Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์เป็นระบบ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน สามารถตรวจสอบได้

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(5)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
1.  1. ร้อยละ 100 ทุก หน่วยงานในโรงเรียนมีวัสดุใช้ในสำนักงานที่เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการตามแผนงาน
2.  2. มีคู่มือ ระเบียบ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงานที่ชัดเจนในกระบวนการ ดำเนินงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
3.  3. ผู้ปกครองร้อยละ 78 มีความพึงพอใจต่อระบบการจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
4.  4. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่องานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในคลังตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 มี.ค. 2562, ป.2-ป.6 วันที่ 20-22 มี.ค. 2562) 5  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (5)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 มี.ค. 2562, ป.2-ป.6 วันที่ 20-22 มี.ค. 2562)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  2 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 มี.ค. 2562, ป.2-ป.6 วันที่ 20-22 มี.ค. 2562)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3  20 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 มี.ค. 2562, ป.2-ป.6 วันที่ 20-22 มี.ค. 2562)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  21 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 มี.ค. 2562, ป.2-ป.6 วันที่ 20-22 มี.ค. 2562)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  22 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 มี.ค. 2562, ป.2-ป.6 วันที่ 20-22 มี.ค. 2562)  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 5 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 250 แผ่น 3 *** ***
5    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 *** ***
6    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 10 *** ***
7    เบี้ยเลี้ยงครูที่มาจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 58 *** ***
8    เบี้ยเลี้ยงตำรวจสังเกตการณ์ 2 *** ***
9    ค่าอาหารว่างครู 68 *** ***
10    ค่าอาหารว่างพนักงาน 15 *** ***
11    ยางรัด(วงใหญ่) 6 *** ***
12    ถุงหิ้ว 100 *** ***
13    ค่าอาหารกลางวันครู(58คน)ตำรวจ(2คน) 320 *** ***
14    กระดาษโรเนียว ปอนด์F4 1x500BP 65 *** ***
15    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 40 *** ***
16    กระดาษโรเนียว ปอนด์A4 40 *** ***
17    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.61 390 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 337 *** ***
3    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 -50 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.62 19,325 *** ***
5    เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครู, ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจและ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับครูที่มาจำหน่ายหนังสือวันที่ 2 และวันที่ 20 - 22/3/2562 1 *** ***
6    ครูวิไลลักษณ์คืนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงครูวันจำหน่ายแบบเรียนปีการศึกษา 2562 -7,350 *** ***
7    ค่ายางรัดวงใหญ่ 6 ถุง สำหรับจัดชุดหนังสือเรียนตำรากลาง 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - 2. คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - 3. ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - 4. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน ของหน่วยงาน งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน  84.86
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นิภา    ฟองผล
ผู้จัดทำ : มิส  นิภา    ฟองผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้
2. มิส  นิภา    ฟองผล
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)