บทพรรณางานหัวข้อ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  1. ฝ่ายธุรการ การเงิน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
2.  2. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
3.  3. แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่าย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
4.  4. มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 80
5.  5. ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  6. มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
7.  7. ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของแต่ละงานในฝ่ายอยู่ในระดับ “มาก”
8.  8. มีกระบวนการในการส่งเสริมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ในการช่วยพัฒนาโรงเรียน
9.  9. บุคลากรในฝ่ายธุรการ -การเงิน ร้อยละ 90 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีคุณวุฒิตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ
10.  10. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และในงานที่ตนรับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
11.  11. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 90 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
12.  12. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   4.2วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
31 มี.ค. 2560 -   สิ้นสุด 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
31 มี.ค. 2560 -   สิ้นสุด 4.2วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
31 มี.ค. 2560 -   สิ้นสุด 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ (8.3.3) (GR.9.1, 9.2)   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน (GR.8.1) (TQA.1.3, 6.1, 2.1ก, 2.2ก)   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (GR.3.2, 6.3, 6.4) (ย 2.4.1.1)   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.4 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) เพื่อให้การดำเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (8.2) (GR.4.1) (TQA.1.1ก)   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.5 วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน (GR.7.1-7.3)   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ (GR.10) (TQA.6.2)   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.7 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
26 พ.ค. 2560 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สนง.เขตพื้นที่   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
16 มิ.ย. 2560 -   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
19 มิ.ย. 2560 -   แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
19 มิ.ย. 2560 -   ประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
19 มิ.ย. 2560 -   เรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
27 มิ.ย. 2560 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
28 มิ.ย. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
28 มิ.ย. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
30 มิ.ย. 2560 -   ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
30 มิ.ย. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
05 ก.ค. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
05 ก.ค. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
13 ก.ค. 2560 -   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
14 ก.ค. 2560 -   การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2560 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
25 ก.ค. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
25 ก.ค. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2560 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
27 ก.ค. 2560 -   ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
27 ก.ค. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
17 ส.ค. 2560 -   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
29 ส.ค. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
29 ส.ค. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
01 ก.ย. 2560 -   ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
01 ก.ย. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
01 ก.ย. 2560 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนสิงหาคม2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
07 ก.ย. 2560 -   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นตัวแทนผู้อำนวยการรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
14 ก.ย. 2560 -   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
22 ก.ย. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
26 ก.ย. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
26 ก.ย. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
28 ก.ย. 2560 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน 2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
29 ก.ย. 2560 -   ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
29 ก.ย. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
16 ต.ค. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
16 ต.ค. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
19 ต.ค. 2560 -   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนตุลาคม2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 2   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
27 ต.ค. 2560 -   ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
27 ต.ค. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
30 ต.ค. 2560 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนตุลาคม2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
16 พ.ย. 2560 -   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
29 พ.ย. 2560 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
29 พ.ย. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
29 พ.ย. 2560 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
01 ธ.ค. 2560 -   ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
01 ธ.ค. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
23 ธ.ค. 2560 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
23 ธ.ค. 2560 -   ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 ม.ค. 2561 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2561   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
18 ม.ค. 2561 -   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมกราคม2561   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
22 ม.ค. 2561 -   ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมนิทรรศการ หัวข้อ "น้อมนำมาซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง"   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
23 ม.ค. 2561 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
23 ม.ค. 2561 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
24 ม.ค. 2561 -   ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุม "140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวไกลสู่สากล"   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
26 ม.ค. 2561 -   ประชุมครูประจำเดือนมกราคม   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
26 ม.ค. 2561 -   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
26 ม.ค. 2561 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 1   0 0.00 0.00
26 ม.ค. 2561 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2561   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 2   0 0.00 0.00
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 2   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2561 -   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2561   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
27 ก.พ. 2561 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
27 ก.พ. 2561 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
27 ก.พ. 2561 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู 2   0 0.00 0.00
08 มี.ค. 2561 -   เรียนเชิญผู้อำนวยการบันทึกวีดีโอ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่หมดวาระจำนวน 2 ท่าน   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   1 0.00 0.00
09 มี.ค. 2561 -   ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
09 มี.ค. 2561 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
20 เม.ย. 2561 -   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
20 เม.ย. 2561 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
25 เม.ย. 2561 -   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนเมษายน 2561   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (01 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2560  
     31 มี.ค. 2561  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (01 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560)    01 มี.ค. 2560  
     31 มี.ค. 2560  
 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (01 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560)    01 มี.ค. 2560  
     31 มี.ค. 2560  
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (01 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560)    01 มี.ค. 2560  
     31 มี.ค. 2560  
 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (01 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560)    01 มี.ค. 2560  
 สิ้นสุด 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (31 มี.ค. 2560)    31 มี.ค. 2560  
 4.2วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (01 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560)    01 มี.ค. 2560  
 สิ้นสุด 4.2วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (31 มี.ค. 2560)    31 มี.ค. 2560  
 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (01 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560)    01 มี.ค. 2560  
 สิ้นสุด 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (31 มี.ค. 2560)    31 มี.ค. 2560  
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (01 พ.ค. 2560-31 พ.ค. 2560)    01 พ.ค. 2560  
     31 พ.ค. 2560  
 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (01 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    01 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1) (01 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    01 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน (GR.8.1) (TQA.1.3, 6.1, 2.1ก, 2.2ก) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (GR.3.2, 6.3, 6.4) (ย 2.4.1.1) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.4 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) เพื่อให้การดำเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (8.2) (GR.4.1) (TQA.1.1ก) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.5 วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน (GR.7.1-7.3) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ (GR.10) (TQA.6.2) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.7 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ (8.3.3) (GR.9.1, 9.2) (01 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    01 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (25 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560)    25 ก.ค. 2560  
     28 ก.ค. 2560  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (24 ต.ค. 2560-27 ต.ค. 2560)    24 ต.ค. 2560  
     27 ต.ค. 2560  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (04 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560)    04 ธ.ค. 2560  
     08 ธ.ค. 2560  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (13 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561)    13 ก.พ. 2561  
     16 ก.พ. 2561  
 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (24 ต.ค. 2560-31 มี.ค. 2561)    24 ต.ค. 2560  
     31 มี.ค. 2561  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (24 ต.ค. 2560-27 ต.ค. 2560)    24 ต.ค. 2560  
     27 ต.ค. 2560  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (13 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561)    13 ก.พ. 2561  
     16 ก.พ. 2561  
 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
     31 มี.ค. 2561  
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (30 เม.ย. 2561-30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน (15 พ.ค. 2560-31 มี.ค. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     31 มี.ค. 2561  
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สนง.เขตพื้นที่ (26 พ.ค. 2560)    26 พ.ค. 2560  09.00
 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2560 (30 มิ.ย. 2560)    30 มิ.ย. 2560  16.00
 ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (27 ก.ค. 2560)    27 ก.ค. 2560  16.00
 ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560 (01 ก.ย. 2560)    01 ก.ย. 2560  16.00
 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560 (29 ก.ย. 2560)    29 ก.ย. 2560  13.30
 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560 (27 ต.ค. 2560)    27 ต.ค. 2560  16.00
 ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (01 ธ.ค. 2560)    01 ธ.ค. 2560  16.00
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 (05 ก.ค. 2560)    05 ก.ค. 2560  09.00
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 (16 ต.ค. 2560)    16 ต.ค. 2560  09.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (28 มิ.ย. 2560)    28 มิ.ย. 2560  09.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 2560)    25 ก.ค. 2560  09.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (29 ส.ค. 2560)    29 ส.ค. 2560  09.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (26 ก.ย. 2560)    26 ก.ย. 2560  09.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (24 ต.ค. 2560)    24 ต.ค. 2560  09.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 (29 พ.ย. 2560)    29 พ.ย. 2560  13.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (28 มิ.ย. 2560)    28 มิ.ย. 2560  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2560 (30 มิ.ย. 2560)    30 มิ.ย. 2560  16.00
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2560 (16 มิ.ย. 2560)    16 มิ.ย. 2560  08.30
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม2560 (13 ก.ค. 2560)    13 ก.ค. 2560  08.30
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม2560 (17 ส.ค. 2560)    17 ส.ค. 2560  08.30
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน2560 (14 ก.ย. 2560)    14 ก.ย. 2560  08.30
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนตุลาคม2560 (19 ต.ค. 2560)    19 ต.ค. 2560  08.30
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2560 (16 พ.ย. 2560)    16 พ.ย. 2560  08.30
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (25 ก.ค. 2560)    25 ก.ค. 2560  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (29 ส.ค. 2560)    29 ส.ค. 2560  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (26 ก.ย. 2560)    26 ก.ย. 2560  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (24 ต.ค. 2560)    24 ต.ค. 2560  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (29 พ.ย. 2560)    29 พ.ย. 2560  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (27 ก.ค. 2560)    27 ก.ค. 2560  16.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560 (01 ก.ย. 2560)    01 ก.ย. 2560  16.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560 (29 ก.ย. 2560)    29 ก.ย. 2560  13.30
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560 (27 ต.ค. 2560)    27 ต.ค. 2560  16.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (01 ธ.ค. 2560)    01 ธ.ค. 2560  16.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560 (23 ธ.ค. 2560)    23 ธ.ค. 2560  10.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (05 ก.ค. 2560)    05 ก.ค. 2560  09.00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2560 (27 มิ.ย. 2560)    27 มิ.ย. 2560  09.00
 ประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (19 มิ.ย. 2560)    19 มิ.ย. 2560  11.00
 เรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (19 มิ.ย. 2560)    19 มิ.ย. 2560  11.00
 แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2560 (19 มิ.ย. 2560)    19 มิ.ย. 2560  15.00
 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2560 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (14 ก.ค. 2560)    14 ก.ค. 2560  09.00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม2560 (26 ก.ค. 2560)    26 ก.ค. 2560  09.00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนสิงหาคม2560 (01 ก.ย. 2560)    01 ก.ย. 2560  09.00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน 2560 (28 ก.ย. 2560)    28 ก.ย. 2560  09.00
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นตัวแทนผู้อำนวยการรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (07 ก.ย. 2560)    07 ก.ย. 2560  13.50
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (16 ต.ค. 2560)    16 ต.ค. 2560  09.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (22 ก.ย. 2560)    22 ก.ย. 2560  09.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2560 (24 ต.ค. 2560)    24 ต.ค. 2560  
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนตุลาคม2560 (30 ต.ค. 2560)    30 ต.ค. 2560  09.00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2560 (29 พ.ย. 2560)    29 พ.ย. 2560  09.00
 ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560 (23 ธ.ค. 2560)    23 ธ.ค. 2560  10.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7 (23 ม.ค. 2561)    23 ม.ค. 2561  09.00
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8 (27 ก.พ. 2561)    27 ก.พ. 2561  09.00
 ประชุมครูประจำเดือนมกราคม (26 ม.ค. 2561)    26 ม.ค. 2561  16.00
 ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (09 มี.ค. 2561)    09 มี.ค. 2561  16.00
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4 (20 เม.ย. 2561)    20 เม.ย. 2561  09.00
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมกราคม2561 (18 ม.ค. 2561)    18 ม.ค. 2561  08.30
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 (15 ก.พ. 2561)    15 ก.พ. 2561  08.30
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3 (26 ม.ค. 2561)    26 ม.ค. 2561  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (26 ม.ค. 2561)    26 ม.ค. 2561  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 (23 ม.ค. 2561)    23 ม.ค. 2561  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2561 (26 ม.ค. 2561)    26 ม.ค. 2561  16.00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2561 (15 ม.ค. 2561)    15 ม.ค. 2561  13.30
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมนิทรรศการ หัวข้อ "น้อมนำมาซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง" (22 ม.ค. 2561)    22 ม.ค. 2561  13.30
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุม "140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวไกลสู่สากล" (24 ม.ค. 2561)    24 ม.ค. 2561  13.30
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (09 มี.ค. 2561)    09 มี.ค. 2561  16.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 (27 ก.พ. 2561)    27 ก.พ. 2561  09.00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (27 ก.พ. 2561)    27 ก.พ. 2561  13.30
 เรียนเชิญผู้อำนวยการบันทึกวีดีโอ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่หมดวาระจำนวน 2 ท่าน (08 มี.ค. 2561)    08 มี.ค. 2561  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (20 เม.ย. 2561)    20 เม.ย. 2561  09.00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนเมษายน 2561 (25 เม.ย. 2561)    25 เม.ย. 2561  09.30

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย
  เรียนเชิญผู้อำนวยการบันทึกวีดีโอ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่หมดวาระจำนวน 2 ท่าน   บันทึกวีดีโอ 1

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บันทึกวีดีโอ
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหารว่างพิเศษ 30 40.00 1,200.00
2    ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานที่) 15 250.00 3,750.00
3    งบสำรองการบริหารจัดการในฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 20,000.00 20,000.00
4    ค่าอบรมสัมมนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน 17 2,000.00 34,000.00
5    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 98.00 98.00
6    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 1.5 นิ้ว 1 30.00 30.00
7    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว 1 40.00 40.00
8    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ เฉียง 30 องศา 1 120.00 120.00
9    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 1 69.00 69.00
10    กระดาษโพสอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 2 36.00 72.00
11    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 1 186.00 186.00
12    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 29.00 29.00
13    ถ่านอัลคไลน์ ขนาด AAA 6 34.00 204.00
14    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 45.00 45.00
15    ปากกาเน้นข้อความ 12 10.00 120.00
16    ไส้ดินสอรอสติง 5 23.40 117.00
17    สันรูดแฟ้ม 100 5.00 500.00
18    ค่าอาหารว่างพิเศษ 80 50.00 4,000.00
19    ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานที่) 48 400.00 19,200.00
20    ค่าจัดเลี้ยงการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 100 50.00 5,000.00
21    Premium Dessert: ครัวซองเนยสด 13 25.00 325.00
22    Premium Dessert: บลูเบอรี่ชีสพาย 13 55.00 715.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่างประชุมวาระวิสามัญ วันที่ 19/6/60 (คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับประธานมูลนิธิฯ) 1 715.00 715.00
2    ค่ากาแฟ โอวัลติน น้ำดื่ม และกระดาษทิชชู สำหรับจัดเลี้ยงในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดือนมิ.ย.60 1 1,408.00 1,408.00
3    ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2560 1 7,882.00 7,882.00
4    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่1/2560 1 180.00 180.00
5    ค่าเครื่องดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2560 1 484.00 484.00
6    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเดือนก.ค.60 1 2,375.00 2,375.00
7    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน วันที่ 7/8/2560 1 110.00 110.00
8    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียนวันที่ 17/8/60 1 0.00 0.00
9    ค่าอาหารว่าง สำหรับจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2560 1 1,064.00 1,064.00
10    ค่าอาหาร และอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16/10/60 1 7,960.00 7,960.00
11    ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่มจัดเลี้ยงการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26/9/60 1 1,480.00 1,480.00
12    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่4/2560 1 1,480.00 1,480.00
13    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุใคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2560 1 325.00 325.00
14    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2560 1 1,515.00 1,515.00
15    ค่าน้ำดื่ม,กรวยน้ำดื่มและกาแฟแคปซูล ใช้จัดเลี้ยงงานประชุมในห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 1 1,742.00 1,742.00
16    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสห้องธุรการ-การเงิน 1 500.00 500.00
17    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการทดสอบนักเรียนป.1 1 204.00 204.00
18    ค่ากรวยน้ำดื่มใช้งานภายในห้องประชุม 2 เดือนธ.ค.60 1 200.00 200.00
19    ค่าอาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560 1 7,388.00 7,388.00
20    ค่าน้ำดื่มและกาแฟจัดเลี้ยงในห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 ประจำเดือนมกราคม 2561 1 2,061.00 2,061.00
21    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.61 140 1.00 140.00
22    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่7/2560 455 1.00 455.00
23    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงผู้ตรวจสอบบัญชีจากมูลนิธิฯ วันที่ 22/1/61 120 1.00 120.00
24    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมพิจารณาระเบียบกองทุน วันที่ 23/2/61 และ 5/3/61 1 1,218.00 1,218.00
25    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.61 252 1.00 252.00
26    ค่าแจกันดอกไม้แสดงความขอบคุณดร.สนธยา เครือเวทย์, คุณบัญญัติ ศิรินิรันดร์และคุณปิติพัฒน์ อนันตเรืองเลิศเนื่องในโอกาสสิ้นสุดวาระในการดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 1 3,000.00 3,000.00
27    ค่าอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรวันจำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม 1 5,046.00 5,046.00
28    ค่าอาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2560 1 7,510.00 7,510.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. ประเมินตามสภาพจริง
 - 2. ตรวจเอกสารแผนงาน
 - 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 1. ฝ่ายธุรการ การเงิน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 2. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 3. แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่าย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 4. มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 80 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 5. ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 6. มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 7. ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของแต่ละงานในฝ่ายอยู่ในระดับ “มาก” 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 8. มีกระบวนการในการส่งเสริมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ในการช่วยพัฒนาโรงเรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 9. บุคลากรในฝ่ายธุรการ -การเงิน ร้อยละ 90 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีคุณวุฒิตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 10. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และในงานที่ตนรับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 11. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 90 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 12. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ บันทึกวีดีโอ ในแผนงาน เรียนเชิญผู้อำนวยการบันทึกวีดีโอ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่หมดวาระจำนวน 2 ท่าน เมื่อวันที่ 08 มี.ค. 2561 0 0 0
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 89,820 บาท รายจ่ายจริง 56,814 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 33,006 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 56,814 บาท