Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจนตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(185)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(4)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(4)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(4)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(102)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของโรงเรียน
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
3.  มีระบบและกระบวนการส่งเสริมสวัสดิการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการส่งเสริมสวัสดิการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 477 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 477 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 416 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 11  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา 5  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 9  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 31 ก.ค. 2561   D 6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 324 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี 3  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562) 10  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 ม.ค. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร 14  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ. 30  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 30   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 31 ต.ค. 2562   D 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561) 12  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 12   0 *** *** 133 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร 5  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ 14  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา 34  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 34   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 ก.ย. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561) 19  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 19   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 140 วัน
01 ก.ย. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561) 11  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 140 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 3  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5.2 กีฬาสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง – มงฟอร์ต  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   D 6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 293 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 237 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 195 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 237 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (185)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกบัตร AIA Vitality ให้แก่ครูที่ทำประกันสุขภาพฯกลุ่มของโรงเรียน  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูปิ่นแก้ว ไชยสลี ครูที่ปรึกษา ป.3/2 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 ของยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนบริษัทตรวจสุขภาพเข้าตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปีการศึกษา 2561  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องการมอบรางวัลครูในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน  1 พ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
 การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน  1 พ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธนพงศ์ มงคล ครูที่ปรึกษา ป.4/5  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2561  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 จัดเก็บเอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลฯ ปีการศึกษา 2560  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การมอบรางวัลให้แก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง  21 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง  22 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แพทย์มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (21-23 มิถุนายน 2561)  1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
 จัดเก็บเอกสารการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การคัดเลือก ผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของนางเครือวัน ดวงสว่าง พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 303 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561  23 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561  24 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้บริการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมประจำปี 2561  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561  21 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรรับทราบข้อมูลการใช้ประกันสุขภาพฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด  27 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  1 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูณัฐธิดา ถนอมการ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/2  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษสำหรับบุคลากรในสังกัด  3 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 สรุปผลสำรวจการจัดทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีปลงศพ คุณครูอุบล ขันธปรีชา  27 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2562  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2562  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เกม พิธีกร และความบันเทิงวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เกม พิธีกร และความบันเทิงวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  12 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  14 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธันวา สุวรรณชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  14 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  17 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บเอกสารเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  21 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  21 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561  22 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 เชิญ ผอ.กล่าวเปิดงานและร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561  22 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2561  23 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 เชิญ ผอ.กล่าวเปิดงานและร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561  23 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (23 ธันวาคม 2561)  1 ก.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าโครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิก ฌคป. (สมาชิกอาวุโสโนเปย์)  2 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  2 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บเอกสารเรื่อง รางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปี พ.ศ.2562  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  14 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2562  15 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูธิดาพร ทองคำ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/9 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  16 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2562  17 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561  17 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2562  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ผู้ปกครองนักเรียนมงฟอร์ต  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561  19 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2562  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอพบผ.อ.เพื่อนำเสนอกิจกรรมทัศนศึกษาครูและการซื้อIPAD  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดเก็บหนังสือเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเชิดชูเกียรติรางวัล "Super Leader & Super Teacher 2019" รุ่นที่ 3  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลงาน กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561  4 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561  5 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  5 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561  6 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญ ผ.อ.ร่วมงานมงคลสมรสของครูภิรญา รัตนรมย์  16 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ทีมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  16 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  17 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private School Teacher Award 2019)  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  25 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรดำเนินการคืนเงินค่าส่วนต่างในการเข้าร่วมทำประกันกลุ่มอุบัติเหตุและสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่ครูที่ครอบครัวเข้าร่วมการทำประกันฯระหว่างปี  26 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในโรงเรียน  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  7 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูวิไลวรรณ เมฆโปธิ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.5/5  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  30 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  31 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  10 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561  17 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561  17 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561  19 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 เมษายน 2562)  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์ครูและขอบคุณท่านผู้อำนวยการ 2 แผนก  22 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  24 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  25 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  26 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  27 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (4)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ผู้เข้าร่วมประชุม 11   6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร
  ผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร 1   6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
  ผู้เข้าร่วมประชุม 1   6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร
   เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 1   6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (4)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมประชุม
ในกำหนดการ: การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2561) (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ : การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร
ในกำหนดการ: ครูปิ่นแก้ว ไชยสลี ครูที่ปรึกษา ป.3/2 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 ของยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ (วันที่ 29 พ.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 ของยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมประชุม
ในกำหนดการ: ฝ่ายบุคลากรรับทราบข้อมูลการใช้ประกันสุขภาพฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด (วันที่ 27 ก.ย. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รับทราบข้อมูลการใช้ประกันสุขภาพฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561
ในกำหนดการ: ครูธิดาพร ทองคำ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/9 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 16 ม.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดทำเอกสาร 1 *** ***
2    ช่อดอกไม้แสดงความยินดี 6 *** ***
3    ค่าจัดส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับรางวัล 4,240 *** ***
5    รางวัลครูผู้สร้างผลงานนักเรียน 1 *** ***
6    รางวัลสำหรับครูที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 20 *** ***
7    แหวนทองคำ หนัก 1 บาท 2 *** ***
8    แหวนทองคำ หนัก 3 สลึง 2 *** ***
9    แหวนทองคำ หนัก 2 สลึง 3 *** ***
10    แหวนทองคำ หนัก 1 สลึง 11 *** ***
11    ค่าอาหาร 260 *** ***
12    ค่าเครื่องดื่ม 260 *** ***
13    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
14    ค่าตกแต่งเวที 1 *** ***
15    ค่าพัสดุ อุปกรณ์ 1 *** ***
16    ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ 1 *** ***
17    ผ้าตัดกางเกงคนละ 2.5 เมตร (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 225 *** ***
18    ผ้าตัดกระโปรงคนละ 2 เมตร (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 300 *** ***
19    ผ้าตัดเสื้อครู คนละ 3.5 เมตร 1,200 *** ***
20    ค่าชุดฟอร์มพนักงานโรงอาหาร 36 *** ***
21    ค่าชุดฟอร์มนักการ 37 *** ***
22    ค่าตรวจสุขภาพครู 184 *** ***
23    ค่าตรวจสุขภาพพนักงานโรงอาหาร 36 *** ***
24    ค่าตรวจสุขภาพนักการ รปภ. 38 *** ***
25    ของขวัญงานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร 10 *** ***
26    กระเช้าเยี่ยมไข้บุคลากรเจ็บป่วยและคลอดบุตร 40 *** ***
27    เงินช่วยเหลืองานศพ 20 *** ***
28    ค่าพวงหรีด 20 *** ***
29    ค่ารถรับ-ส่งในการไปร่วมงานศพ 1 *** ***
30    ค่าของขวัญวันเกิดของบุคลากร 215 *** ***
31    ค่าของขวัญ/ขนม ในการประชุมครูประจำเดือน 10 *** ***
32    ค่าพัสดุ อุปกรณ์ 1 *** ***
33    ค่าอาหาร 400 *** ***
34    ค่าเครื่องดื่ม 400 *** ***
35    ค่าของขวัญครู+นักศึกษาฝึกสอน 250 *** ***
36    ค่าของขวัญบุตรครู 80 *** ***
37    ค่าของขวัญการแสดงของบุคลากร 1 *** ***
38    ค่าของขวัญ/รางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมบนเวที 1 *** ***
39    ค่าพัสดุ อุปกรณ์ 1 *** ***
40    ค่าอาหาร 200 *** ***
41    ค่าเครื่องดื่ม 200 *** ***
42    ซองของขวัญ 76 *** ***
43    ค่าของขวัญบุตรนักการ 50 *** ***
44    ค่าของขวัญ/รางวัลการแสดง การจัดกิจกรรมบนเวที (ประกวดการแต่งกาย/ เกมส์ฯ) 1 *** ***
45    ค่าอาหารและน้ำดื่ม 214 *** ***
46    ค่ากรรมการตัดสิน 6 *** ***
47    อุปกรณ์ รางวัล การแสดง บนเวที 1 *** ***
48    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15 *** ***
49    ค่ายาเคาร์เตอร์เพน 3 *** ***
50    ค่ากรรมการตัดสิน 15 *** ***
51    ค่าชุดกีฬา 107 *** ***
52    ค่ายาเคาร์เตอร์เพน 10 *** ***
53    ค่าผ้าล็อคข้อ 20 *** ***
54    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 229 *** ***
55    ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน 1 *** ***
56    ค่ากรรมการตัดสิน 15 *** ***
57    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
58    ค่าป้าย 3 *** ***
59    ค่าชุดเชียร์ลีดเดอร์ 15 *** ***
60    ค่าชุดการแสดง 10 *** ***
61    ค่าอุปกรณ์เชียร์ 1 *** ***
62    ค่าตกแต่งเวที 1 *** ***
63    ค่าขบวนพาเหรด 1 *** ***
64    ค่าอาหารและน้ำดื่ม 224 *** ***
65    ค่าวิทยากร 1 *** ***
66    ค่าของขวัญ/รางวัล 1 *** ***
67    ค่าพัสดุ อุปกรณ์ 1 *** ***
68    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
69    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 2 *** ***
70    แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว / 120F A 4 ตราช้าง 2 *** ***
71    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 2 *** ***
72    ค่าเข้าเล่มรายงาน 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.ธัชพลประสบอุบัติเหตุกระดูกขาขวาหัก และม.แดน ประสบอุบัติเหตุเอ็นร้อยหวายขาด 1 *** ***
2    ค่ากระเช้าเยี่ยมครูชญาณิศา เนื่องจากคลอดบุตร วันที่ 3/5/61 1 *** ***
3    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน 2561 1 *** ***
4    เบิกเงินรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับมอบให้ครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลการปฎิบัติงานไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ปีการศึกษา2560 1 *** ***
5    เงินร่วมทำบุญและพวงหรีดงานศพมารดา ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ 1 *** ***
6    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูสุภาภรณ์ กำลัง ประสบอุบัติเหตุ (หกล้ม) วันที่ 27/5/2561 1 *** ***
7    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม 1 *** ***
8    ค่าผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ใ้ช้สำหรับ 3 ปี (ร้านเชียงใหม่ใจดี) 1 *** ***
9    ครูจุฑารัตน์ คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูสุภาภรณ์ -231 *** ***
10    ค่าเค้กวันเกิดครูเดือนพ.ค.2561 จำนวน 29 คน 1 *** ***
11    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.ธนพงศ์ มงคล รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชเวช วันที่ 16/6/2561 เนื่องจากริดสีดวงทวารภายนอกอักเสบ 1 *** ***
12    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นางดอกรัก กองวี เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เนื่องจากป่วย มีไข้สุง 1 *** ***
13    ค่ากระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจภรรยา ม.จารึก ลอยสุวรรณ คลอดบุตรเมื่อวันที่ 23/6/2561 1 *** ***
14    ค่าอาหาารว่างและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพ วันที่ 21-23/6/61 1 *** ***
15    เบิกเงินรางวัลมอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลสอนดี,รางวัลผลงานตามกลุ่มสาระฯและรางวัลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 1 *** ***
16    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูนิภา ฟองผล เนื่องจากผ่าตัดไทยรอยด์ วันที่ 29/6/2561 ที่โรงพยาบาลราชเวช 1 *** ***
17    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายซื้อของขวัญวันเกิดครูและบุคลากรเดือนมิ.ย.61 1 *** ***
19    ค่าจัดทำแหวนทองคำให้แก่ครูและบุคลากรที่ปฎิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561จำนวน 18 ท่าน 1 *** ***
20    ค่าตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-23/6/61 (มายด์แล็บ) 1 *** ***
21    ครูศิริพรคืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ นางดอกรัก กองวี -7 *** ***
22    ค่าขนมกิจกรรมวันเกิดครูในวันประชุมครูเดือนมิ.ย.2561 วันที่ 6/7/2561 1 *** ***
23    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง วันที่ 21-22/7/61 ณ ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 1 *** ***
24    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูสมหญิง ฟูปัญญา เนื่องจากป่วย มีไข้สูง 1 *** ***
25    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 1 *** ***
26    ครูจุฑารัตน์คืนเงินรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่น -13,096 *** ***
27    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรร่วมคาราวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง -2,580 *** ***
28    ค่าใช้จ่ายซื้อของขวัญวันเกิดมอบให้ครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนก.ค.61 1 *** ***
29    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการดูแลสุขภาพหลังการตรวจสุขภาพ วันที่ 23/7/2561 140 *** ***
30    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูสมหญิง -100 *** ***
31    ค่าจัดทำชุดซาฟารี, ชุดช็อป, เสื้อโปโล และเสื้อเชฟ ให้กับนักการและพนักงานประจำปีการศึกษา 2561 ( หจก.บางกอกวอร์มและร้านMr.K ) 1 *** ***
32    ค่าพวงหรีดและเงินร่วมทำบุญงานศพมารดาของนางเครือวัน ดวงสว่าง พนักงานโรงอาหาร 1 *** ***
33    ค่าตัดเสื้อและกางเกงของภราดา 2 ท่าน (ร้านสูทน้องเก่ง) 1 *** ***
34    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม จำนวน 14 คน 1 *** ***
35    ค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างเพิ่มเติมของผู้อำนวยการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ วันที่ 27 - 28/5/2561 1 *** ***
36    ค่าเค้กวันเกิดและขนมจัดกิจกรรมวันเกิดครูเดือนสิงหาคม 1 *** ***
37    ค่ารักษาพยาบาลผู้อำนวยการ วันที่ 1/9/2561 1 *** ***
38    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 20 ท่าน 1 *** ***
39    ค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภราดาพลากร 500 *** ***
40    ค่าปักโลโก้โรงเรียนของเสื้อเชฟ 8 ตัว 400 *** ***
41    ค่าตัดและแก้กางเกงของผู้อำนวยการ 300 *** ***
42    ค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ วันที่ 8/9/61 456 *** ***
43    ค่าตัดและแก้กางเกงของผู้อำนวยการ 300 *** ***
44    ค่ากระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจภรรยานายณัฐรพล จอวา พนักงานดูแลการจราจร คลอดบุตรเมื่อวันที่ 26/8/2561 1 *** ***
45    ค่าตัดกางเกงของผู้อำนวยการ 3 ตัว 1 *** ***
46    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันครอบครัวนักการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23/12/2561 1 *** ***
47    ค่ารักษาพยาบาลผู้อำนวยการเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ วันที่ 26/9/2561 1 *** ***
48    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22/12/2561 1 *** ***
49    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมครอบครัวมงฟอร์ต วันที่ 26/9/61 484 *** ***
50    ค่าเค้กวันเกิดครูและขนมจัดกิจกรรมวันเกิดในการประชุมครูเดือนกันยายน 2561 1 *** ***
51    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูณัฐธิดา ถนอมการ ผ่าตัดไทรอยด์ วันที่ 30/9/2561 และม.ศุภกิจ คำลุน วันที่ 2/10/2561 1 *** ***
52    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูณัฐธิดา,ม.ศุภกิจ -184 *** ***
53    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูวิรัชดา เข้ารับการผ่าตัดมดลูกที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เมื่อวันที่ 27/10/2561 1 *** ***
54    ค่าเค้กวันเกิดครูและขนมจัดกิจกรรมวันเกิดในการประชุมครูเดือนต.ค.2561 1 *** ***
55    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 1 *** ***
56    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ ม.จัตุรพร ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานล้ม กระดูกไหล่ซ้ายร้าว วันที่ 8/11/2561 1 *** ***
57    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูบุษบา ศุกระศรและ ม.จัตุรพร ตาตะนันทน์ 1 *** ***
58    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูเดือนธ.ค.61 -117 *** ***
59    ค่าเสื้อที่ระลึก 86 ปีมอบให้ภราดาพลากร เพียรพันธ์ 500 *** ***
60    ค่าเสื้อที่ระลึก 85 ปีมอบให้ภราดาพลากร เพียรพันธ์ 500 *** ***
61    ค่าเบี้ยประกันสุขภาพครูและครอบครัวประจำปี 2562 จำนวน 183 คน (บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต) 1 *** ***
62    ค่าตัดเสื้อและสูทของภราดา 2 ท่าน 1 *** ***
63    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูบุษบาและม.จัตุรพร -206 *** ***
64    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.จัตุรพร -231 *** ***
65    เบิกเงินร่วมทำบุญงานศพมารดานายซานห่านโม นักการ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา 1 *** ***
66    ค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี 2562 สำหรับครอบครัวครูเพิ่ิมเติม จำนวน 3 คน (บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา) 1 *** ***
67    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนม.ค.2562 1 *** ***
68    ค่าเค้กวันเกิดครูและขนมกิจกรรมวันเกิดในการประชุมครูเดือนพ.ย.2561 1 *** ***
69    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูวิรัชดา เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม วันที่ 2/12/2561 1 *** ***
70    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูกรรณิกา ชวชาติ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชเวช วันที่ 26/11/2561 เนื่องจากเวียนศีรษะ 1 *** ***
71    เบิกเงินซื้อของรางวัลสำหรับจับฉลากกิจกรรมวันครอบครัวครูและนักการ 1 *** ***
72    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.ธันวา สุวรรณชื่น เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เนื่องจากเวียนศรีษะ วันที่ 13/12/2561 1 *** ***
73    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูเดือนม.ค.62 -2 *** ***
74    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูวิรัชดา -8 *** ***
75    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูกรรณิกา -231 *** ***
76    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.ธันวา -61 *** ***
77    เบิกเงินใส่ซองแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสระหว่างครูพิมพ์วิไล หอมมณี วันที่ 28/12/2561 1 *** ***
78    เบิกเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครอบครัวครูและนักการ จากสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย 1 *** ***
79    ค่าใช้จ่ายซื้อของขวัญวันเกิดครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนธ.ค.2561 จำนวน 16 คน 1 *** ***
80    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 *** ***
81    เบิกเงินเพื่อใส่ซองแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสระหว่างครูภิรญา รัตนรมย์และ นายวิศรุต อุทุมเพ็ญ วันที่ 16/2/2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ 1 *** ***
82    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูเดือนก.พ.62 -147 *** ***
83    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากิจกรรมวันครอบครัวนักการ -21,188 *** ***
84    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าจัดงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต -4,077 *** ***
85    เบิกเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับครูและครอบครัวที่เข้าร่วมทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 24 ราย 1 *** ***
86    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นางอุไร พลฤทธิ์ เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง และนางประกาย กัณทะวงค์ ประสบอุบัติเหตุ 1 *** ***
87    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 30/12/61 -1,980 *** ***
88    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นางเพ็ญนภา มโนวอน พนักงานโรงอาหาร ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชเวช เมื่อวันที่ 21/1/62 1 *** ***
89    ค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนมี.ค. - เม.ย.62 1 *** ***
90    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุ 2 ท่าน วันที่ 19/4/2562 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล 1 *** ***
91    ค่าเค้กวันเกิดและขนมกิจกรรมวันเกิดในการประชุมครูเดือนม.ค.2562 จำนวน 16 ท่าน 1 *** ***
92    เบิกเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพครูและครอบครัวที่ชำระค่าเบี้ยประกันมากกว่าที่บริษัทประกันเรียกเก็บ จำนวน 10 คน (บ.เอไอเอ) 1 *** ***
93    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นางเพ็ญนภา มโนวอน -181 *** ***
94    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นางอุไรและนางประกาย -108 *** ***
95    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าการ์ดอวยพรวันเกิดครูเดือนมี.ค.-เม.ย.62 -221 *** ***
96    คืนงบค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน บ.เอไอเอ -23,266 *** ***
97    ค่าน้ำดื่ม,น้ำแข็งและแก้วพลาสติกสำหรับจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมกับสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 16 - 17/2/2562 1 *** ***
98    ค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างเพิ่มเติมของผู้อำนวยการ เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ วันที่ 19 - 22/2/2562 1 *** ***
99    ค่าช่อดอกไม้มอบให้ครูที่มีวันคล้ายวันเกิด จำนวน 1 ราย วันที่ 23/2/2562 1 *** ***
100    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.จัตุรพร ตาตะนันทน์เข้ารับการผ่าตัดเส้นเอ็นที่ไหล่ซ้าย เมื่อวันที่ 24/2/2562 1 *** ***
101    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูทิพวรรณ สุระณี ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และครูสุพัตรา กิตติธารยังกูร คลอดบุตรเมื่อวันที่ 27/2/2562 1 *** ***
102    ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบุตร ม.กระสรวล อินทรสมบัติ เพิ่มเติม 1 คน (บมจ.อลิอันซ์) 1 *** ***
103    ค่าเค้กวันเกิดครูและขนมจัดกิจกรรมวันเกิดในการประชุมครูเดือนก.พ.2562 1 *** ***
104    ค่าจัดทำเนคไท 200 เส้น สำหรับแจกครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 (บจก.ธาราไทยซิลค์) 1 *** ***
105    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร ป่วยเป็นโรคนิ่วที่ไต 1 *** ***
106    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ ครูวิไลวรรณ เมฆโปธิ ป่วยเป็นโรคกระเพาปัสสาวะอักเสบ 1 *** ***
107    ค่ารักษาพยาบาลผู้อำนวยการ วันที่ 13,15,16/3/62 1 *** ***
108    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.มณี ครไชยศรี เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9/3/2562 1 *** ***
109    ค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ วันที่ 20/3/2562 200 *** ***
110    ค่าเค้กวันเกิดครูเดือนมี.ค.2562 จำนวน 16 คน (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
111    ค่าพวงหรีดและเงินร่วมทำบุญงานศพสามีของนางเพ็ญพรรค ศรีวงค์ พนักงานโรงอาหาร ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อว้นที่ 22/3/2562 1 *** ***
112    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูทิพวรรณและครูสุพัตรา -422 *** ***
113    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ครูวิไลวรรณ เมฆโปธิ -231 *** ***
114    ค่ารักษาพยาบาลผู้อำนวยการ วันที่ 2/4/2562 1 *** ***
115    ค่าใช้จ่ายในการร่วมทำบุญงานศพบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ที่จังหวัดแพร่ 1 *** ***
116    คืนงบเงินประกันสุขภาพผู้อำนวยการ -20,000 *** ***
117    ค่าตัดแว่นสายตาและคลิบใส่แว่นตาของผู้อำนวยการ 1 *** ***
118    ค่าจัดเลี้ยงและซื้อของที่ระลึกมอบให้แก่คณะที่ปรึกษา วันที่ 22/4/2562 1 *** ***
119    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดงานวันครูเกษียณ -4,343 *** ***
120    ค่าเค้กวันเกิดครูสำหรับครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเม.ย.2562 1 *** ***
121    ค่าน้ำดื่มและค่ากรรมการตัดสินการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์ครูและขอบคุณท่านผู้อำนวยการ 2 แผนก วันที่ 22/4/2562 1 *** ***
122    ค่าใช้จ่ายเดินทางของคณะครูเพื่อไปส่งท่านผู้อำนวยการที่จะไปปฎิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6/5/2562 1 *** ***
123    เบิกเงินใส่ซองร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสระหว่างม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล และน.ส.รัชนก อบรม วันที่ 6/5/2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ
 - แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ของหน่วยงาน งานส่งเสริมสวัสดิการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (4)
หัวข้อ X_BAR S.D %
แบบประเมินการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561  0.00
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้บริการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561  81.52
แบบสำรวจการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  49.29
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร  82.04
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้จัดทำ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (14) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
2. มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
3. มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
4. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
5. มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
6. มิส  บุษบา    ศุกระศร
7. มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
8. มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
9. มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
10. มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
11. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
12. มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
13. มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี
14. มิส  ธิดาพร    ทองคำ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (102 )
ฝ่ายบุคลากรแจกบัตร AIA Vitality ให้แก่ครูที่ทำประกันสุขภาพฯกลุ่มของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมพิธีศพ มารดามาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ครูปิ่นแก้ว ไชยสลี ครูที่ปรึกษา ป.3/2 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 ของยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัวแทนบริษัทตรวจสุขภาพเข้าตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธนพงศ์ มงคล ครูที่ปรึกษา ป.4/5
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 มิถุนายน 2561)
การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง
การมอบรางวัลให้แก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
แพทย์มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
แพทย์มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง
ฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561
นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของนางเครือวัน ดวงสว่าง พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 256
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบุคลากรรับทราบข้อมูลการใช้ประกันสุขภาพฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูณัฐธิดา ถนอมการ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/2
การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีปลงศพ คุณครูอุบล ขันธปรีชา
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้
ฝ่ายบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562
ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2562
ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เกม พิธีกร และความบันเทิงวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เกม พิธีกร และความบันเทิงวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561
ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธันวา สุวรรณชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
วันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
วันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ผู้ปกครองนักเรียนมงฟอร์ต
ครูธิดาพร ทองคำ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลงาน กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ทีมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายบุคลากรดำเนินการคืนเงินค่าส่วนต่างในการเข้าร่วมทำประกันกลุ่มอุบัติเหตุและสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่ครูที่ครอบครัวเข้าร่วมการทำประกันฯระหว่างปี
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูวิไลวรรณ เมฆโปธิ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.5/5
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561
การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (หลีเป๊ะ)