Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(45)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
2.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในรายวิชาที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
3.  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
4.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
5.  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
6.  ครูทุกคนมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
8.  ครูทุกคนออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
9.  ครูทุกคนผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
10.  ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้เครื่องมืออย่างน้อย 4 ชนิด
11.  ครูทุกคนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
12.  ครูร้อยละ 92 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
13.  ครูร้อยละ 92 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา โดยผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
14.  ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** 282 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 งานหลักสูตรและการสอน 35  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 35   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
01 ส.ค. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.2. กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 235 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน 10  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** 282 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 362 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 158 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานหลักสูตร  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 158 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562    8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 115 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2562      มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (45)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมการผลิตสื่อการสอน CAI  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI  13 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  14 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  15 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  17 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย  26 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  28 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน  9 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    คู่มือครูระดับชั้น ป.1-6 1 *** ***
2    ค่าเอกสารอบรม 1 *** ***
3    ค่าวิทยากร 2 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 100 *** ***
5    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 20 *** ***
6    แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว / 120F A 4 ตราช้าง 12 *** ***
7    แฟ้มสะสมงาน A4 ปกพลาสติก 20 ไส้ คละสี 5 สี 10 *** ***
8    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล A-5 1 *** ***
9    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 12 *** ***
10    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 12 *** ***
11    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 30 *** ***
12    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 20 *** ***
13    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 6 *** ***
14    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 30 *** ***
15    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 2 *** ***
16    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 12 *** ***
17    ลวดเย็บ Max No.35 1x24 4 *** ***
18    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
19    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ L-150 1x60 ใบ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 60 รีม งานหลักสูตรใช้ปริ้นเอกสารและแผนการสอนปีการศึกษา 2561 1 *** ***
2    ค่ากระดาษสีน้ำตาลและปากกาเคมีใช้งานหลักสูตร 1 *** ***
3    ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจัดเลี้ยงครูผู้สอนและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้คำแนะนำเรื่องการปรับแก้โครงร่างการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 1/9/2561 1 *** ***
4    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.61 -556 *** ***
5    ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย วันที่ 26/1/2562 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย วันที่ 26/1/62 1 *** ***
7    ครูวิไลรัตน์คืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย -140 *** ***
8    ค่าแฟ้มสะสมงาน,ไส้แฟ้มและแฟ้มใสสำหรับจัดทำแฟ้มสะสมงานทั้ง 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
 - แบบประเมินหลักสูตร
 - แบบนิเทศการสอน
 - แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของหน่วยงาน งานหลักสูตร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25510.000.0074.33
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
ผู้จัดทำ : มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
2.      
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI
การอบรมการผลิตสื่อการสอน CAI
ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย (ภาคบ่าย)
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน