บทพรรณางานหัวข้อ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
1.  1. มีกิจกรรมร้อยละ 95 ของการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (บำเพ็ญประโยชน์, มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, การให้เกียรติผู้อื่น ฯลฯ)
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ตามที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์ คณะลูกเสือแห่งชาติ
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ยกย่องให้เกียรติแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ
6.  6. ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด

   มาตรฐานการศึกษา FSG
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
00 543 -   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
04 ก.พ. 2560 08 ธ.ค. 2560   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   6.15 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
18 เม.ย. 2560 -   ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2560 -   สิ้นสุด 6.15 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2560   6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบ (2.4, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3) (ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.8 สารวัตรลูกเสือ(ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 ก.ย. 2560   6.12 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.13 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.14 อบรม/ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
29 พ.ค. 2560 02 ก.ค. 2560   6.10 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวด เดินสวนสนาม   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
30 พ.ค. 2560 -   ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขตที่ 1   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2560 -   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 0.00 0.00
07 มิ.ย. 2560 -   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 0.00 0.00
21 มิ.ย. 2560 -   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 0.00 0.00
26 มิ.ย. 2560 -   ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
29 มิ.ย. 2560 -   พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
29 มิ.ย. 2560 -   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 ก.ค. 2560 25 พ.ย. 2560   6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก (2.4)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 ก.ค. 2560 -   วันสถาปนาลูกเสือไทย   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560    รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
28 ก.ค. 2560 -   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560   6.11 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
31 ส.ค. 2560 -   สิ้นสุด 6.11 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
25 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2560   6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ(ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
25 ก.ย. 2560 -   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 0.00 0.00
30 ก.ย. 2560 -   สิ้นสุด 6.12 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 ต.ค. 2560 03 ก.พ. 2561   6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560   6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
12 ต.ค. 2560 -   ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
20 ต.ค. 2560 -   ค่าย Day Camp ชั้น ป.3   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
21 ต.ค. 2560 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
25 ต.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
27 ต.ค. 2560 -   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
31 ต.ค. 2560 -   สิ้นสุด 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 พ.ย. 2560 04 ก.พ. 2561   6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6 (ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
10 พ.ย. 2560 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 0.00 0.00
22 พ.ย. 2560 -   พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
22 พ.ย. 2560 -   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
25 พ.ย. 2560 -   สิ้นสุด 6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก (2.4)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
25 พ.ย. 2560 -   ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก รัชกาลที่ 6   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 ธ.ค. 2560 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 0.00 0.00
08 ธ.ค. 2560 -   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
08 ม.ค. 2561 -   ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (Day Camp)ประจำปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
09 ม.ค. 2561 -   ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (Day Camp)ประจำปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
15 ม.ค. 2561 -   ค่าย Day Camp ป.1   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
17 ม.ค. 2561 -   ค่าย Day Camp ป.2   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
26 ม.ค. 2561 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 0.00 0.00
01 ก.พ. 2561 03 ก.พ. 2561   6.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2)(ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
02 ก.พ. 2561 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 0.00 0.00
03 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
16 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
16 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
16 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
28 ก.พ. 2561 -   ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อสรุปรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 และนำเสนอการอบรมสัมนนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่บุคลากร   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561   2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.8 สารวัตรลูกเสือ(ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.13 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.14 อบรม/ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2561 17 ก.พ. 2562   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
25 ต.ค. 2561 17 ก.พ. 2562   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (00 543)    00 543  
     00 543  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (01 มี.ค. 2561-29 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
     01 มี.ค. 2561  
 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (01 เม.ย. 2561-30 เม.ย. 2561)    01 เม.ย. 2561  
     01 เม.ย. 2561  
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (01 เม.ย. 2561-30 เม.ย. 2561)    01 เม.ย. 2561  
     01 เม.ย. 2561  
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (01 พ.ค. 2561-31 พ.ค. 2561)    01 พ.ค. 2561  
     01 พ.ค. 2561  
 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     15 พ.ค. 2560  
 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (26 ก.ค. 2561-17 ก.พ. 2562)    26 ก.ค. 2561  
     26 ก.ค. 2561  
 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (25 ต.ค. 2561-17 ก.พ. 2562)    25 ต.ค. 2561  
     25 ต.ค. 2561  
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (01 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562)    01 เม.ย. 2562  
     01 เม.ย. 2562  
 6.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2)(ย 1.1.3) (01 ก.พ. 2561-03 ก.พ. 2561)    01 ก.พ. 2561  
     01 ก.พ. 2561  
 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบ (2.4, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3) (ย 1.1.3) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3) (01 ต.ค. 2560-03 ก.พ. 2561)    01 ต.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3) (03 ก.พ. 2561)    03 ก.พ. 2561  
 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3) (01 ต.ค. 2560-31 ต.ค. 2560)    01 ต.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3) (31 ต.ค. 2560)    31 ต.ค. 2560  
 6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3) (01 พ.ค. 2560-30 มิ.ย. 2560)    01 พ.ค. 2560  
     30 มิ.ย. 2560  
 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6 (ย 1.1.3) (01 พ.ย. 2560-04 ก.พ. 2561)    01 พ.ย. 2560  
     04 ก.พ. 2561  
 6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ(ย 1.1.3) (25 ก.ย. 2560-28 ก.ย. 2560)    25 ก.ย. 2560  
     28 ก.ย. 2560  
 6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก (2.4) (01 ก.ค. 2560-25 พ.ย. 2560)    01 ก.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก (2.4) (25 พ.ย. 2560)    25 พ.ย. 2560  
 6.8 สารวัตรลูกเสือ(ย 1.1.3) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.8 สารวัตรลูกเสือ(ย 1.1.3) (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3) (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.10 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวด เดินสวนสนาม (29 พ.ค. 2560-02 ก.ค. 2560)    29 พ.ค. 2560  
     02 ก.ค. 2560  
 6.11 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี (01 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560)    01 ส.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.11 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี (31 ส.ค. 2560)    31 ส.ค. 2560  
 6.12 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ (15 พ.ค. 2560-30 ก.ย. 2560)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.12 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ (30 ก.ย. 2560)    30 ก.ย. 2560  
 6.13 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.13 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.14 อบรม/ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.14 อบรม/ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.15 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4 (01 เม.ย. 2560-30 เม.ย. 2560)    01 เม.ย. 2560  
 สิ้นสุด 6.15 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4 (30 เม.ย. 2560)    30 เม.ย. 2560  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง (25 ต.ค. 2560-16 ก.พ. 2561)    25 ต.ค. 2560  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง (16 ก.พ. 2561)    16 ก.พ. 2561  
  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (25 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560)    25 ก.ค. 2560  
 สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (28 ก.ค. 2560)    28 ก.ค. 2560  
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (24 ต.ค. 2560-27 ต.ค. 2560)    24 ต.ค. 2560  
 สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (27 ต.ค. 2560)    27 ต.ค. 2560  
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (04 ก.พ. 2560-08 ธ.ค. 2560)    04 ก.พ. 2560  
 สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (08 ธ.ค. 2560)    08 ธ.ค. 2560  
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (13 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561)    13 ก.พ. 2561  
 สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (16 ก.พ. 2561)    16 ก.พ. 2561  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (24 ต.ค. 2560-16 ก.พ. 2561)    24 ต.ค. 2560  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (16 ก.พ. 2561)    16 ก.พ. 2561  
 ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 (31 พ.ค. 2560)    31 พ.ค. 2560  
 ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5 (07 มิ.ย. 2560)    07 มิ.ย. 2560  
 ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4 (21 มิ.ย. 2560)    21 มิ.ย. 2560  
 วันสถาปนาลูกเสือไทย (01 ก.ค. 2560)    01 ก.ค. 2560  08.30
 ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก รัชกาลที่ 6 (25 พ.ย. 2560)    25 พ.ย. 2560  07.30
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (25 ก.ย. 2560)    25 ก.ย. 2560  
     26 ก.ย. 2560  
     27 ก.ย. 2560  
     28 ก.ย. 2560  
 ค่าย Day Camp ชั้น ป.3 (20 ต.ค. 2560)    20 ต.ค. 2560  
 ค่าย Day Camp ป.1 (15 ม.ค. 2561)    15 ม.ค. 2561  08.30
 ค่าย Day Camp ป.2 (17 ม.ค. 2561)    17 ม.ค. 2561  09.00
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (21 ต.ค. 2560)    21 ต.ค. 2560  
     22 ต.ค. 2560  
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1 (10 พ.ย. 2560)    10 พ.ย. 2560  
     11 พ.ย. 2560  
     12 พ.ย. 2560  08.00
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2 (01 ธ.ค. 2560)    01 ธ.ค. 2560  
     02 ธ.ค. 2560  
     03 ธ.ค. 2560  
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1 (26 ม.ค. 2561)    26 ม.ค. 2561  
     27 ม.ค. 2561  
     28 ม.ค. 2561  
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2 (02 ก.พ. 2561)    02 ก.พ. 2561  
     03 ก.พ. 2561  
     04 ก.พ. 2561  
 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4 (18 เม.ย. 2560)    18 เม.ย. 2560  08.30
 ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 (01 มิ.ย. 2560)    01 มิ.ย. 2560  
 ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 (02 มิ.ย. 2560)    02 มิ.ย. 2560  
     03 มิ.ย. 2560  
 ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5 (08 มิ.ย. 2560)    08 มิ.ย. 2560  
     09 มิ.ย. 2560  
     10 มิ.ย. 2560  
 ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4 (22 มิ.ย. 2560)    22 มิ.ย. 2560  
     23 มิ.ย. 2560  
     24 มิ.ย. 2560  
 ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขตที่ 1 (30 พ.ค. 2560)    30 พ.ค. 2560  08.00
 พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย (29 มิ.ย. 2560)    29 มิ.ย. 2560  09.20
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย (29 มิ.ย. 2560)    29 มิ.ย. 2560  09.20
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (26 มิ.ย. 2560)    26 มิ.ย. 2560  10.30
 ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560 (12 ต.ค. 2560)    12 ต.ค. 2560  17.15
 พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก (22 พ.ย. 2560)    22 พ.ย. 2560  09.00
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก (22 พ.ย. 2560)    22 พ.ย. 2560  09.00
 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (Day Camp)ประจำปีการศึกษา 2560 (08 ม.ค. 2561)    08 ม.ค. 2561  17.00
 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (Day Camp)ประจำปีการศึกษา 2560 (09 ม.ค. 2561)    09 ม.ค. 2561  17.00
 ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อสรุปรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 และนำเสนอการอบรมสัมนนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่บุคลากร (28 ก.พ. 2561)    28 ก.พ. 2561  09.00

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมประกวดสวนสนามระดับจังหวัดและระดับประเทศ 1 130,400.00 130,400.00
2    ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 183 800.00 146,400.00
3    ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4 417 200.00 83,400.00
4    นักเรียนจ่ายคนละ 850 40 850.00 34,000.00
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง 1,342 25.00 33,550.00
2    ค่าอาหารว่าง 417 25.00 10,425.00
3    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 150 30.00 4,500.00
4    เครื่องหมายลูกเสือ (ดาว) 1,088 5.00 5,440.00
5    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 1,088 10.00 10,880.00
6    พวงมาลัยกร 3 200.00 600.00
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 102.00 306.00
8    ค่าอาหารนักเรียน 1,275 40.00 51,000.00
9    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 75 50.00 3,750.00
10    ค่าดูแลนักเรียน 25 120.00 3,000.00
11    เครื่องหมายชั้นตรี 425 10.00 4,250.00
12    มาลัยกร 1 200.00 200.00
13    ยากันยุง 1 100.00 100.00
14    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 102.00 102.00
15    เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี 2,364 5.00 11,820.00
16    ค่าอาหารนักเรียน 417 40.00 16,680.00
17    ค่าอาหารว่าง 1,668 25.00 41,700.00
18    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 30.00 1,500.00
19    มาลัยกร 1 200.00 200.00
20    ไม้พลอง 417 35.00 14,595.00
21    ริบบิ้นผ้า 20 130.00 2,600.00
22    เครื่องหมายหมู่ 160 15.00 2,400.00
23    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ 12 10,000.00 120,000.00
24    ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ 3 1,000.00 3,000.00
25    อบรม/ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ 1 15,000.00 15,000.00
26    ปลอกแขน 45 30.00 1,350.00
27    ถุงมือขาว 45 20.00 900.00
28    น้ำดื่ม 60 7.00 420.00
29    อาหาร/สถานที่นร. 183 600.00 109,800.00
30    อาหาร/สถานที่ครู 12 600.00 7,200.00
31    อาหารว่างครู 3 700.00 2,100.00
32    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 15 1,400.00 21,000.00
33    ค่าดูแลนักเรียน 36 120.00 4,320.00
34    เครื่องหมายลูกเสือ ที่สอบได้ 546 10.00 5,460.00
35    มาลัยกร, ดอกไม้ 3 200.00 600.00
36    ยากันยุง 3 100.00 300.00
37    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 102.00 102.00
38     อาหาร/สถานที่ นักเรียน 851 450.00 382,950.00
39    อาหาร/สถานที่ ครู 60 450.00 27,000.00
40    ค่าอาหารว่างครู 4 800.00 3,200.00
41    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 61 1,400.00 85,400.00
42    ค่าดูแลนักเรียน 120 120.00 14,400.00
43    เครื่องหมายลูกเสือ 1,702 10.00 17,020.00
44    มาลัยกร, ดอกไม้ 4 200.00 800.00
45    ยากันยุง 4 100.00 400.00
46    ยากันยุง 6 35.00 210.00
47    อุปกรณ์ทำฐานกิจกรรมต่าง ๆ 4 500.00 2,000.00
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 102.00 204.00
49    ค่าบ้านพัก 24 350.00 8,400.00
50    สถานที่ 40 200.00 8,000.00
51    ค่าอาหารสด 9 2,000.00 18,000.00
52    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 3 1,400.00 4,200.00
53    ค่ารถน้ำมันรถ 1 1,000.00 1,000.00
54    ค่าดูแลนักเรียน 12 120.00 1,440.00
55    อุปกรณ์ทำงานบุกเบิก 1 500.00 500.00
56    ยากันยุง 1 100.00 100.00
57    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3 400.00 1,200.00
58    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 300.00 600.00
59    น้ำดื่ม 98 7.00 686.00
60    ค่ารถรับส่ง 4 300.00 1,200.00
61     ค่าน้ำดื่ม 1 2,000.00 2,000.00
62    ค่ารถรับส่ง 12,000 3.00 36,000.00
63    ค่าชุดเครื่องแบบกองร้อยพิเศษ 50 2,500.00 125,000.00
64    ค่าเสื้อฝึก 54 100.00 5,400.00
65    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 760.00 3,040.00
66    ค่าอาหารครู 4 180.00 720.00
67    ค่าอาหารนักเรียน 50 450.00 22,500.00
68    ค่าที่พัก 54 200.00 10,800.00
69    ค่าผ่านด่าน 1 1,000.00 1,000.00
70    อุปกรณ์บุกเบิก 3 1,000.00 3,000.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้นำลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 วันที่ 31/5/60-24/6/60 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 147,822.00 147,822.00
2    ค่าใช้จ่ายส่งลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมแข่งขันประกวดระเบียบแถว วันที่ 30/5/60 ณ โรงเรียนหางดงประชาคมสร้างสรรค์ 1 3,850.00 3,850.00
3    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ เดือนพ.ค.60 1 10,000.00 10,000.00
4    ค่าอุปกรณ์เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี กองร้อยพิเศษ 1 2,536.00 2,536.00
5    ค่าเกือกม้ารองเท้าหนัง และประกับข้างลูกเสือ สำหรับลูกเสือกองร้อย 34 คน 1 2,720.00 2,720.00
6    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 29/6/60 1 1,845.00 1,845.00
7    ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ค่าอาหาร และค่าสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือป.4-6 (เพิ่มเติมเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เข้าค่ายเพิ่มจากเดิมที่เขียนใบแจ้งความจำนง) 1 11,200.00 11,200.00
8    ค่ารถรับ-ส่ง และอาหารว่างสำหรับลูกเสือไปเข้าร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1/7/60 1 1,000.00 1,000.00
9    ค่าตอบแทนที่ีปรึกษางานลูกเสือ เดือนมิ.ย.60 1 10,000.00 10,000.00
10    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเกือกม้ารองเท้าและประกับข้างลูกเสือ 1 -820.00 -820.00
11    ค่าตัดชุดเครื่องแบบกองร้อยพิเศษนักเรียน 11 คน 1 27,060.00 27,060.00
12    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ เดือนก.ค.60 1 10,000.00 10,000.00
13    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ เดือนส.ค.60 1 10,000.00 10,000.00
14    ค่าบำรุงลูกเสือรายปี ประจำปี2560 1 11,835.00 11,835.00
15    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษวันที่ 22-25/9/60 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 22,720.00 22,720.00
16    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ เดือนก.ย.60 1 10,000.00 10,000.00
17    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ป.6 วันที่ 10-12/11/60 และวันที่ 1-3/12/60 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 271,140.00 271,140.00
18    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ Day Camp ชั้น ป.3 วันที่ 20/10/60 1 28,140.00 28,140.00
19    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้น ป.4 วันที่ 21-22/10/60 1 62,440.00 62,440.00
20    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 1 -1,652.00 -1,652.00
21    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ เดือนต.ค.60 1 10,000.00 10,000.00
22    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเข้าค่ายลูกเสือป.3 1 -2,040.00 -2,040.00
23    ครูกิติยาคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าค่ายลูกเสือป.4 1 -1,450.00 -1,450.00
24    ค่าผ้าใบลายฟ้า-ขาว สายสะพายประดับวิชาพิเศษ สายยงยศลูกเสือ สำหรับใช้ในกิจกรรมลูกเสือ 1 6,440.00 6,440.00
25    ค่าป้ายไวนิล, มาลัยกร, ดอกไม้ตกแต่งสำหรับจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ วันที่ 25/11/60 1 890.00 890.00
26    ค่ารถรับ-ส่งลูกเสือเข้าร่วมงานวันวชิราวุธรำลึก วันที่ 25/11/2560 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 900.00 900.00
27    ม.ธนายุทธคืนเงินค่ากิจกรรมวันวชิราวุธ 1 -450.00 -450.00
28    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเข้าค่ายลูกเสือป.6 1 -21,478.00 -21,478.00
29    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าสายสะพาย,สายยงยศ 1 -105.00 -105.00
30    ค่าตอบแทนที่ปรึกษาลูกเสือเดือนพ.ย.- ธ.ค.60 1 20,000.00 20,000.00
31    ค่าตัดเครื่งแบบผู้กำกับลูกเสือ 3 คน ทดแทนชุดเดิมที่เสื่อมสภาพ 1 3,070.00 3,070.00
32    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Day camp ป.1-5 วันที่ 15 - 17/1/61 1 44,900.00 44,900.00
33    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือป.5 วันที่26-28/1/61 และวันที่ 2-4/2/61 1 281,810.00 281,810.00
34    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเข้าค่ายลูกเสือสำรองป.1-2 1 -208.00 -208.00
35    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนม.ค.61 1 10,000.00 10,000.00
36    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าตัดเครื่องแบบลูกเสือ -49 1.00 -49.00
37    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนก.พ.และมี.ค.61 1 20,000.00 20,000.00
38    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนเม.ย.2561 1 10,000.00 10,000.00
39    ม.ูธนายุทธคืนเงินค่าเข้าค่ายลูกเสือป.5 -4,320 1.00 -4,320.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - 2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ
 - 3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 1. มีกิจกรรมร้อยละ 95 ของการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (บำเพ็ญประโยชน์, มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, การให้เกียรติผู้อื่น ฯลฯ) 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 2. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ตามที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์ คณะลูกเสือแห่งชาติ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 3. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ยกย่องให้เกียรติแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 6. ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 394,200 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,299,520 บาท รายจ่ายจริง 1,019,746 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 394,200 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 279,774 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,019,746 บาท