Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐานสุขาภิบาล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(1)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
1.  มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการจัดการ เรียนการสอน
2.  มีระบบสุขภิบาล(รางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง บ่อบำบัดไขมัน บ่อพักน้ำทิ้ง ห้องน้ำ) ที่เพียงพอและได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและพร้อมใช้งาน
3.  มีการประเมินตามแบบ สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
4.  บุคลากรในโรงเรียนมีความ พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ร้อยละ 80
5.  มีระบบสาธารณูปโภคที่ เพียงพอและได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์ที่กำหนดและพร้อมใช้ งาน
6.  มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
7.  มีการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่อง จำนวน 2 โครงการ
8.  มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่สะอาด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
9.  มีการนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบทุกอาคารสถานที่ของโรงเรียน และมีสรุปรายงานการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ที่มีคุณภาพ สะท้อนสภาพจริงสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียน ร้อยละ 90

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 สั่งซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
13 มิ.ย. 2562 18 ก.ค. 2562   D 6.1.3.1 งานปลูกต้นอโศกแนวรั้วด้านหน้าโรงเรียน บริเวณประตู 1-3  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
17 มิ.ย. 2562 05 ก.ค. 2562   D 6.1.3.2 งานปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณหน้าห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4 ซื้อพันธุ์ไม้ที่จำเป็นในการตกแต่งภูมิทัศน์  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.5 การขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้พุ่มตามฤดูกาล ตลอดปีการศึกษา  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.6 การตัดแต่ง และบำรุง รักษาพันธุ์ไม้  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การดูแลปรับปรุงสุขาภิบาลภายในโรงเรียน  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.2 สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.3 ดูแลบ่อดักไขมัน  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.4 ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และบริเวณโรงเรียน  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.5 ดูแลสุขาภิบาลระบบน้ำดื่ม น้ำใช้  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน 1  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 1   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 54 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 131 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 208 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน 0   0 *** *** 284 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 54 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 208 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 254 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  จิดาภา    แสงประดับ 0   0 *** *** 284 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (1)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ 1 *** ***
2    สั่งซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 24 *** ***
3    ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 1 *** ***
4    ซื้อพันธุ์ไม้ที่จำเป็นในการตกแต่งภูมิทัศน์ 200 *** ***
5    การขยายพันธุ์ไม้ 1 *** ***
6    การตัดแต่งกิ่ง บำรุงรักษา 1 *** ***
7    ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1 *** ***
8    ดูแลท่อระบายน้ำ ดูดโคลนท่อระบายน้ำ บ่อพัก 1 *** ***
9    สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ 1 *** ***
10    ดูแลบ่อดักไขมัน 1 *** ***
11    ดูแลถนนและบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าแรงคนสวน นายเสาร์แก้ว อินธนู วันที่ 24 - 31/5/2562 1 *** ***
2    ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า 200 *** ***
3    ค่าสายยาง 1 ม้วนสำหรับรดน้ำกระถางต้นไม้บริเวณรอบโรงอาหาร 1 *** ***
4    ค่าต้นไทรเกาหลี 4 ต้นสำหรับปลูกทดแทนต้นเดิมที่ตายบริเวณหน้าป้ายชื่อโรงเรียน 1 *** ***
5    ค่าต้นกล้าดาวเรือง 288 ต้น สำหรับประดับบริเวณหน้าป้ายชื่อโรงเรียน 490 *** ***
6    ค่าน้ำมันรถตัดหญ้าและหัวสปริงเกอร์ 200 *** ***
7    ครูจิดาภาคืนเงินค่าต้นไทรเกาหลี -80 *** ***
8    ครูจิดาภาคืนเงินค่าสายยาง -300 *** ***
9    ค่าต้นอโศก จำนวน 24 ต้นๆละ 150 บาท สำหรับปลูกแซมแนวต้นไม้บริเวณประตู1-3 1 *** ***
10    ค่าไม้ดอกและหญ้า จำนวน 6 รายการ สำหรับซ่อมแซมหน้าตึกสามัคคีนฤมิตและสำหรับขยายพันธ์ุไม้ 1 *** ***
11    ค่าแกลบดำ,กาบมะพร้าวสับ,ขุยมะพร้าว สำหรับเพาะพันธุ์ไม้ ปลูกไม้ประดับและไม้ดอก 1 *** ***
12    ค่าล้อรถเข็น 2 ชุด สำหรับเปลี่ยนจากล้อรถจักรยานที่พังเป็นล้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งรับน้ำหนักในการขนย้ายต้นไม้ได้ดีกว่าล้อรถจักรยาน 1 *** ***
13    ค่าตัดกิ่งไม้ต้นโพธิ์ที่หักบริเวณริมน้ำปิง 400 *** ***
14    ค่าต้นบลูฮาวาย 30 ต้น 450 *** ***
15    ค่าต้นแก้วสำหรับปลูกลงกระถางตกแต่งในบ้านพักภราดา 320 *** ***
16    ค่าต้นพยับหมอก 20 ต้น เพื่อปลูกบริเวณน้ำตกหน้าอาคารมงฟอร์ต 400 *** ***
17    ค่าน้ำมันใส่เครื่องเลื่อยยนต์และเครื่องตัดหญ้า 280 *** ***
18    ครูจิดาภาคืนเงินค่าแกลบดำและมะพร้าวสับ -450 *** ***
19    ครูจิดาภาคืนเงินค่าล้อรถเข็น -700 *** ***
20    ค่าตัดต้นไม้ ต้นประดู่ บริเวณด้านหลังบ้านพักครู 200 *** ***
21    ค่ากล้าพันธุ์ดอกแพงพวย 1 ถาด สำหรับตกแต่งสวนหย่อมภายในโรงเรียน 1 *** ***
22    ค่าต้นดอกมะลิลา จำนวน 20 ต้นๆละ 35 บาท เพื่อใช้ปลูกลงในกระถาง สำหรับตกแต่งเทศกาลวันแม่ 12 สิงหาคม 2562 และขยายพันธุ์ไม้ 1 *** ***
23    ค่าปุ๋ยยูเรีย 2 กระสอบและปุ๋ยสูตรเสมอ 1 กระสอบ เพื่อใช้บำรุงหญ้าสนามฟุตบอลและไม้ดอก 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลภายในโรงเรียน
 - แบบประเมินตามแบบสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 - แบบประเมินผลการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
 - รายงานการนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล ของหน่วยงาน งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  จิดาภา    แสงประดับ
ผู้จัดทำ : มิส  จิดาภา    แสงประดับ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  จิดาภา    แสงประดับ
2. มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (1 )
ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน