Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
2.  เพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลผลความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล
3.  เพื่อส่งเสริม ประสานงานและผลักดันให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้าน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(20)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการค้นหาศักยภาพพิเศษ
2.  ผู้เรียนทุกคนที่มีศักยภาพพิเศษได้รับการส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดจนบรรลุศักยภาพสูงสุด
3.  มีระบบการค้นหาและส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดศักยภาพพิเศษของผู้เรียนไปสู่ศักยภาพสูงสุดในแต่ละด้าน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 20 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 1   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.1 ศึกษาข้อมูลการค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน ปี 2561  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 นำผลการศึกษามาวางแผน การค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน รวบรวมผลศักยภาพพิเศษของผู้เรียน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.3 จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4 ประสานและเบิกงบประมาณเตรียมความพร้อมห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ จัดบอร์ด, บัตรนักเรียน, ใบงาน, สื่อการสอน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.5 จัดตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.6 แจ้งตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ให้ครูประจำชั้นทราบ ทาง E-office  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.7 ลงตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ในToday’s Event  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius) 17  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 17   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.10 ตรวจใบงานกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.11 บันทึกคะแนนและสแกนใบงาน ชั้น ป.1-ป.3 ลงในระบบคอมพิวเตอร์  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.12 สรุปผลความสามารถพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 เป็นรายบุคคล โดยแจกแฟ้มสรุปผลเป็นรายบุคคลโดยผ่านทางครูที่ปรึกษาและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.13 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค 1  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 1   0 *** *** 315 วัน
05 มิ.ย. 2562 05 ต.ค. 2562   D 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 107 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษผู้เรียน ชั้น ป.4-ป.6  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย 1  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 1   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 22 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 85 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 162 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 239 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 85 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 239 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 285 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว 0   0 *** *** 315 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (20)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/7 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.3/3, ป.3/4, 3/5 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5 ป. 2/6 และ ป.2/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/3, และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/8, ป.3/1, ป.3/2 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 และนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5 ป. 2/6 และ ป.2/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1, และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 2 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/8, ป.3/5, ป.3/6และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  20 มิ.ย. 2562 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4,ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  21 มิ.ย. 2562 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้เงินสนับสนุนค่าเงินรางวัลกิจกรรม Montfort's Got Talent 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ และกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค 1 *** ***
2    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 12 *** ***
3    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 4 *** ***
4    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 10 *** ***
5    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 5 *** ***
6    สีเมจิก 12 สีไพล็อต SDR-200 ด้ามลายริ้ว 10 *** ***
7    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 2 *** ***
8    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2g 48 *** ***
9    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 2 *** ***
10    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 12 *** ***
11    เชือกฟาง 400g 2 *** ***
12    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 2 *** ***
13    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 80 *** ***
14    ยางลบสเต็ดเลอร์ B-35 แท้ กล่องสีฟ้า 50 *** ***
15    เครื่องเย็บ MAX TGA 1 *** ***
16    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
17    สีไม้ยาวคอลีน # 775 48 แท่ง 48 สี 2 *** ***
18    ค่าสำเนากระดาษ 14,976 *** ***
19    ค่าหมึกปริ้ท์เตอร์สีดำ 10 *** ***
20    ค่าหมึกปริ้นท์เตอร์สี 18 *** ***
21    ค่าสื่อการสอน 1 *** ***
22    ค่าบำรุงรักษาเครื่องปริ้นท์ 1 *** ***
23    แฟ้มรายงานผลการเรียน Genius 1,200 *** ***
24    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
25    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
26    ถ้วยรางวัล 24 *** ***
27    ของรางวัล 1 *** ***
28    ป้ายไวนิลกิจกรรม 10 *** ***
29    เกียรติบัตรกิจกรรม 1 *** ***
30    ค่าดำเนินการกิจกรรม 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์จัดเก็บสื่อการสอนในห้องYes! Genius ประจำปีการศึกษา 2562 1 *** ***
2    ค่าตุ๊กตาหุ่นมือสำหรับใช้เป็นสื่อการสอนในห้องYes! Genius 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล
 - แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด ของหน่วยงาน งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต
นักเรียนชั้น ป.3/3, ป.3/4, 3/5 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1
นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 และนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1
นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius
นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2