Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสิ่งสาธารณูปโภคที่ดี มีสภาพพร้อมใช้งาน
2.  เพื่อรับนักเรียนที่มาจากสังคมที่ด้อยโอกาสทางร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(5)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(3)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.  โรงเรียนมีแผนงานที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดี มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์
3.  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 3  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 3   0 *** *** 289 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การจัดซื้อของใช้อุปโภค บริโภค และของใช้อื่น ๆ ภายในบ้าน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 289 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การทำความสะอาดภายในบ้านและบริเวณบ้าน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 289 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 289 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.4 การนำนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ร่วมรับเสด็จฯ  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 199 วัน
01 ก.พ. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 259 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอ ตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 289 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 289 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 59 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 136 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 213 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 289 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 289 วัน
10 ต.ค. 2562 13 ต.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 89 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 213 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 259 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** 289 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รอง ผบ.ร้อย ตชด.332 พ.ต.ต.มังกร มันทะนา พบงานดูแลนักเรียนในพระราชาชนุเคราะห์ ฯ​  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบำรุง ซ่อมแซมบ้านฯ 1 *** ***
2    ค่ากิจกรรมในการรับเสด็จฯ 1 *** ***
3    ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 4 *** ***
4    ค่าสาธารณูปโภค 12 *** ***
5    ค่ารักษาพยาบาล 4 *** ***
6    ค่าอาหารเย็น 4 *** ***
7    ค่าอาหารกลางวัน 4 *** ***
8    ค่าอาหารเช้า 4 *** ***
9    ค่าชุดนักเรียนเก่า 2 *** ***
10    ค่าชุดนักเรียนใหม่ 2 *** ***
11    ค่าหนังสือ 4 *** ***
12    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
13    เทปใส 3/4 *36 หลาแกนใหญ่ 2 *** ***
14    แผ่นยางรองตัดขนาด 30*45 ซม. 1 *** ***
15    เครื่องเย็บ MAX TGD 1 *** ***
16    กระดาษการ์ดสี 180 g F4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
17    แฟ้ม 3 ห่วงตราช้างเบอร์ 232 สัม เขียว บานเย็น 4 *** ***
18    กระดาษการ์ดสี 120g A4 1*100 แผ่น 1 *** ***
19    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
20    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
21    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 9 *** ***
23    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 10 *** ***
24    สีเมจิก 12 สีไพล็ิอต SDR ชนิดซอง 12 สี 1 *** ***
25    เทปโฟม 3M ชนิดแผง ขนาด 24 มม 3 เมตร 1 *** ***
26    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด # 112 100 *** ***
27    สีไม้ยาวคอลีน # 775 48 แท่ง 48 สี 1 *** ***
28    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ เฉียง 30 องศา 1 *** ***
29    สีโปสเตอร์ ซากุระ ขนาด 30 CC 4 *** ***
30    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
31    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 2 *** ***
32    แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว / 125 F ตราช้าง 2 *** ***
33    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล A-5 1 *** ***
34    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 4 *** ***
35    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
36    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
37    อาหารว่าง VIP 20 *** ***
38    อาหารว่าง VIP 40 *** ***
39    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 40 *** ***
40    ค่าอาหารนักเรียน 40 *** ***
41    ซ่อมแซมบ้านเทพฯ อาทร 1 *** ***
42    กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1 *** ***
43    ่ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 4 *** ***
44    ค่าสาธารณูปโภค 12 *** ***
45    ่ค่ารักษาพยาบาล 4 *** ***
46    ค่าอาหารเช้า 4 *** ***
47    ค่าอาหารกลางวัน 4 *** ***
48    ค่าอาหารเย็น 4 *** ***
49    ค่าชุดนักเรียนเก่า 2 *** ***
50    ค่าชุุดนักเรียนใหม่ 2 *** ***
51    ค่าหนังสือ 4 *** ***
52    แฟ้ม 3 ห่วงตราช้างเบอร์ 231 สัม เขียว บานเย็น 4 *** ***
53    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
54    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
55    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 9 *** ***
56    แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว / 125 F ตราช้าง 2 *** ***
57    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
58    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 4 *** ***
59    ค่าน้ำมัน 1 *** ***
60    ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
61    ค่าอาหารว่าง 35 *** ***
62    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยง 35 *** ***
63    อาหารว่าง VIP 40 *** ***
64    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 40 *** ***
65    ค่าอาหารนักเรียน 40 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนก.พ.- พ.ค.2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ของหน่วยงาน งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)