Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจนตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(24)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(19)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของโรงเรียน
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
3.  มีระบบและกระบวนการส่งเสริมสวัสดิการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการส่งเสริมสวัสดิการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 110 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 110 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 49 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 2   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 31 ก.ค. 2562   D 6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน (13 มิถุนายน 2562) 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 1   0 *** *** 43 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 2   0 *** *** 317 วัน
01 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 ก.ย. 2562 30 ม.ค. 2563   D 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 226 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ. 3  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 3   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 135 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.1 การแสดงความยินดีในงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 1   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ 6  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 6   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา 8  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 8   0 *** *** 317 วัน
01 ก.ย. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 227 วัน
01 ก.ย. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (22 ธันวาคม 2562)  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 227 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5.2 กีฬาสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง – มงฟอร์ต  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   D 6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 74 วัน
01 พ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562   D 6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 1   0 *** *** 196 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 24 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 87 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 164 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 241 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 87 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 241 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 287 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 317 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (24)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดบิดาครูกนก ทรรทรานนท์ ครูผู้สอนเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดสามีของนางบัวลอย วังใน พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายบุคลากรตรวจรับแหวนทองคำสำหรับมอบให้ครูที่ปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูปวีณา วิจิตรพร ครูที่ปรึกษา ป.1/7  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน (13 มิถุนายน 2562)  1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมหารือการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 1 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  18 มิ.ย. 2562 กำลังเกิดขึ้น เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ
 - แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ของหน่วยงาน งานส่งเสริมสวัสดิการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้จัดทำ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (1) (ดูรายละเอียด)

1. มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (19 )
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดบิดาครูกนก ทรรทรานนท์ ครูผู้สอนเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ร่วมงานศพและวางพวงหรีดสามีของนางบัวลอย วังใน พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ฝ่ายบุคลากรตรวจรับแหวนทองคำสำหรับมอบให้ครูที่ปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561
นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูปวีณา วิจิตรพร ครูที่ปรึกษา ป.1/7
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี
มอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
มอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย
ประชุมหารือการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน