Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(3)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีการบริหารตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตโดยใช้หลักการแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
2.  มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
3.  สำนักผู้อำนวยการมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
4.  สำนักผู้อำนวยการมีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
5.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
6.  มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่ายร้อยละ 85
7.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน
8.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการทุกคนได้รับการพัฒนาอบรม ไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
9.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้าน การปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของ โรงเรียน
10.  บุคลากรในสำนัก ผู้อำนวยการ ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่ โรงเรียนกำหนด
11.  มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก
12.  ปฏิทิน ตารางการดำเนินงานท่านผู้อำนวยการมีความชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ
13.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 85

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 172 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 144 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 144 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
02 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 314 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
12 ม.ค. 2562 13 พ.ค. 2563   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 296 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 3   0 *** *** 283 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
14 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2563   D 6.7 โครงการ MCP Talent Program  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 313 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D  6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 361 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 227 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 157 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน
23 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 4 วัน
12 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 208 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 478 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 283 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผนการพัฒนาวงสตริงคอมโบ้โรงเรียน  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายสำรองการบริหารจัดการในสำนักฯ 1 *** ***
2    รับรองศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
3    พัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - เอกสารที่ปรากฏใน แผนงาน/กิจกรรม
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการสำนักผู้อำนวยการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
2.      
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)