Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(27)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(11)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีกระบวนการนิเทศ และการนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.  ครูร้อยละ 82 ผ่านเกณฑ์การประเมินการนิเทศอยู่ในระดับดี
3.  ครูทุกคนมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
5.  ครูทุกคนออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
6.  ครูทุกคนผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.  ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้เครื่องมืออย่างน้อย 4 ชนิด
8.  ครูทุกคนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
9.  ครูร้อยละ 92 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน 19  มิส  บุษบา    ศุกระศร 19   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 ประเมินคุณภาพครู 8  มิส  บุษบา    ศุกระศร 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 192 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการนิเทศการสอน  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
01 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  บุษบา    ศุกระศร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (27)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  27 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  29 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  30 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  10 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  13 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  17 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  21 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  22 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561  23 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (11)

ขั้นตอน: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย  กรรมการ
 มิส  อัมพร    พิมพิสาร  กรรมการ
 มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ  กรรมการ
 มิส  บุษบา    ศุกระศร  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว  กรรมการ
 มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์  กรรมการ
 มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล  กรรมการ
 มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ  กรรมการ
 มิส  เกษสุดา    คำลุน  กรรมการ
 มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  กรรมการ
 มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข  กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 10 *** ***
3    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 12 *** ***
4    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 20 *** ***
5    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 0 ชนิด 50 ตัว 6 *** ***
6    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานนิเทศการสอน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  บุษบา    ศุกระศร
ผู้จัดทำ : มิส  บุษบา    ศุกระศร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (11) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  บุษบา    ศุกระศร
2. มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
3. มิส  อัมพร    พิมพิสาร
4. มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
5. มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
6. มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
7. มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
8. มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
9. มิส  เกษสุดา    คำลุน
10. มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
11. มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน
งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กำหนดการ งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้