Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์ เครื่องมือการประเมินผลที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ สอดคล้อง ตรงกับงานที่ปฏิบัติ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(19)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
1.  มีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวม วิเคราะห์ศักยภาพบุคคลเพื่อสะท้อนภาพจริงด้านศักยภาพบุคลากรรายบุคคล
2.  มีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อสะท้อนภาพจริงด้านประสิทธิผลของงาน
3.  บุคลากรทุกคนมีผลประเมินศักยภาพของตนเอง (5 มิติ)
4.  บุคลากรทุกคนมีผลการเชื่อมโยงศักยภาพกับประสิทธิผลของงาน
5.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 92 มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาในระดับดีขึ้นไป
6.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ พนักงานและนักการ ร้อยละ 92 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
7.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการประเมินผลบุคลากร
8.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการประเมินผลบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 502 วัน
01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 502 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 474 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 474 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 19  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 19   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การกำกับติดตามการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 192 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานประเมินบุคลากร  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (19)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  18 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  25 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  26 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  27 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  28 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ขอเชิญผู้อำนวยการประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาผลการประเมินบุคลากรประจำปี2561  4 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ  4 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
2    ค่าเข้าเล่มแบบอัดกาวเคลือบปกพลาสติก 1 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 15 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่านพานาโซนิค 5 แพคสำหรับบันทึกการประชุมของฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน 170 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนต.ค.61 515 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร
 - ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ของหน่วยงาน งานประเมินบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  77.35
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)