Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานฝ่ายบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(27)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(14)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานฝ่ายบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีการบริหารตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตโดยใช้หลักการแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
2.  มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
3.  ฝ่ายบุคลากรมีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
4.  มีการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
5.  มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  จัดระบบบริหารจัดการในฝ่ายให้สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรางวัล TQA หรือ TQC
7.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
8.  แผนงาน/โครงการ ฝ่ายบุคลากรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัด และประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 90
9.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายบุคลากร ร้อยละ 82
10.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในระบบและกระบวนการบริหารงานฝ่ายบุคลากร
11.  มีการนำผลการวิจัยฝ่ายมาพัฒนาระบบการทำงานพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
12.  ทุกหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการบริหารงานฝ่ายบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 381 วัน
01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 501 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 473 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 473 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 412 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 16  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายทางในการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร, ปฏิทินฝ่ายบุคลากร, แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 10  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 325 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 191 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายบุคลากร  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (27)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 1/2561  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  24 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การประชุมพิจารณาและทบทวนระเบียบฯว่าด้วยการบริหารงานนักการและพนักงาน  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อขอรับป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 2/2561  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 3/2561  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการสัมมนาผู้บริหารฯและการรับบุคลากรใหม่  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 4/2561  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 5/2561  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 6/2561  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 7/2561  7 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 8/2561  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 9/2561  27 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 10/2561  28 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่ายบุคลากร 1 *** ***
2    งบประมาณในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เบิกเงินรางวัลกิจกรรมใบ้คำในการประชุมครูประจำเดือน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 รางวัล 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - การประเมินตามสภาพจริง
 - เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน
 - รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ
 - แบบสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการของฝ่ายบุคลากร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานฝ่ายบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
บริหารจัดการงานฝ่ายบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ  77.06
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (14 )
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 1/2561
ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ
การประชุมพิจารณาและทบทวนระเบียบฯว่าด้วยการบริหารงานนักการและพนักงาน
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 2/2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 3/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 4/2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 5/2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 6/2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 7/2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 8/2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 8/2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 9/2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 10/2561