Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(46)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(10)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
2.  ฝ่ายธุรการ-การเงินมีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฎชัดเจน
3.  แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่ายมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 95
4.  มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 85
5.  ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
7.  ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของแต่ละงานในฝ่ายอยู่ในระดับ "มาก"
8.  มีกระบวนการในการส่งเสริมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในการช่วยพัฒนาโรงเรียน
9.  บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 95 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีคุณวุฒิตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ
10.  บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และในงานที่ตนรับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
11.  บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
12.  บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคน ได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
13.  โรงเรียนมีรายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีการศึกษา
14.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกท่านรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดครบตามเกณฑ์ทุกข้อ
15.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
16.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
17.  มีส่วนร่วมในเครือข่ายการทำงานกับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 46 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ 46  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 46   0 *** *** 289 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D  - ประชุมครูประจำเดือน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D  - ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนาฯลฯ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 59 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 136 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 213 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 59 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 213 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 259 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 289 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (46)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ ทั้ง 2 แผนก  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการ  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญทั้ง 2 แผนก  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562  18 ก.ค. 2562 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562  26 ก.ค. 2562 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562  26 ก.ค. 2562 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 3/2562  30 ก.ค. 2562 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 3/2562  30 ก.ค. 2562 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3  5 ส.ค. 2562 20 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3  5 ส.ค. 2562 20 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562  16 ส.ค. 2562 31 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562  30 ส.ค. 2562 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562  30 ส.ค. 2562 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4  2 ก.ย. 2562 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4  2 ก.ย. 2562 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2562  12 ก.ย. 2562 58 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  20 ก.ย. 2562 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  20 ก.ย. 2562 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562  27 ก.ย. 2562 73 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562  27 ก.ย. 2562 73 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5  1 ต.ค. 2562 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5  1 ต.ค. 2562 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562  1 พ.ย. 2562 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562  1 พ.ย. 2562 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6  5 พ.ย. 2562 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6  5 พ.ย. 2562 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  14 พ.ย. 2562 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562  22 พ.ย. 2562 129 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562  22 พ.ย. 2562 129 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  29 พ.ย. 2562 136 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  29 พ.ย. 2562 136 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2562  21 ธ.ค. 2562 158 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2562  21 ธ.ค. 2562 158 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานที่) 48 *** ***
2     อาหารว่าง SVIP 100 *** ***
3     อาหารว่าง SVIP 80 *** ***
4    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 5 *** ***
5    สันรูด 10 มม A4 5 *** ***
6    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
7    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 1 *** ***
8    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ เฉียง 30 องศา 1 *** ***
9    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 1 *** ***
10    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 3 *** ***
11    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
12    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
13    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 1 *** ***
14    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
15    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 1 *** ***
16    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 1 *** ***
17    ไส้ดินสอกด Rotring 0.5 2b 4 *** ***
18    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 40 *** ***
19    ค่าอาหารกลางวัน 15 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 7 *** ***
21    งบสำรองการบริหารจัดการในฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 *** ***
22    ค่าอบรมสัมมนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน 17 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดทำตรายางลายเซ็นของผู้อำนวยการแบบหมึกในตัว จำนวน 2 อัน (ร้านบาสเลเซอร์พริ้นท์) 1 *** ***
2    ค่ากล่องพลาสติก 3 ใบสำหรับใส่พัสดุที่ห้องธุรการ (บ.สยามแมคโคร) 1 *** ***
3    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11/6/2562 1 *** ***
4    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 370 *** ***
5    ค่าสันรูดใช้ในการทำเอกสารบริหารโรงเรียน 195 *** ***
6    ค่าน้ำดื่ม กระดาษทิชชู่ และกรวยน้ำดื่มสำหรับรับรองผู้ที่เข้ามาใช้ในห้องประชุม ประจำเดือนมิ.ย.2562 1 *** ***
7    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก วันที่ 20/6/2562 1 *** ***
8    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่2 วันที่ 3/7/2562 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายจัดพิมพ์หัวจดหมาย 2,000 ใบ และซองจดหมายโรงเรียน 2,500 ใบ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ประเมินผลตามสภาพจริง
 - ตรวจเอกสารแผนงาน
 - แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้จัดทำ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (10 )
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2