Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(80)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
1.  มีฐานข้อมูลประวัตินักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ลงในระบบฐานข้อมูล
2.  ทะเบียนนักเรียน ร้อยละ 100 ของข้อมูลมีความถูกต้อง
3.  ร้อยละ 100 ของเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน และเอกสารควบคุมถูกต้องตามระบบราชการ สามารถตรวจสอบได้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
01 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS ) 30  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 30   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ย. 2560 31 ก.ค. 2562   D 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน) 14  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 14   0 *** *** 10 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ 6  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 6   0 *** *** 284 วัน
01 พ.ย. 2560 30 เม.ย. 2563   D 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 30  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 30   0 *** *** 284 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562    6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 284 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 54 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 131 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 208 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานทะเบียนและวัดผล  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 284 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 54 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 208 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 254 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู 0   0 *** *** 284 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (80)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลงในระบบของโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 61 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 59 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 58 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 54 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 25 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 25 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2562
 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 100 *** ***
2    กระดาษโปสเตอร์แข็ง A ห่อ50 50 *** ***
3    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 2 *** ***
4    หมึกเติมปากกา Paker 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
7    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 2 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 120g A4 1*100 แผ่น 1 *** ***
10    กระดาษการ์ดสี 120g F4 1*100 แผ่น 1 *** ***
11    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 6 *** ***
12    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 20 *** ***
13    ถุงซิปล็อค 23*35 7 *** ***
14    ค่าระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 10 *** ***
15    ค่าจัดส่งเอกสารทางการศึกษา 1 *** ***
16    ค่าแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 100 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
 - แบบติดตามการปฏิบัติงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานทะเบียนนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (1 )
แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียน