้แก่ครูผู้สอน วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันที่ 13/10/2561 และวันปิยมหาราช วันที่ 23/10/2561 1 *** ***
12    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช -5,500 *** ***
13    ค่าสมัครสมาชิกสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี2562 500 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2561
 - แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา
 - รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร
 - ผลการประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้จัดทำ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (96) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
2. มิส  อุไร    ชัยคำวัง
3. มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์
4.      
5. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
6. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
7. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
8. มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
9. มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
10. มิส  บุษบา    ศุกระศร
11. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
12. มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
13. มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
14. ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
15. ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์
16. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
17. มิส  ศศิภรณ์    เถระ
18. มิส  เกษสุดา    คำลุน
19. มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
20. มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
21. มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
22. มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
23. มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
24. มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์
25. มิส  ณพวรรณ์    วงค์ปั๋น
26. มิส  ธิดาพร    ทองคำ
27. มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
28. มิส  สุพัตรา    มหายศ
29. มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
30. มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
31. มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
32. มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
33. มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
34. มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
35. มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
36. มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
37. มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
38. มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
39. มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
40. มิส  โสภิต    สิงห์มณี
41. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
42. มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
43. มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
44. มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
45. มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
46. มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
47. มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
48. มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
49. มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
50. มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
51. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
52. มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
53. มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
54. มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
55. มิส  อัมพร    พิมพิสาร
56. มิส  พีวรา    สอาดล้วน
57. มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
58. มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
59. มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
60. มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
61. มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
62. มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
63. มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
64. มิส  ประมวล    พวงสี
65. มิส  กิติยา    อารักษ์
66. มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
67. มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า
68. มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
69. มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
70. มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
71. มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
72. มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี
73. มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
74. มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋
75. มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
76. มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี
77. มิส  รสสริน    มงคลเทพ
78. มิส  นันทิยา    ไทยใหม่
79. มิส  รินลษา    เจริญสุข
80. มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ
81. มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล
82. มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู
83. มิส  ดารารัตน์    คำมาไว
84. มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
85. มิส  นฤมล    ภักดี
86. มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน
87. มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
88. มิส  ภิรญา    รัตนรมย์
89. มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
90. มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา
91. มิส  อารุณี    ลากตา
92. มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ
93. มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
94. มิส  กนกวรรณ    สายมา
95. มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
96. มิส  พิกุล    รุ้งประนมกรเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [หนังสือเข้า] การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน"
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล
- [หนังสือเข้า] ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค"
- [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
- [หนังสือเข้า] เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
- [หนังสือเข้า] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
- [หนังสือเข้า] โครงการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปี 2561
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
- [หนังสือเข้า] ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรสัมมนาภายในสถานศึกษา
- [หนังสือเข้า] เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษา
- [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
- [หนังสือเข้า] ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
- [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561
- [หนังสือเข้า] เชิญบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561
- [หนังสือเข้า] เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิล์ลไดแด็ค เอเชีย 2018
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561
- [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Cultivating Essential Skills in Science and Mathematics Classroom
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับประถมศึกษา
- [หนังสือเข้า] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
- [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งรายละเอียดการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน10-12 พ.ค.61
- [รับ-ส่งเอกสาร] สำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] การส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] สรุปงานประจำวัน เดือนพ.ค.61 (งานพัฒนาบุคลากร)
- [รับ-ส่งเอกสาร] การแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์
- [รับ-ส่งเอกสาร] สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] การส่งงาน Infographic ครั้งที่ 1 (ภายใน 28 พ.ค.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
- [รับ-ส่งเอกสาร] power point ป้ายอบรมวิจัย 26 พ.ค.61
- [รับ-ส่งเอกสาร] การส่งหัวข้อการวิจัย (ภายใน 29 พ.ค.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] อัตราเบิกอบรมสัมมนาภายนอก2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งหัวข้อการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- [รับ-ส่งเอกสาร] ผลการประเมินการจัดอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ผลการประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย 26 พ.ค.61
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (21-22 มิ.ย.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (23 มิ.ย.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] หัวข้อการอบรมวิจัยสำหรับขึ้นจอ วันที่23มิ.ย.61
- [รับ-ส่งเอกสาร] หัวข้อการอบรมวิจัยสำหรับขึ้นจอ วันที่23มิ.ย.61
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรไปอบรม (ศุกร์ 6 ก.ค.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สำรวจการเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิม .พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการทำบันทึกข้อความชี้แจงกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 9 ส.ค.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สำรวจการเดินทางเข้าร่วมพิธีวันแม่ (12 ส.ค.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความร่วมมือตรวจเช็คชื่อ-นามสกุล สำหรับจองตั๋วเครื่องบิน (สัมมนาผู้บริหาร2561)
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่2-3 ต.ค.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (สัมมนาผู้บริหาร 1-3 ต.ค.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] สำรวจการเดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ.2561 (ภายใน 17 ต.ค.61)
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งสถิติการอบรม สัมมนา ภาคเรียนที่1/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (29 )
การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)
ทดสอบบนห้องประชุม
ทดสอบภาพ
อบรมสัมมนา
สัมมนาก่อนเปิดเรียน
สัมมนาก่อนเปิดเรียน
มาสเตอร์ ต้น
อบรมฝึกทักษะการถ่ายภาพ
อบรมการถ่ายถาพ
อบรมโพสต์
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)
สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คณะผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ
คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS
คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (02/10/61ภาคบ่าย)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)
คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช