Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับติดตาม และประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(133)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
3.  ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
4.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้ร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วันสำคัญของไทย และร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและสังคม
5.  หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 92 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.  ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
8.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ตระหนัก รู้คุณค่า โดยร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
9.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
10.  ผู้เรียนร้อยละ 95 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
11.  ผู้เรียนร้อยละ 95 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 25 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 25 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 6 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
10 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7) 23  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 23   0 *** *** 311 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมนักเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
01 ส.ค. 2562 06 ธ.ค. 2562   D 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562) 9  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 9   0 *** *** 195 วัน
13 ม.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   D 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563) 8  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 8   0 *** *** 311 วัน
08 พ.ค. 2562 07 มิ.ย. 2562   D 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562) 5  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 5   0 *** *** 13 วัน
17 มิ.ย. 2562 16 ส.ค. 2562   D 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562) 7  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 7   0 *** *** 83 วัน
14 พ.ค. 2562 05 ก.ค. 2562   D 6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562) 7  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 7   0 *** *** 41 วัน
10 ก.ย. 2562 06 ธ.ค. 2562   D 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562) 6  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 6   0 *** *** 195 วัน
23 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (10 เมษายน 2563) 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 2   0 *** *** 341 วัน
10 มิ.ย. 2562 16 ส.ค. 2562   D 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562) 6  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 6   0 *** *** 83 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   D 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562) 6  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 6   0 *** *** 98 วัน
29 ต.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562) 6  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 6   0 *** *** 209 วัน
18 พ.ย. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563) 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 2   0 *** *** 251 วัน
14 พ.ค. 2562 19 ก.ค. 2562   D 6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562) 22  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 22   0 *** *** 55 วัน
14 พ.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 24  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 24   0 *** *** 272 วัน
14 พ.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 272 วัน
14 พ.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 272 วัน
03 มิ.ย. 2562 07 ก.พ. 2563   D 6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (18-20 ธันวาคม 2562)  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 258 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 48 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 111 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 188 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 265 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 111 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 265 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 311 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (133)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 1 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 1 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 1 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  25 พ.ค. 2562 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  25 พ.ค. 2562 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  26 พ.ค. 2562 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  28 พ.ค. 2562 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  28 พ.ค. 2562 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  29 พ.ค. 2562 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  29 พ.ค. 2562 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562  29 พ.ค. 2562 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  30 พ.ค. 2562 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  30 พ.ค. 2562 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  31 พ.ค. 2562 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  31 พ.ค. 2562 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  31 พ.ค. 2562 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  3 มิ.ย. 2562 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562  3 มิ.ย. 2562 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  4 มิ.ย. 2562 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562  4 มิ.ย. 2562 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562  4 มิ.ย. 2562 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  5 มิ.ย. 2562 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562  5 มิ.ย. 2562 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562  5 มิ.ย. 2562 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  5 มิ.ย. 2562 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  6 มิ.ย. 2562 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562  6 มิ.ย. 2562 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  6 มิ.ย. 2562 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  7 มิ.ย. 2562 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  7 มิ.ย. 2562 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  10 มิ.ย. 2562 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562  10 มิ.ย. 2562 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  11 มิ.ย. 2562 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  12 มิ.ย. 2562 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 พิธีไหว้ครู  13 มิ.ย. 2562 19 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  13 มิ.ย. 2562 19 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2562 20 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2  14 มิ.ย. 2562 20 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  17 มิ.ย. 2562 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  18 มิ.ย. 2562 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  18 มิ.ย. 2562 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  19 มิ.ย. 2562 25 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  19 มิ.ย. 2562 25 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  20 มิ.ย. 2562 26 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  21 มิ.ย. 2562 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  24 มิ.ย. 2562 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  25 มิ.ย. 2562 31 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  26 มิ.ย. 2562 32 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  27 มิ.ย. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  28 มิ.ย. 2562 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3  28 มิ.ย. 2562 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  2 ก.ค. 2562 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  8 ก.ค. 2562 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  8 ก.ค. 2562 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  9 ก.ค. 2562 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  9 ก.ค. 2562 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  10 ก.ค. 2562 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  10 ก.ค. 2562 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  11 ก.ค. 2562 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  11 ก.ค. 2562 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  12 ก.ค. 2562 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  12 ก.ค. 2562 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4  12 ก.ค. 2562 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  26 ก.ค. 2562 62 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  1 ส.ค. 2562 68 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  2 ส.ค. 2562 69 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5  2 ส.ค. 2562 69 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  5 ส.ค. 2562 72 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  6 ส.ค. 2562 73 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  7 ส.ค. 2562 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9  9 ส.ค. 2562 76 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9  10 ส.ค. 2562 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9  11 ส.ค. 2562 78 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9  12 ส.ค. 2562 79 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6  16 ส.ค. 2562 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  19 ส.ค. 2562 86 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  20 ส.ค. 2562 87 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  21 ส.ค. 2562 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  22 ส.ค. 2562 89 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  23 ส.ค. 2562 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7  6 ก.ย. 2562 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  9 ก.ย. 2562 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  10 ก.ย. 2562 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8  25 ต.ค. 2562 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  4 พ.ย. 2562 163 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  5 พ.ย. 2562 164 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  6 พ.ย. 2562 165 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  6 พ.ย. 2562 165 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  7 พ.ย. 2562 166 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  8 พ.ย. 2562 167 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  8 พ.ย. 2562 167 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9  8 พ.ย. 2562 167 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  13 พ.ย. 2562 172 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  18 พ.ย. 2562 177 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)  18 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  20 พ.ย. 2562 179 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10  22 พ.ย. 2562 181 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  25 พ.ย. 2562 184 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  26 พ.ย. 2562 185 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  27 พ.ย. 2562 186 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 การบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  27 พ.ย. 2562 186 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  28 พ.ย. 2562 187 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  29 พ.ย. 2562 188 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11  6 ธ.ค. 2562 195 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  10 ม.ค. 2563 230 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)  18 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  20 ม.ค. 2563 240 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12  24 ม.ค. 2563 244 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13  7 ก.พ. 2563 258 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  29 ก.พ. 2563 280 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  1 มี.ค. 2563 281 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  2 มี.ค. 2563 282 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  3 มี.ค. 2563 283 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  4 มี.ค. 2563 284 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  5 มี.ค. 2563 285 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  6 มี.ค. 2563 286 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563  23 มี.ค. 2563 303 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (10 เมษายน 2563)  23 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563  10 เม.ย. 2563 321 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (10 เมษายน 2563)  23 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมัครกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 60 *** ***
2    งบเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
2    ค่ายานพาหนะ 1 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
4    ค่าที่พัก 1 *** ***
5    ค่าอุปกรณ์ 1 *** ***
6    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
7    ค่าจัดทำพระฉายาลักษณ์ 25 *** ***
8    ของรางวัล 1 *** ***
9    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
10    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
11    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
12    สังฆทาน 4 *** ***
13    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
14    ค่ารถไปถวายสังฆทาน 2 *** ***
15    กิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้าน 1 *** ***
16    กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม 1 *** ***
17    กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 *** ***
18    กิจกรรมการบริจาคฝาอะลูมิเนียม 1 *** ***
19    กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก 1 *** ***
20    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
21    ของรางวัล 1 *** ***
22    ค่าวิทยากรให้ความรู้ 1 *** ***
23    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
24     อาหารว่าง 6 *** ***
25    วัสดุจัดบอร์ด 1 *** ***
26    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
27    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 12 *** ***
28    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
29    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
30    ของรางวัล 1 *** ***
31    วัสดุอุปกรณ์จัดฐาน 1 *** ***
32    ค่าวิทยากรภายนอก 1 *** ***
33    อุปกรณ์การเรียน/สื่อ 1 *** ***
34    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
35    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 8 *** ***
36    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 30 *** ***
37    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
38    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
39    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
40    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
41    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
42    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 2 *** ***
43    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
44    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 12 *** ***
45    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 4 *** ***
46    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
47    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
48    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 2 *** ***
49    กาวลาเท็กซ์ TOA 32ออนซ์ 2 *** ***
50    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
51    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
52    ปูนปลาสเตอร์ 20 *** ***
53    กาวซิลิโคนใส 4 *** ***
54    ขี้ผึ้งหล่อเทียน 20 *** ***
55    ขาตั้งเทียน 2 *** ***
56    ไส้เทียนเกลียว 4 *** ***
57    ถังน้ำทำฐานหล่อเทียน 2 *** ***
58    ถ่านและไม้เกี๊ยะ 1 *** ***
59    ธงศาสนา 2 *** ***
60    พานธูปเทียนดอกไม้ 1 *** ***
61    ผ้าอาบน้ำฝน 4 *** ***
62     สังฆทาน 4 *** ***
63    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
64    ค่ารถไปพุทธสถาน 4 *** ***
65    ค่ารถไปถวายเทียนพรรษา 4 *** ***
66    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
67    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
68    เชือกฟาง 400g 1 *** ***
69    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
70    ของรางวัล 1 *** ***
71    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
72    ของรางวัล 1 *** ***
73    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
74    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
75    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
76    พานกลาง 15 *** ***
77    ค่าอาหารว่าง 152 *** ***
78    ค่ารถแดงส่งวงเครื่องสาย 2 *** ***
79    ค่าเทียน 1 *** ***
80    กระดาษปริ้นท์รูป 130 g 1 *** ***
81    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
82    กระดาษถ่ายเอกสารสี 90 g 1x500 AA 1 *** ***
83    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
84    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
85    กรรไกร 9.5 นิ้ว 1 *** ***
86    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 12 *** ***
87    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
88    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
89    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
90    ค่าแก๊ส ผงเคมี น้ำมัน 1 *** ***
91    ค่าอาหารกลางวัน 35 *** ***
92    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
93    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
94    ของรางวัล 1 *** ***
95    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 37 *** ***
96    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
97    ถุงดำ 20*30 นิ้ว 10 *** ***
98    พานพุ่มมะลิสด 1 *** ***
99    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
100    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
101    ถุงหิ้ว 9*18 6 *** ***
102    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 15 *** ***
103    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 1 *** ***
104    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
105    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
106    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
107    อาหารนักเรียน 120 *** ***
108    อาหารครู 20 *** ***
109    ค่าน้ำปานะ 140 *** ***
110    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 15 *** ***
111    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (100 คน ขึ้นไป) 370 *** ***
112    ค่าเครื่องอัฐบริขาร 60 *** ***
113    สังฆทาน 8 *** ***
114    แป้ง สบู่เหลว 1 *** ***
115    ดอกไม้ น้ำอบ ข้าวตอก ข้าวมิ่นส้มป่อย 1 *** ***
116    ค่าโกนผม 60 *** ***
117    ค่าตอบแทนตำรวจ 2 *** ***
118    ค่าจัดดอกไม้และขันบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
119    ค่าอาจารย์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
120    ปัจจัยถวายพระวิทยากรฝึกซ้อมคำขอบรรพชา 4 *** ***
121    ปัจจัยถวายพระประธาน พระอุปัชญาย์ พระอันดับ 1 *** ***
122    ปัจจัยถวายพระวิทยากรและสามเณรพี่เลี้ยง 30 *** ***
123    ค่าอาหาร 400 *** ***
124    ค่าน้ำปานะ 1,000 *** ***
125    ค่าอาหารวันลาสิกขา 250 *** ***
126    ค่ารถรับ-ส่งนาค 1 *** ***
127    ค่าบำรุงสถานที่วัด 60 *** ***
128    ค่าน้ำ น้ำแข็ง 1 *** ***
129    ค่าป้ายไวนิล 5 *** ***
130    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
131    ค่าครูดูแลนักเรียน 48 *** ***
132    ค่าน้ำมันรถโรงเรียน 1 *** ***
133    ค่าวัสดุจัดทำวิดีโอ 1 *** ***
134    ค่าอัดภาพ 1 *** ***
135    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
136    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
137    ค่าป้ายไวนิลฉากเวที 20 *** ***
138    ตุงไส้หมู ตุงปีเกิด หนังสือปีใหม่ 1 *** ***
139    ของดำหัว 1 *** ***
140    ของตกแต่งขบวนดำหัว 1 *** ***
141    น้ำอบ 4 *** ***
142    ข้าวมิ่นส้มป่อย ข้าวตอก 1 *** ***
143    ดอกไม้ตกแต่งฐานสรงน้ำ 1 *** ***
144    มะลิร้อยคอ 80 *** ***
145    น้ำประปา 1 *** ***
146    น้ำดื่ม อาหารว่าง 8 *** ***
147    ถังน้ำ 6 *** ***
148    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
149    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
150    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
151    ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 3 มิล ขนาด130X245CM 1 *** ***
152    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
153    ค่าจัดทำพระฉายาลักษณ์ 25 *** ***
154    ของรางวัล 1 *** ***
155    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
156    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
157    พานพุ่มดอกไม้สด 1 *** ***
158    ค่าเลี้ยงภัตตาหารเช้า 68 *** ***
159    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
160    รถสี่ล้อแดง 5 *** ***
161    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
162    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
163    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
164    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
165    ถุงพลาสติกหิ้วสีขาว 32 *** ***
166    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
167    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
168    ถุงดำ ขนาด 20X30 นิ้ว 12 *** ***
169    คีมคีบ 21 *** ***
170    ช้อนพรวนดิน 14 *** ***
171    ไม้กวาดทางมะพร้าว 12 *** ***
172    ค่าน้ำดื่มวิทยากร 50 *** ***
173    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 4 *** ***
174    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
175    ถุงดำ 36*45 6 *** ***
176    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 1 *** ***
177    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
178    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
179    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 14-17/5/2562 1 *** ***
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 4 - 28/6/2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
 - แบบสอบถามกิจกรรม
 - แบบสรุปกิจกรรม
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของหน่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้จัดทำ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (14) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
2. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
3. มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
4. มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
5. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
6. มิส  เกษสุดา    คำลุน
7. มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ
8. มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
9.      
10.      
11. มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
12. มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
13. มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
14.      
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)