Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(2)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีการบริหารตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตโดยใช้หลักการแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
2.  มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
3.  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
4.  มีการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
5.  มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  จัดระบบบริหารจัดการในฝ่ายให้สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรางวัล TQA หรือ TQC
7.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
8.  แผนงาน/โครงการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัด และประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 95
9.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 85
10.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในระบบและกระบวนการบริหารงานฝ่ายพัฒนาบุคลากร
11.  มีการนำผลการวิจัยฝ่ายมาพัฒนาระบบการทำงานพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
12.  ทุกหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการบริหารงานฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 *** *** 6 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 86 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 25 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายทางในการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร, ปฏิทินฝ่ายบุคลากร, แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 *** *** 341 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 48 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 111 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 188 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 265 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายบุคลากร  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 111 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 265 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 311 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 341 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2562  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 2 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่าย 1 *** ***
2    งบการพัฒนาบุคลากรฝ่ายในการศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - การประเมินตามสภาพจริง
 - เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน
 - รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ
 - แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)