Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูโปรแกรมนักเรียนจีนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(92)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(56)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 92
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 92 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
7.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 92 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
8.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
9.  มีแผนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.  มีการจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
11.  มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
12.  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 82 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโปรแกรมนักเรียนจีน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 384 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA 5  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 30  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 30   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 34  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 34   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 1  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน 22  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 22   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 328 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (92)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ร่างจดหมายเชิญครูจากประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาของโครงการ  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เสนอเซ็นจดหมายเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมนักเรียนจีน  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การรับหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนขอเข้าพบผ.อ.เพื่อนำเสนอรายละเอียดค่ายภาษาจีนปี2561  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผ.อ.กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเหยียนเต้าเจแสดงความสามารถด้านศิลปะจีน  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจแสดงศิลปะการป้องกันตัว  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแสดงของนักเรียนร่วมกับสถาบันขงจื่อ  30 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ครูวิรัชดาและครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอปรึกษาเรื่องการทำประกันสุขภาพของน.ศ.จีน  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน แสดงศิลปะการป้องกันตัวและการรำไทย  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  27 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  29 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน จำนวน 1 ท่าน  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับ อ.จาง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การดำเนินการทำเอกสารขอวีซ่าแก่นักเรียน จำนวน 20 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน  10 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียน จำนวน 20 คนที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  12 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน  27 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)  2 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  9 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  10 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  11 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  12 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  13 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  14 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  15 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  18 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมการส่งข้อสอบ YCT ไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  13 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การขอหนังสือรับรองให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษาจีน จำนวน 6 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การขอจดหมายรับรอง(ตท.3)ให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  24 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  25 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  26 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  27 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การแจ้งที่พักอาศัย T.M.30 ของครูจีน จำนวน 1 ท่าน  3 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 คน ร่วมแสดงงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14  16 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน  17 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาโครงการภาษาจีน  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 มอบของขวัญวันตรุษจีนให้กับทางผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อ และรับเอกสารคะแนนสอบพร้อมเกี่ยรติบัตรของการสอบ YCT การสอบวัดระดับของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน  4 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 20 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหารนักเรียน 20 *** ***
2    ค่ารถบัสปรับอากาศ 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 1 *** ***
4    ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 24 *** ***
6    ค่าอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
8    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
9    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 100 *** ***
10    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 2 *** ***
11    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 12 *** ***
12    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL72W 12 *** ***
13    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 7 *** ***
14    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 12 *** ***
15    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
16    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 12 *** ***
17    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 2 *** ***
18    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 24 *** ***
19    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 2 *** ***
20    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล A-5 1 *** ***
21    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 2 *** ***
22    สีเมจิก 12 สีไพล็ิอต SDR ชนิดซอง 12 สี 24 *** ***
23    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 3 *** ***
24    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 40 *** ***
25    เทปแลคซีน 1 นิ้ว 6 *** ***
26    เทปกาวเยื่อ1/2x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
27    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
28    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 *** ***
29    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 *** ***
30    เครื่องเจาะกระดาษ PS-20 ( 3 สี) 1 *** ***
31    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 10 *** ***
32    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 10 *** ***
33    ตะกร้าเอกสารชั้นเดียว NO.400 2 *** ***
34    แผ่น DVD - R Princo 50 *** ***
35    กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 4 *** ***
36    แท่งตัดเทปตราม้า SK-25 1 *** ***
37    ่ค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 1 *** ***
38    ค่าส่งจดหมาย/อากรแสตมป์ 1 *** ***
39    ค่าประกันสุขภาพครูจีน 2 *** ***
40    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ 2 *** ***
41    ค่ากระเช้าของขวัญ 2 *** ***
42    ค่าต่อวีซ่า 2 *** ***
43    ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาจีน 12 *** ***
44    ค่าต่อวีซ่านักศึกษาจีน 12 *** ***
45    ค่าอาหารเช้าและเย็นครูจีน 12 *** ***
46    ค่าอาหารเช้าและเย็นนักศึกษาจีน 6 *** ***
47    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
48    ค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า 1 *** ***
49    ของที่ระลึก 2 *** ***
50    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 *** ***
51    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเสื้อที่ระลึกมอบให้คณะครูและนักเรียนชาวจีนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจและแก่อาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 1 *** ***
2    ค่าซิมการ์ดมือถือ เสื้อผ้า ชุดพื้นเมืองรวมทั้งค่าอาหารกลางวันแก่อาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 1 *** ***
3    ค่าขนส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการอนุมัติวีซ่าแก่นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน ผ่านทางบ.ดีเอชแอล 1 *** ***
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งบอร์ดภายในห้องเรียนภาษาจีน 403 *** ***
5    ค่าเสื้อที่ระลึก 85 ปี มอบให้นักเรียนชาวจีนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ จำนวน 4 ตัว 1 *** ***
6    ค่าอาหารเช้า กลางวัน นักเรียนชาวจีนจากร.ร.ประถมเหยียนเต้าเจ วันที่ 27/6/2561 1 *** ***
7    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนชาวจีนจากร.ร.ประถมเหยียนเต้าเจ วันที่ 25-27/6/61 1 *** ***
8    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนชาวจีนจากร.ร.ประถมเหยียนเต้าเจ วันที่ 25/6/2561 1 *** ***
9    ค่าตัวคล้องภาพเพื่อตกแต่งห้องเรียนภาษาจีน 200 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน วันที่ 26-29/7/2561 ณ อ.หัวหิน 1 *** ***
11    ค่ารักษาพยาบาล Miss Zou Yue นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ป่วยเป็นโรครูขุมขนอักเสบ 1 *** ***
12    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนมิ.ย.61 จำนวน 6 คน 1 *** ***
13    ค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน Miss Zou Yue เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ 1 *** ***
14    ค่ากระดาษว่าว,เชือก,เข็มใช้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนจีน 206 *** ***
15    ค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน Miss Lu Bingying เป็นโรคเยื่อจมูกอักเสบ 420 *** ***
16    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงรับรองคณะครูและนักเรียนชาวจีนจากเมืองเซินเจิ้น วันที่ 16/7/61 1 *** ***
17    ค่าห่อของขวัญเสื้อที่ระลึก จำนวน 4 ชุดให้กับนักเรียนจีน 120 *** ***
18    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 405 *** ***
19    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนก.ค.2561 จำนวน 6 คน 1 *** ***
20    ค่ายานวด ยาดม ยาหม่องน้ำและหมอนยางพารามอบให้อาจารย์ชาวจีน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู 1 *** ***
21    ค่าใช้จ่ายพาอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ บ้านถวาย และอำเภอแม่ริม วันที่ 7 - 8/8/2561 1 *** ***
22    ค่าหมวกที่ระลึก 2 ใบ มอบให้คณะครูและนักเรียนชาวจีน 500 *** ***
23    ค่าของที่ระลึกมอบให้นักศึกษาฝึกสอนจีน 6 คน 1 *** ***
24    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนส.ค.2561 จำนวน 6 ท่าน 1 *** ***
25    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองMr.Zhang Young รองคณบดีจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู วันที่ 7-8/8/61 330 *** ***
26    ค่าอาหารเลี้ยงรับรองอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 180 *** ***
27    ค่าเลี้ยงรับรองอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 24/8/2561 60 *** ***
28    ค่าเข็มกลัดติดอกสัญลักษณ์ตราโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 12 อัน มอบให้นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 1 *** ***
29    ค่าอาหารว่างเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 450 *** ***
30    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนก.ย.61 จำนวน 6 คน 1 *** ***
31    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบYCT ป.6 วันที่29/10/61 105 *** ***
32    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ป.6 วันที่ 8/11/2561 1 *** ***
33    ค่าขนส่งเอกสารเพิ่มเติมของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน 1 *** ***
34    ค่าคำขอเอกสารตท.3 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขออนุมัติวีซ่าครูจีน 100 *** ***
35    เบิกเงินประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางแก่นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 6 คน (บ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ) 1 *** ***
36    ค่าทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนวันที่ 24 - 27/12/2561 ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 *** ***
37    ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน วันที่ 5/12/2561 1 *** ***
38    ครูกชพรรณคืนเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มนักศึกษาจีน -19 *** ***
39    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน เดือนธ.ค.2561 1 *** ***
40    ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานเล่มแรกของ Miss Li Aijuan 1 *** ***
41    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนม.ค.2562 1 *** ***
42    ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน (บ.เอไอเอ) 1 *** ***
43    ค่าของที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน 1 *** ***
44    ค่าน้ำมันรถและค่าอาหารสำหรับพานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนไปวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วันที่ 19/2/2562 1 *** ***
45    ค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 2 คน 1 *** ***
46    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่า Miss Li Aijuan 1 *** ***
47    ค่าแปลเอกสารและรับรองคำแปลของ Miss Li Aijuan 1 *** ***
48    ครูวิภาภรณ์คืนเงินค่าพานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนไปวัดร่องขุ่น -20 *** ***
49    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนจีน จำนวน 6 คน เดือนก.พ.62 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
50    ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน (บ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจรายการ
 - แบบประเมินแผนการสอนและสรุปการประเมิน
 - แบบประเมิน และสรุปการนิเทศการสอน
 - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
ผู้จัดทำ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์




ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (56 )
จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน
วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน
อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน
ประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า
นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลากลับประเทศจีน
ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน
การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (9/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (10/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (11/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (12/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (13/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (14/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (17/10/2561)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (18/10/2561)
คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6
นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT
นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน
ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Chen Yu
การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan
การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan