หน้าที่หลัก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อดำเนินการจัด กำกับ ติดตาม และประสานงาน การจัดกิจกรรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
2.  2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(43)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
1.  1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (บำเพ็ญประโยชน์, มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, การให้เกียรติผู้อื่น ฯลฯ)
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ตามที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์ คณะลูกเสือแห่งชาติ
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 92 ยกย่องให้เกียรติแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ
6.  6. ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด

   มาตรฐานการศึกษา FSG
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 สามารถเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ จนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ (FSG)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 1.1 ผู้เรียนร้อยละ 87 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    - 1.6 ผู้เรียนร้อยละ 87 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - 1.12 ผู้เรียนร้อยละ 92 ยกย่องให้เกียรติแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 2.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
    - 2.1 ร้อยละของผู้เรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
    - 2.2 ร้อยละของผู้เรียนทำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    - 2.3 ร้อยละของผู้เรียนกล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 254 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 254 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 193 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 3  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 141 วัน
01 ต.ค. 2561 08 ก.พ. 2562   D 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-ป.3 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** 60 วัน
01 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561   D 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 2  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 40 วัน
15 พ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561   D 6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 13  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 163 วัน
18 ต.ค. 2561 04 ก.พ. 2562   D 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6 8  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 8   0 *** *** 56 วัน
02 มิ.ย. 2561 08 ต.ค. 2561   D 6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ 5  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
01 พ.ค. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 10 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ 5  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 5   0 *** *** 141 วัน
01 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   D 6.9 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
15 พ.ค. 2561 30 ก.ย. 2561   D 6.10 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 71 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.11 ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.12 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน 4  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 10 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.13 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.14 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนากิจกรรมลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 141 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 67 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 141 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 67 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 111 วัน
30 เม.ย. 2562 -   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6950 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (43)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4  18 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สำรวจค่ายลูกเสือ  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6  15 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 งานลูกเสือนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก  1 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ทดสอบทักษะลูกเสือ เพื่อคัดเลือกลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม  7 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อชี้แจงสรุปการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 และปรึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานลูกเสือ สำรวจสถานที่จัดค่ายและประสานงานค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครั้งที่ 2  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 มิ.ย. 2561 - 8 ต.ค. 2561
 งานลูกเสือ ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอแบบวอกเกิ้ลลูกเสือ  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 มิ.ย. 2561 - 8 ต.ค. 2561
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 มิ.ย. 2561 - 8 ต.ค. 2561
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ  4 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 มิ.ย. 2561 - 8 ต.ค. 2561
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ  2 มิ.ย. 2561 - 8 ต.ค. 2561
 สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.6  19 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6  18 ต.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-ป.3  1 ต.ค. 2561 - 8 ก.พ. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  27 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  28 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเป็นกำลังใจพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ครูผู้ดูแล ในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6  18 ต.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 -ป.6/4)  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6  18 ต.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2562
  ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 - ป.6/4)  3 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6  18 ต.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2562
  ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 - ป.6/4)  4 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6  18 ต.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2562
 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันวชิราวุธ  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน  15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9)  23 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6  18 ต.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9)  24 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6  18 ต.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9)  25 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6  18 ต.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นักเรียนเข้าค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4 -ป.6 182 *** ***
2    นักเรียนจ่ายค่าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 45 *** ***
3    ค่าตัดชุดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 35 *** ***
4    นักเรียนจ่ายค่าเข้าค่าย คนละ 200 บาท 329 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 1,245 *** ***
2    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 75 *** ***
3    ค่าดูแลนักเรียน 25 *** ***
4    เครื่องหมายชั้นตรี 415 *** ***
5    มาลัยกร 1 *** ***
6    ยากันยุง 1 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
8    อาหาร/สถานที่นร. 182 *** ***
9    อาหาร/สถานที่ครู 12 *** ***
10    อาหารว่าง (พิเศษ) 3 *** ***
11    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 15 *** ***
12    เครื่องหมายลูกเสือ ตรี โท เอก และวิชาพิเศษ 546 *** ***
13    มาลัยกร, ดอกไม้ 3 *** ***
14    ยากันยุง 3 *** ***
15    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
16    อุปกรณ์งานบุกเบิก 3 *** ***
17    อาหาร/สถานที่ นักเรียน 843 *** ***
18    อาหาร/สถานที่ ครู 60 *** ***
19    ค่าอาหารว่างครู 4 *** ***
20    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 61 *** ***
21    ค่าดูแลนักเรียน 120 *** ***
22    เครื่องหมายลูกเสือชั้น ตรี, โท, เอก และวิชาพิเศษ 1,686 *** ***
23    ดอกไม้ มาลัยกร 4 *** ***
24    ยากันยุงชนิดฉีดพ่น 4 *** ***
25    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
26    ค่าบ้านพักสำหรับครู 24 *** ***
27    สถานที่ 45 *** ***
28    ค่าอาหารสด 9 *** ***
29    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 4 *** ***
30    ค่าน้ำมันรถ 1 *** ***
31    ค่าดูแลนักเรียน 12 *** ***
32    ยากันยุง 1 *** ***
33    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3 *** ***
34    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3 *** ***
35    น้ำดื่ม 98 *** ***
36    ชุดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 35 *** ***
37    ผ้าผูกคอ 35 *** ***
38    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 20 *** ***
39    ค่าตอบแทนอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ 12 *** ***
40    ป้ายไวนิล 2 *** ***
41    ตัดเครื่องแบบครูลูกเสือ 3 *** ***
42    เงินอุดหนุนคณะลูกเสือ แห่งชาติรายปี 2,254 *** ***
43    ค่าอาหารว่าง 1,992 *** ***
44    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 150 *** ***
45    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 996 *** ***
46    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 996 *** ***
47    พวงมาลัยกร 3 *** ***
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
49    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 15 *** ***
50    ถุงเท้าลูกเสือ 20 *** ***
51    ถุงเท้าขาวเนตรนารี 15 *** ***
52    รองเท้าหนัง 35 *** ***
53    เกือกม้า, ประกับข้าง 35 *** ***
54    อาร์มกองร้อย 35 *** ***
55    อาร์มสังกัดโรงเรียน 35 *** ***
56    วิชาพิเศษ (ที่สอบผ่าน) 280 *** ***
57    เครื่องหมายดาวประจำการ 105 *** ***
58    ป้ายชื่อ 35 *** ***
59    สายยงยศ 35 *** ***
60    สายสะพายวิชาพิเศษ 35 *** ***
61    - ค่ารถรับ-ส่ง เข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม 4 *** ***
62    ค่าน้ำดื่ม 100 *** ***
63    ค่ารถรับ - ส่ง เข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม (ต่างจังหวัด) 3 *** ***
64    ค่าเสื้อฝึก 50 *** ***
65    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 *** ***
66    ค่าอาหารครู 4 *** ***
67    ค่าอาหารนักเรียน 50 *** ***
68    ค่าที่พัก 54 *** ***
69    ค่าผ่านด่านมอเตอร์เวย์ 1 *** ***
70    มาลัยกร 2 *** ***
71    ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 2 *** ***
72    ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 329 *** ***
73    ค่าอาหารว่าง 658 *** ***
74    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
75    ดอกไม้ มาลัยกร 1 *** ***
76    ไม้พลองลูกเสือสามัญ 329 *** ***
77    เครื่องหมายหมู่ ของเนตรนารี 200 *** ***
78    น้ำดื่ม 40 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายเข้าค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 *** ***
2    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนพ.ค.2561 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 *** ***
4    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนมิ.ย.61 1 *** ***
5    ครูกิติยาคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าค่ายลูกเสือป.4-6 -349 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายส่งตัวแทนลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับสมาคมลูกเสือเบลเยี่ยม วันที่ 11-13/7/61 1 *** ***
7    ค่าจัดทำผ้าผูกคอของลูกเสือกองร้อยพิเศษและเครื่องหมายประจำจังหวัด 1 *** ***
8    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนก.ค.2561 1 *** ***
9    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนส.ค.2561 1 *** ***
10    ค่าบำรุงลูกเสือประจำปี 2561 ส่งให้กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 1 *** ***
11    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าจัดทำผ้าผูกคอลูกเสือ -1,200 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายเข้า่ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปี 2561 วันที่ 2 - 5/10/2561 1 *** ***
13    ค่าที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนก.ย.2561 1 *** ***
14    ค่าเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยและอุปกรณ์ประกอบสำหรับนักเรียน จำนวน 12 คน 1 *** ***
15    ค่าตัดเครื่องแบบครูลูกเสือ 2 ชุดและรองเท้าหนังสีน้ำตาล 1 คู่เนื่องจากอันเดิมชำรุด 1 *** ***
16    ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดทำวอคเกิ้ลของลูกเสือ วิชาเครื่องหนัง 1 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายจัดค่ายลูกเสือDay Camp ป.3 วันที่ 25 ต.ค.2561 ณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายจัดค่ายลูกเสือ ป.6 วันที่ 2 - 4/11/61 และ วันที่23 - 25/11/61 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายจัดค่ายลูกเสือป.4 วันที่ 27 - 28/10/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
20    ม.ธนายุทธคืนเงินค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ -1,201 *** ***
21    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนต.ค.2561 1 *** ***
22    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเข้าค่ายลูกเสือป.3 -3,765 *** ***
23    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเข้าค่ายลูกเสือป.4 -2,302 *** ***
24    เบิกค่าอาหารและอาหารว่างกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ป.4 เพิ่มเติม 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก วันที่ 20/11/61 ณ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมและวันที่ 25/11/61 ณ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 1 *** ***
26    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเครื่องแบบลูกเสือกองร้อย -430 *** ***
27    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนพ.ย.- ธ.ค.2561 1 *** ***
28    ม.ธนายุทธคืนเงินค่ากิจกรรมค่ายลูกเสือป.6 -18,922 *** ***
29    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำว๊อคเกิ้ลลูกเสือเพื่อจำหน่ายนักเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - 2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ
 - 3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- [คำสั่ง] ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.4
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.4
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.4
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.4
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 ประจำปี 2561
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 ประจำปี 2561
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี, โท และเอก และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี, โท และเอก และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี, โท และเอก และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี, โท และเอก และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี, โท และเอก และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.6
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี, โท และเอก และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.6
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าค่ายนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อห้องที่จะเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตัดต่อเนื้อเพลงบรรเลง พิธีสวนสนาม 61
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางลูกเสือกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางลูกเสือกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อชี้แจงสรุปการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 และปรึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีสำรอง
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีสำรอง
- [รับ-ส่งเอกสาร] งานลูกเสือ ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอแบบวอกเกิ้ลลูกเสือ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (ค่าย Day Camp)
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาท ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูดูแลนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อครูดูแลนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก


ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
งานลูกเสือนำลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาล
งานลูกเสือ สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 -ป.6/4)
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันวชิราวุธ