Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(66)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(62)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
1.  โรงเรียนมีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
2.  โรงเรียนมีระบบการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
3.  โรงเรียนมีระบบการถอดถอนบุคลากรที่ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
4.  บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการสรรหา คัดเลือกตามระบบที่วางไว้
5.  บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการบรรจุ แต่งตั้งตามระบบที่วางไว้
6.  บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการถอดถอนตามระบบที่วางไว้
7.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 92 มีคุณวุฒิประสบการณ์ตรงสายงานที่ปฏิบัติ
8.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
9.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 502 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 474 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 474 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 5  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การสรรหาภายใน/ภายนอก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ 60  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 60   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2.2 การดำเนินการทางวินัย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 192 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (66)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ  17 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2561  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ส่งรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสุขศึกษาพลศึกษาพบผ.อ.  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์  11 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งงานโสตฯพบผ.อ.  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์พบผ.อ.  17 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ  18 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สอบสอนครูภาษาอังกฤษ  20 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  4 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน  5 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์  18 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์  19 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1พบผ.อ.  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่  17 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ  22 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูประจำชั้นป.3EP พบผ.อ.  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  15 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1และครูEP ป.1 พบผู้อำนวยการ  28 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์  29 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่  29 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ  29 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  29 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ  3 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ  5 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่  5 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  5 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  17 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสังคม ป.6 พบผู้อำนวยการ  18 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ  18 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
2    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 *** ***
3    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 10 *** ***
4    ค่าอากรแสตมป์ 1 *** ***
5    ค่าหนังสือสอบคัดเลือกครู 2 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 375 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 1,030 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
 - บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ของหน่วยงาน งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง  80.40
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (2) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
2. มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (62 )
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 256
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา
สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
สอบสอนครูภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน
สอบสัมภาษตำแหน่งครูผู้สอน
การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูภาษาไทย
การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ
ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง