Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสิ่งสาธารณูปโภคที่ดี มีสภาพพร้อมใช้งาน
2.  เพื่อรับนักเรียนที่มาจากสังคมที่ด้อยโอกาสทางร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(7)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.  โรงเรียนมีแผนงานที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดี มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์
3.  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 534 วัน
01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 534 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 การจัดซื้อของใช้อุปโภค บริโภค และของใช้อื่น ๆ ภายในบ้าน (11.2)  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 811 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 5  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 การจัดซื้อของใช้อุปโภค บริโภค และของใช้อื่น ๆ ภายในบ้าน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
15 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D 6.2 การทำความสะอาดภายในบ้านและบริเวณบ้าน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 811 วัน
15 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D 6.3 การตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 811 วัน
01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.4 การนำนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ร่วมรับเสด็จฯ 2  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 170 วัน
01 ก.พ. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 111 วัน
15 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอ ตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 811 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (7)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2561  29 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เดินทางเพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 21 ม.ค. 2562  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การนำนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ร่วมรับเสด็จฯ  1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การนำนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ร่วมรับเสด็จฯ  1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 170 วัน กำลังดำเนินการ  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบำรุง ซ่อมแซมบ้านฯ 1 *** ***
2    ค่ากิจกรรมในการรับเสด็จฯ 1 *** ***
3    ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 4 *** ***
4    ค่าสาธารณูปโภค 12 *** ***
5    ค่ารักษาพยาบาล 4 *** ***
6    ค่าอาหารเย็น 4 *** ***
7    ค่าอาหารกลางวัน 4 *** ***
8    ค่าอาหารเช้า 4 *** ***
9    ค่าชุดนักเรียนเก่า 2 *** ***
10    ค่าชุดนักเรียนใหม่ 2 *** ***
11    ค่าหนังสือ 4 *** ***
12    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
13    เทปใส 3/4 *36 หลาแกนใหญ่ 2 *** ***
14    แผ่นยางรองตัดขนาด 30*45 ซม. 1 *** ***
15    เครื่องเย็บ MAX TGD 1 *** ***
16    กระดาษการ์ดสี 180 g F4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
17    แฟ้ม 3 ห่วงตราช้างเบอร์ 232 สัม เขียว บานเย็น 4 *** ***
18    กระดาษการ์ดสี 120g A4 1*100 แผ่น 1 *** ***
19    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
20    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
21    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 9 *** ***
23    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 10 *** ***
24    สีเมจิก 12 สีไพล็ิอต SDR ชนิดซอง 12 สี 1 *** ***
25    เทปโฟม 3M ชนิดแผง ขนาด 24 มม 3 เมตร 1 *** ***
26    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด # 112 100 *** ***
27    สีไม้ยาวคอลีน # 775 48 แท่ง 48 สี 1 *** ***
28    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ เฉียง 30 องศา 1 *** ***
29    สีโปสเตอร์ ซากุระ ขนาด 30 CC 4 *** ***
30    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
31    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 2 *** ***
32    แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว / 125 F ตราช้าง 2 *** ***
33    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล A-5 1 *** ***
34    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 4 *** ***
35    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
36    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
37    อาหารว่าง VIP 20 *** ***
38    อาหารว่าง VIP 40 *** ***
39    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 40 *** ***
40    ค่าอาหารนักเรียน 40 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนพ.ค.2561 1 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 3,375 *** ***
3    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนมิ.ย.61 1 *** ***
4    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนก.ค.61 1 *** ***
5    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนส.ค.2561 1 *** ***
6    วัสดุสำนักงานเดือน.ธค.61 96 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมคริสต์มาสและค่าเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 1 *** ***
8    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนต.ค. - พ.ย.2561 1 *** ***
9    ม.พรพิชัย คืนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 21 - 22/12/62 -820 *** ***
10    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนม.ค.2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ของหน่วยงาน งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เดือนมกราคม 2562