Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.4 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการดำเนินงานด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพของระดับชั้น ป.4 ให้มีคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(2)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.4 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.4 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
1.  ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป.4 มีความรู้ความเข้าใจตามเนื้อหาการเรียนรู้ตามเกณฑ์
2.  ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป.4 มีระเบียบวินัยปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน
3.  ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป.4 มีความสุขในการเรียน ในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
4.  ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองชั้น ป.4 มีความเข้าใจในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ
5.  ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองชั้น ป.4 ที่มีความร่วมมือในกิจกรรมที่โรงเรียนขอความร่วมมือ
6.  ร้อยละ 95 ของครูชั้น ป.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7.  ร้อยละ 95 ของครูชั้น ป.4 มีความมั่นคงและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่
8.  ร้อยละ 90 ของอาคารสถานที่มีความพร้อมต่อการใช้งานและมีสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
9.  ร้อยละ 95 ของครูชั้น ป.4 มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานในทุกกิจกรรมและการเรียนการสอน
10.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการบริหารระดับชั้น ป.4
11.  ครูในระดับชั้นรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการบริหารระดับชั้น ป.4

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.4 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 508 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 508 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 477 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 477 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การกำกับ ติดตาม ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การกำกับ ติดตาม ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 723 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 632 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 590 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 520 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารระดับชั้น ป.4  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 632 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 520 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 477 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมครูระดับชั้น ป.4  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูระดับชั้น ป.4  12 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รางวัลแก่ห้องเรียนที่มีผลการประเมินดีเด่น 55 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
3    กระดาษโพสอิทขนาด 3x4 นิ้ว 3 *** ***
4    ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA 2 *** ***
5    ปากกาไฮไลท์ 4 *** ***
6    โทรโข่ง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 4,216 *** ***
2    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 -1,911 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.4 เป็นรายบุคคล
 - แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.4
 - แบบรายงานในระดับชั้น ป.4 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่นๆ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.4 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ ของหน่วยงาน งานบริหารระดับชั้น ป.4
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.4 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ  92.80
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)