Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการ กำหนดทิศทางการ พัฒนาสถานศึกษาและ นำสู่การปฏิบัติใน แผนปฏิบัติการประจำปี ครบกระบวนการ PDCA
2.  ฝ่ายบริหารทั่วไป มี โครงสร้างการบริหาร จัดการฝ่ายปรากฏ ชัดเจน
3.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินการปฏิบัติงาน ตามแผน การรายงาน ผลการทำงานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้งและนำ ผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนางานในครั้งต่อไป
4.  แผนงาน/โครงการ ที่ กำหนดในแผนปฏิบัติ การประจำปีในฝ่าย บริหารทั่วไป มีการ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสำเร็จเครื่องมือวัด และประเมินผลและมี การดำเนินการตามแผน ร้อยละ 95
5.  มีการดำเนินการบรรลุ เป้าหมายตาม แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 85
6.  มีการดำเนินงานตาม ระบบประกัน คุณภาพ ภายในตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบประกัน คุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
7.  บุคลากรในฝ่ายบริหาร ทั่วไปร้อยละ 95 มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญา ตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิ ตรงตามสายงาน
8.  บุคลากรในฝ่ายบริหาร ทั่วไปทุกคน ได้รับการ พัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี การศึกษา และได้รับ การพัฒนาอบรมที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
9.  บุคลากรทางการศึกษา ในฝ่ายบริหารทั่วไป ร้อยละ 95 มีคุณภาพ ทางด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนผ่าน เกณฑ์การประเมินของ โรงเรียน
10.  บุคลากรในฝ่าย บริหารทั่วไป ทุกคน ได้รับสวัสดิการพื้นฐาน ตามที่โรงเรียนกำหนด
11.  นักการภารโรงและ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 95 มี คุณภาพทางด้านการ ปฏิบัติงานการปฏิบัติตน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของโรงเรียน
12.  ผู้รับบริการ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ คุณภาพการบริการของ แต่ละงานในฝ่ายอยู่ใน ระดับ “มาก”

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป, ปฏิทินฝ่ายบริหารทั่วไป, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 315 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วย งานภายในฝ่ายบริหารทั่วไป  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 2   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านบริการ (อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค) เพื่อให้การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน 4  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 4   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด 2  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 2   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 284 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 54 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 131 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 208 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 284 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 54 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 208 วัน
10 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 254 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี 0   0 *** *** 284 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) : การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมนักการและพนักงาน ครั้งที่ 1/2562  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักการและพนักงานเนื่องในโอกาสประชุมนักการและพนักงาน ครั้งที่ 1/2562  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมวางแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562  23 ก.ค. 2562 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562  26 ก.ค. 2562 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สำรองการบริหารจัดการภายในฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
2    ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - แผนงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - สรุปผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานในฝ่าย บริหารทั่วไป
 - ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความ สะอาด และ เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
 - แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของงานในฝ่ายบริหารทั่วไป

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)