Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(21)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(15)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีการบริหารตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตโดยใช้หลักการแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
2.  มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
3.  สำนักผู้อำนวยการมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
4.  สำนักผู้อำนวยการมีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
5.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
6.  มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่ายร้อยละ 82
7.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน
8.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการทุกคนได้รับการพัฒนาอบรม ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
9.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 90 มีคุณภาพทางด้าน การปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของ โรงเรียน
10.  บุคลากรในสำนัก ผู้อำนวยการ ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่ โรงเรียนกำหนด
11.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากสำนักผู้อำนวยการ ร้อยละ 82
12.  ปฏิทิน ตารางการดำเนินงานท่านผู้อำนวยการมีความชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 531 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 503 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 503 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
02 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 46 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
12 ม.ค. 2561 13 พ.ค. 2562   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 64 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 12  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน 5  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 2         2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
16 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2562   D 6.6 โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D  6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 221 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 472 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (21)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการดูแลเครื่องออกกำลังกาย MCP Healthy Zone  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน MCP Healthy Zone  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โปรแกรมภาษาอังกฤษ  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2561  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คุณศิริรัตน์ อัษฏประเสริฐ ผู้จัดการบริษัท IEC ประเทศไทยจำกัด ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นายสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษาขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฉลองครบรอบ 88 ปีมงฟอร์ต  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ การนำเสนอกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมนำเสนอการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำนักฯขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอข้อมูลประกาศโรงเรียนปี 88 ปฏิรูปการศึกษา  17 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายสำรองการบริหารจัดการในสำนักฯ 1 *** ***
2    รับรองศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
3    พัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 9/7/2561 375 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน วันที่ 8/8/2561 1 *** ***
3    ค่าอาหารว่างจัดประชุมความคืบหน้าละครเพลง 2018 วันที่ 19/9/2561 480 *** ***
4    ค่าจ้างครูสอนโครงการเปียโนเดือนธ.ค.61 1,750 *** ***
5    ค่าชุดแก้วที่ระลึก จำนวน 2 ชุด มอบให้ครูเกษียณอายุงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 2 คน วันที่ 23/4/2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - เอกสารที่ปรากฏใน แผนงาน/กิจกรรม
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการสำนักผู้อำนวยการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ  83.58
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (3) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
2.      
3.      
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (15 )
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561
ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน MCP Healthy Zone
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โปรแกรมภาษาอังกฤษ
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฉลองครบรอบ 88 ปีมงฟอร์ต
ประชุมนำเสนอการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน
นายสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษาขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8