Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.1 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการดำเนินงานด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพของระดับชั้น ป.1 ให้มีคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(3) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(3)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.1 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.1 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
1.  ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป.1 มีความรู้ความเข้าใจตามเนื้อหาการเรียนรู้ตามเกณฑ์
2.  ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป.1 มีระเบียบวินัยปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน
3.  ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป.1 มีความสุขในการเรียน ในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
4.  ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองชั้น ป.1 มีความเข้าใจในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ
5.  ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองชั้น ป.1 ที่มีความร่วมมือในกิจกรรมที่โรงเรียนขอความร่วมมือ
6.  ร้อยละ 95 ของครูชั้น ป.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7.  ร้อยละ 95 ของครูชั้น ป.1 มีความมั่นคงและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่
8.  ร้อยละ 90 ของอาคารสถานที่มีความพร้อมต่อการใช้งานและมีสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
9.  ร้อยละ 95 ของครูชั้น ป.1 มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานในทุกกิจกรรมและการเรียนการสอน
10.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการบริหารระดับชั้น ป.1
11.  ครูในระดับชั้นรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการบริหารระดับชั้น ป.1

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.1 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 418 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 418 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 387 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 387 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 3   0 *** *** 8 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การกำกับ ติดตาม ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การกำกับ ติดตาม ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 1  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 1   0 *** *** 8 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่2  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่3  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่4  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 66 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารระดับชั้น ป.1  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 1  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 2  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 66 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร 0   0 *** *** 8 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมครูระดับชั้น ป.1  18 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูระดับชั้น ป.1  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมสังเกตการณ์ การเดินแถวของนักเรียนป.1  13 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561  7 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (3) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ขอสรุปด้านการเรียนและพฤติกรรมนักเรียนป.1 ที่พบช่วง Summer 61 7   6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  สรุปการติดตามด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง 8   6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  ขอสรุปการติดตามด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2561ครั้งสุดท้าย 8   6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (3)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขอสรุปด้านการเรียนและพฤติกรรมนักเรียนป.1 ที่พบช่วง Summer 61 (7)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เรียน คุณครูประจำชั้น ป.1 ทุกท่าน ขอครูประจำชั้นช่วยสรุปการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการอ่าน-การเขียน เช่นอ่านไม่ได้/เขียนไม่ได้ /อ่าน- เขียนไม่ได้/ กล้ามเนื้อมืออ่อนล้า(จับดินสอยังไม่คล่อง) ฯลฯ และสรุปพฤติกรรมของนักเรียนที่มีลักษณะน่าห่วงเช่น ไม่อยู่นิ่ง/ตามใจตัวเอง/ดื้อไม่ยอมฟังใคร/ร้องไห้ทุกวัน/มาโรงเรียนสาย/โมโหร้ายชอบทำร้ายเพื่อน(ควบคุมตัวเองไม่ได้)ฯลฯ ตามแบบฟอร์มที่ครูก้อยแนบมา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ขอส่งให้ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ (ในช่องสุดท้ายเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้นะคะ) ครูธณัฐวรรณ โอวาทสาร***พร้อมกันนี้ได้แนบไฟล์แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลมาให้กับทุกท่านแล้วนะคะ สำหรับไฟล์ด้านบนเป็นตัวอย่างการกรอกข้อมูลค่ะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สรุปการติดตามด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง (8)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอครูประจำชั้นช่วยสรุปด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในห้องเพื่อดูพัฒนาการและหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีพัฒนาการต่อไป(ตามไฟล์ที่แนบมา)**กรณ๊ที่ดีขึ้นขอพิมพ์เป็นสีเขียวว่ามีพัฒนาการดีขึ้นแล้ว**กรณีที่ยังเหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมให้พิมพ์สีแดง(เพื่อจะได้ให้ทางแนวทางหาทางแก้ไขและช่วยเหลือร่วมกับงานแนะแนวต่อไป)**กรณีพบรายใหม่พิมพ์เพิ่มเติมเป็นสีแดงต่อจากรายเดิมที่มีอยู่

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ขอสรุปการติดตามด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2561ครั้งสุดท้าย (8)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอครูประจำชั้นช่วยสรุปด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในห้องเพื่อดูพัฒนาการและหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีพัฒนาการต่อไป(ตามไฟล์ที่แนบมา)**กรณ๊ที่ดีขึ้นขอพิมพ์เป็นสีเขียวว่ามีพัฒนาการดีขึ้นแล้ว**กรณีที่ยังเหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมให้พิมพ์สีแดง(เพื่อจะได้ให้ทางแนวทางหาทางแก้ไขและช่วยเหลือร่วมกับงานแนะแนวต่อไป)**กรณีพบรายใหม่พิมพ์เพิ่มเติมเป็นสีแดงต่อจากรายเดิมที่มีอยู่ขอบคุณค่ะ

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รางวัลแก่ห้องเรียนที่มีผลการประเมินดีเด่น 55 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
3    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 6 *** ***
4    กระดาษโพทอิท ตราช้าง 2*2 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 331 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.1
 - แบบรายงานในระดับชั้น ป.1 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ
 - แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นรายบุคคล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.1 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ ของหน่วยงาน งานบริหารระดับชั้น ป.1
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.1 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ  86.95
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
ผู้จัดทำ : มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (9) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
2. มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
3. มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น
4. มิส  ปวีณา    วิจิตรพร
5. มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี
6. มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ
7. มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร
8. มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
9. มิส  ศศิภรณ์    เถระ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)