Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร ระบบอาคาร และ สาธารณูปโภคอยู่ใน สภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน เอื้อประโยชน์ต่อการ เรียนรู้

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(11)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
1.  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร เรียน สระว่ายน้ำ มั่นคง และปลอดภัย มีสิ่ง อำนวยความสะดวก เพียงพอ อยู่ในสภาพ การใช้งานอย่าง ปลอดภัยและคุ้มค่าเอื้อ ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
2.  มีการตรวจเช็คความแข็งแรงของอาคารโดยวิศวกรควบคุมอาคาร
3.  มีการตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
4.  มีการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
5.  มีระบบโทรศัพท์ภายในที่เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
6.  มีการตรวจเช็คระบบการทำงานของถังดับเพลิง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
7.  มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้งาน
8.  มีโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน
9.  มีระบบสาธารณูปโภค ที่เพียงพอและได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมใช้งาน ร้อยละ 85
10.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์ใน การตรวจสอบมาตรฐาน อาคารสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ สาธารณูปโภคใน โรงเรียน
11.  มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือกในโรงเรียน
12.  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
13.  บุคลากรในโรงเรียนมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานอาคารสถานที่สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 6.1 การตรวจเช็คอาคารเรียนอาคารประกอบ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
20 พ.ค. 2562 30 ก.ค. 2562   D 6.2.1 ซ่อมหลังคาและฝ้าห้องทวีปัญญาในบ้านพักภราดา  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 12 วัน
20 พ.ค. 2562 30 ก.ค. 2562   D 6.2.2 ปรับปรุงขยายห้องวิชาการและวัดผล  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 12 วัน
01 มิ.ย. 2562 30 ส.ค. 2562   D 6.2.3 จัดทำป้าย ภาษาไทยเพิ่มจากภาษาจีนและอังกฤษ อาคารเรียนสามัคคีนฤมิต อาคารมารีย์และอาคารมงฟอร์ต  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 43 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโอโซน ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา ตรวจเช็คถังดับเพลิง  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
06 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562   D 6.3.1.1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานที่เสื่อมสภาพ นำเครื่องปรับอากาศเดิมของห้องเรียนที่คัดไว้ใส่แทน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 74 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 5  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 5   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3.4 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบประปา  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
01 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง 4  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 4   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 1  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 1   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
06 มิ.ย. 2562 30 ส.ค. 2562   D 6.7.1 ซ่อมและเปลี่ยนหลังคาซุ้มไม้สวนสุขภาพ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 43 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 ประสานงานและบันทึกสถิติการขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ตามใบขอใช้บริการ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 1  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 1   0 *** *** 287 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการ ต่าง ๆ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 57 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 134 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 211 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** 287 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 57 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 211 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 257 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 287 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  2 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  15 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  15 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  16 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  20 ก.ค. 2562 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ซ่อมสีอาคารเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
2    วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 *** ***
3    วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 1 *** ***
4    จัดทำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 1 *** ***
5    ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 *** ***
6    ซ่อมบำรุงระบบไฟ้า 1 *** ***
7    ซ่อมระบบโทรศัพท์ 1 *** ***
8    ซ่อมระบบประปา 1 *** ***
9    น้ำยาเช็ดกระจก 30 *** ***
10    แปรงขัดห้องน้ำหัวบาน 35 *** ***
11    ผ้าม็อบ 24 นิ้ว 20 *** ***
12    ผงซักฟอง 500 *** ***
13    ไม้ขนไก่ 40 *** ***
14    ไม้ม็อบ 24 นิ้ว 10 *** ***
15    ก้อนปรับอากาศ 150 *** ***
16    ไม้ถูพื้นด้านยาว ฟองน้ำ 15 *** ***
17    น้ำยาเช็ดประจำวัน 80 *** ***
18    อะไหล่ฟองน้ำถูพื้น 12 นิ้ว 15 *** ***
19    ไม้กวาดทางมะพร้าว 200 *** ***
20    น้ำยากัดสนิม 92 *** ***
21    ถุงดำ 24*30 600 *** ***
22    สบู่เหลว 80 *** ***
23    น้ำยาดันฝุ่นแบบใส 20 *** ***
24    ถุงดำ 36*45 1,850 *** ***
25    น้ำยาดันฝุ่นแบบขุ่น 15 *** ***
26    น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 172 *** ***
27    ผ้าปิดจมูก 60 *** ***
28    ไม้กวาดดอกหญ้า 226 *** ***
29    ด้ามถูพื้น 12 นิ้ว 12 *** ***
30    ผ้าเช็ดโต๊ะ 60 *** ***
31    ถุงมือยาง 70 *** ***
32    ถุงดำ 30*40 600 *** ***
33    ผ้าถูพื้น 12 นิ้ว 84 *** ***
34    ถุงหิ้ว 12*20 100 *** ***
35    ถุงหิ้ว 9*18 500 *** ***
36    ถุงมือผ้า 100 *** ***
37    ซันไลต์ 500 *** ***
38    หัวปากกาไวท์บอร์ด obok 400 *** ***
39    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด obok 15 *** ***
40    ที่ตักขยะ 54 *** ***
41    แปรงลบกระดานไวท์บอร์ดด้ามไม้ 108 *** ***
42    ไม้กวาดดอกหญ้า 216 *** ***
43    ถุงดำ 30*40 540 *** ***
44    ปากกาไวท์บอร์ด obok 186 *** ***
45    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
46    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 5 *** ***
47    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ เฉียง 30 องศา 1 *** ***
48    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 20 *** ***
49    ลวดเย็บ Max No.3 (1*24) 1 *** ***
50    ปากกาเคมี 2 หัว 3 *** ***
51    วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตีเส้นสนามแบดมินตัน จำนวน 6 สนาม บนพื้นหอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล (คุณศิรประภา จองศิริเลิศ) 1 *** ***
2    ค่าจัดทำงานเดินสายไฟแรงสูงสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารมารีย์เพื่อเชื่อมเข้าตู้MDB ใต้อาคารมารีย์ (คุณวรวุฒิ เดชอูป) 1 *** ***
3    ค่าสีและอุปกรณ์สำหรับตีเส้นจราจรบริเวณโรงเรียน (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
4    ค่าเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องเล่นของนักเรียน (บ.อาคารสินแมชชีนเนอรี่) 1 *** ***
5    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงภายในโรงเรียนเดือนเม.ย.2562 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
6    ค่าแปรงลบกระดานและหัวปากกาโอบก สำหรับใช้ในห้องเรียน 1 *** ***
7    ค่าล้างเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คห้องผู้อำนวยการและห้องรับรอง (SY Air Service) 1 *** ***
8    ค่าท่อPE สำหรับซ่อมท่อรดน้ำต้นไม้ที่ชำรุด (หจก.จ.เจริญอะควอติคเซ็นเตอร์) 1 *** ***
9    ค่าเปลี่ยนล้อเข็นขยะ 1 คู่ (บ.แม่ข่าพาร์ทเซ็นเตอร์) 1 *** ***
10    ค่าจัดทำป้ายงดใช้สนามฟุตบอล จำนวน 1 ป้าย (บ.รวมป้าย) 1 *** ***
11    ค่าซักผ้าม่านห้องผู้อำนวยการ 235 *** ***
12    ค่าวัสดุทำความสะอาดของนักการสำหรับทำความสะอาดภายในโรงเรียน 1 *** ***
13    ค่าซ่อมเบาะนั่งในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac จำนวน 12 ชุด (ร้านเชียงใหม่การเบาะ) 1 *** ***
14    ค่าตัวล็อคบานประตูห้องน้ำ จำนวน 3 ชุด สำหรับเปลี่ยนห้องน้ำนักเรียนชาย ตึกสามัคคีนฤมิต (โฮมโปร) 1 *** ***
15    ค่าจัดทำโครงสร้างเหล็กสำหรับรับสายไฟแรงสูง อาคารเซนต์คาเบรียล (บ.ชุ่มบุญ) 1 *** ***
16    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าหัวปากกา โอบก -405 *** ***
17    ค่าจัดทำการปรับปรุุงห้องวิชาการและห้องวัดผล โดยขยายห้องวิชาการให้เป็นสำนักงานวิชาการและกั้นห้องวัดผลและห้องผลิตเอกสาร 1 *** ***
18    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนมิ.ย.2562 1 *** ***
19    ค่าจัดทำปีกด้านข้างป้ายจั่วด้านหน้าศาลามารีย์ทั้งสองด้าน (ร้านK-shop) 1 *** ***
20    ค่าปั๊มกุญแจห้องต่างๆของอาคารมงฟอร์ต 500 *** ***
21    ค่าพวงกุญแจสำหรับใส่กุญแจสำรองห้องต่างๆภายในโรงเรียน 500 *** ***
22    ค่าผ้าสีขาวและสีเหลือง จำนวน 2 ม้วน สำหรับตกแต่งจัดงานพิธีสำคัญของรัชกาลที่ 10 (ร้านเชียงใหม่ใจดี) 1 *** ***
23    ค่าจัดทำกรอบรูปราชินีรัชกาลที่ 10 สำหรับติดตั้งด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ 1 *** ***
24    ค่าจัดทำบอร์ดแผนผังอาคารเรียนมงฟอร์ตและอาคารสามัคคีนฤมิต (ร้านk-shop) 1 *** ***
25    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารและระบบประปาเดือนพ.ค.2562 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
26    ค่าสีสำหรับซ่อมผนังอาคารสระว่ายน้ำ (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
27    ค่าปั๊มน้ำไดโว่ 1 เครื่องและรถเข็นปูน 2 คัน (บ.อาคารสิน) 1 *** ***
28    ค่าหัววาล์วที่ดื่มน้ำนักเรียน จำนวน 15 ตัว (บ.เมืองใหม่พาร์ท) 1 *** ***
29    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าเดือนพ.ค.2562 (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
30    ค่าแคปรันและรูมสำหรับซ่อมบำรุงแอร์ (หจก.เชียงใหม่อิเลคทริค) 1 *** ***
31    ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องสมุด ชั้น 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
32    ค่าตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า,เปลี่ยนฟิวส์และตรวจเช็คตู้MDB (หจก.เรืองสวัสดิ์หม้อแปลง) 1 *** ***
33    ค่าผ้าสีขาวและสีเหลืองสำหรับใช้ตกแต่งซุ้มทางเข้างานลูกเสือที่สนาม 700 ปีและตกแต่งรั้วด้านหน้าโรงเรียน (ร้านเชียงใหม่ใจดี) 1 *** ***
34    ค่าติดตั้งหลอดไฟLED งวดที่ 21/24 (บ.กันกุล) 1 *** ***
35    ค่าย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 1 ตัว (ร้านเคบี 2491) 1 *** ***
36    ค่าจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้าห้องน้ำชายและหญิงอาคารสามัคคีนฤมิต (ร้านเค-ช้อป) 1 *** ***
37    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุทำความสะอาด -436 *** ***
38    ค่าน้ำยาดับกลิ่น,ผ้าปิดจมูก,น้ำยาเช็ดพื้นประจำวัน,ไม้ถูพื้น,ผ้าถูพื้น,ก้อนดับกลิ่น สำหรับใช้ทำความสะอาดภายในโรงเรียน 1 *** ***
39    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศของเดิมออกและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิมที่ย้ายจากห้องเรียนมาติดตั้งที่ห้องสำนักงานอาคารสถานที่ (บ.เคบี 2491 ) 1 *** ***
40    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศของเดิมออกและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิมที่ย้ายจากห้องเรียนมาติดตั้งที่ห้องกิจการนักเรียน (บ.เคบี 2491 ) 1 *** ***
41    ค่าเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่องสำหรับติดตั้งภายในห้องพักครูอาคารมงฟอร์ตและห้องพักครูชาวต่างชาติ (ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์) 1 *** ***
42    ค่าซักผ้าเบาะรองนั่งและถุงใส่รองเท้าสำหรับใช้งานในห้องสมุด 1 *** ***
43    ค่ากระดาษชำระ 6 ม้วนใช้ในห้องน้ำกิจกรรมพันธสัญญา วันที่ 8/6/62 60 *** ***
44    ค่าจัดทำชั้นวางเอกสาร 1 ชุด สำหรับวางเอกสารการพิมพ์ห้องวิชาการ (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
45    ค่าบริการสอนแนะนำการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์ของโรงเรียน เนื่องจากเสียงเดิมใช้มานานและเบอร์โทรศัพท์ภายในมีการเปลี่ยนแปลง 1 *** ***
46    ค่าโถชักโครกและก๊อกน้ำติดผนัง 2 ชุดสำหรับเปลี่ยนที่ห้องน้ำห้องพักครูอาคารมงฟอร์ต (บ.โฮมสุขภัณฑ์) 1 *** ***
47    ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มเพื่อหาสารปนเปื้อนประจำปีการศึกษา 2562 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 1 *** ***
48    ค่าเปลี่ยนสายฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขาด 2 เส้น (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 1 *** ***
49    ค่าฟิวส์สำหรับเปลี่ยนตู้MDB ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า 100 *** ***
50    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศของเดิมออกและติดตั้งโดยใช้เครื่องปรับอากาศแบบแขวนที่ถอดจากห้องเรียนมาติดตั้งภายในห้องเอกสารการพิมพ์ จำนวน 1 ตัว (ร้านเคบี 2491) 1 *** ***
51    ค่าลอน 6แผ่นซ่อมหลังคาวัดน้อย,เปลี่ยนกุญแจห้องพักครูและอุปกรณ์ซ่อมวาล์วน้ำ 1 *** ***
52    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนก.ค.2562 1 *** ***
53    ค่าปั๊มกุญแจอาคารประกอบ 500 *** ***
54    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุทำความสะอาด -85 *** ***
55    ครูศิวารักษ์คืนเงินค่าปั๊มกุญแจอาคารมงฟอร์ต -45 *** ***
56    ม.จัตุรพรคืนเงินค่าพวงกุญแจ -80 *** ***
57    ค่าเจาะคอนกรีตพื้นสนามวอลเลย์บอลสำหรับฝังปลอกเหล็กไว้สวมเสาวอลเลย์บอลในสนามกรีนโดม 2 จุด (บ.ชุ่มบุญ) 1 *** ***
58    ค่าจัดทำป้ายฉลุตัวอักษรโลหะสีภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากข้อความเดิมบริเวณอาคารมารีย์และอาคารสามัคคี จำนวน 3 จุด (ร้านเคช้อป) 1 *** ***
59    ค่าสติ๊กเกอร์ขาวติดกระจกห้องวิชาการ 4 บาน,ห้องเอกสารการพิมพ์ 3 บานและสติ๊กเกอร์ฝ้าติดห้องเอกสารการพิมพ์ 6 บาน (ร้านเคช้อป) 1 *** ***
60    ค่าสเปรย์กำจัดแมลง จำนวน 7 กระป๋อง เพื่อใช้กำจัดแมลงที่อาจจะเป็นอันตรายภายในโรงเรียน 1 *** ***
61    ค่าซ่อมโต๊ะทำงานผู้อำนวยการ, ซ่อมเก้าอี้เบาะแดงห้องประชุม 2 , เปลี่ยนฝ้าเพดานและทาสีภายในห้องรับรองผู้อำนวยการ (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
62    ค่าดูดส้วมห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ตึกสามัคคีนฤมิต 1 *** ***
63    ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Daikin จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งห้องซ้อมโยธวาทิต (บ.ชิชางคอมพิวเตอร์) 1 *** ***
64    ค่าติดกระจกใสนิรภัยบริเวณหน้าห้องเสียงตามสายนักเรียน (ร้านรุ่งโรจน์) 1 *** ***
65    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมและติดตั้งเครื่องเดิมที่ถอดออกจากห้องเรียนมาติดตั้งที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 ชุด (เคบี2491) 1 *** ***
66    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ถอดจากห้องเรียนมาติดตั้งที่ห้องอภิบาล 1 ชุด (เคบี 2491) 1 *** ***
67    ค่าเปลี่ยนกุญแจล็อคประตูโรงอาหารและปรับโช็คบานประตู 1 ชุด (ร้านรุ่งโรจน์) 1 *** ***
68    ค่าซ่อมหลังคากระเบื้องดินเผาแตกบริเวณบ้านรับรองนักศึกษาฝึกสอนจีน 1 *** ***
69    ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าภายในห้องสำนักงานเดือนมิ.ย.62 (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
70    ค่าเครื่องฉีดแรงดันน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดพื้นภายในโรงปรุงอาหารเดิม (บ.อาคารสิน) 1 *** ***
71    ค่าเหล็กปลอกสำหรับใช้เสียบเสาวอลเลย์บอล 2 ชุด (ร้านสกลโลหะภัณฑ์) 1 *** ***
72    ค่าแคปรัน สำหรับซ่อมเครื่องปรับอากาศในวัดน้อย (หจก.เชียงใหม่อิเลคทริค) 1 *** ***
73    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่เดือนมิ.ย.62 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
74    เบิกเงินค้ำประกันผลงาน5% งานปรับปรุงสนามฟุตบอลคืนให้กับบ.ชุ่มบุญ กรุ๊ป 1 *** ***
75    ค่าดำเนินการขนย้ายกิ่งไม้ ใบไม้และขยะ บริเวณคันดินริมน้ำปิงตลอดแนวออกทิ้งภายนอกโรงเรียน (บ.ชุ่มบุญ กรุ๊ป) 1 *** ***
76    ครูศิวารักษ์คืนเงินค่าปั๊มกุญแจอาคารประกอบ -25 *** ***
77    ค่าเปลี่ยนฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าโรงเรียน 2 เส้น (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 1 *** ***
78    ค่าซ่อมระบบท่อภายในห้องน้ำอาคารสามัคคีนฤมิต 4 ชั้น (นายสมเกียรติ กองแสน) 1 *** ***
79    ค่าปั๊มกุญแจอาคารสามัคคีนฤมิต 500 *** ***
80    ค่าเสากั้นเขตสแตนเลสพร้อมสายคล้องกำมะหยี่ จำนวน 4 เสา สำหรับใช้กั้นโต๊ะสักการะในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 1 *** ***
81    ค่ากล่องพลาสติก 5 กล่องสำหรับใส่ผ้าคลุมโต๊ะ 1 *** ***
82    ค่าถุงดำ,ผงซักฟอก,ไม้กวาดแข็ง,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก,ผ้าเช็ดโต๊ะ,ถุงมือผ้าและน้ำยาดันฝุ่น สำหรับใช้ทำความสะอาดภายในโรงเรียน 1 *** ***
83    ค่าจ้างตำรวจจราจรเดือนก.ค.2562 1 *** ***
84    ค่าซ่อมท่อดูดน้ำทิ้งบ่อบำบัดห้องน้ำนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
85    ค่าน้ำยาล้างห้องน้ำวิคซอล 16 ขวด สำหรับทำความสะอาดสุขภัณฑ์ในห้องน้ำของโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจความพึงพอใจงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 - แบบบันทึกการตรวจเช็คโดยวิศวกรควบคุมอาคาร
 - แบบบันทึกการใช้บริการงานอาคารสถานที่
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ
 - แบบสรุปการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ของหน่วยงาน งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
2. มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)