บทพรรณางานหัวข้อ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
2.  ผู้เรียนที่มีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลือและคำปรึกษาให้มีพฤติกรรมดีขึ้น
3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ไม่ขาดเรียน มาสาย และออกจากการศึกษากลางคันเนื่องจากปัญหาด้านความประพฤติ
5.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยร่วมกิจกรรมที่กำหนด
6.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
8.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของโรงเรียน
9.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
10.  ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
11.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
12.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
01 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
28 ก.พ. 2560 -   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
31 มี.ค. 2560 -   สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2560 -   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2560 -   สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561   6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2560   6.10 กิจกรรม Classroom Meeting   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
22 พ.ค. 2560 -   ประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
22 พ.ค. 2560 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
26 พ.ค. 2560 -   ถ่ายรูป และบันทึกเสียง นโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
29 พ.ค. 2560 -   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 พ.ค. 2560 -   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 4   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2560 -   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
05 มิ.ย. 2560 -   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 4   0 0.00 0.00
06 มิ.ย. 2560 -   เลือกตั้งประธานนักเรียน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
10 มิ.ย. 2560 -   กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.1-ป.3   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
11 มิ.ย. 2560 -   กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-ป.6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
19 มิ.ย. 2560 -   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 4   0 0.00 0.00
20 มิ.ย. 2560 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
22 มิ.ย. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 1   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
27 มิ.ย. 2560 -   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 4   0 0.00 0.00
03 ก.ค. 2560 -   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 4   0 0.00 0.00
13 ก.ค. 2560 -   กาดนัด MCP ครั้งที่ 1   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
21 ก.ค. 2560 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
21 ก.ค. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 2   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
24 ก.ค. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 3   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 ส.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560   6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.5, 10.3) (TQA.3.3)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 ส.ค. 2560 30 ก.ย. 2560   6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
04 ส.ค. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 4   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 ส.ค. 2560 -   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 32   0 0.00 0.00
18 ส.ค. 2560 -   กาดนัด MCP ครั้งที่ 2   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
19 ส.ค. 2560 -   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.4 และ ป.5   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
23 ส.ค. 2560 -   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 4   0 0.00 0.00
24 ส.ค. 2560 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
25 ส.ค. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 5   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
26 ส.ค. 2560 -   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
01 ก.ย. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
12 ก.ย. 2560 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
14 ก.ย. 2560 -   กาดนัด MCP ครั้งที่ 3   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
19 ก.ย. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 7   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 ก.ย. 2560 -   สิ้นสุด 6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
16 ต.ค. 2560 -    เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
17 ต.ค. 2560 -   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 4   0 0.00 0.00
20 ต.ค. 2560 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
20 ต.ค. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 8   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
27 ต.ค. 2560 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
27 ต.ค. 2560 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
01 พ.ย. 2560 24 ธ.ค. 2560   6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ย. 2560 -   กาดนัด MCP ครั้งที่ 4   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
06 พ.ย. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 9   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
13 พ.ย. 2560 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 10   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
13 พ.ย. 2560 -   สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 5   0 0.00 0.00
17 พ.ย. 2560 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
27 พ.ย. 2560 -   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 6   0 0.00 0.00
29 พ.ย. 2560 -   กิจกรรมพัฒนา EQ   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2560 -   กาดนัด MCP ครั้งที่ 5   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
08 ธ.ค. 2560 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
08 ธ.ค. 2560 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
04 ม.ค. 2561 28 ก.พ. 2561   6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
08 ม.ค. 2561 -   แจกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
15 ม.ค. 2561 -   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 3   0 0.00 0.00
15 ม.ค. 2561 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 11   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
18 ม.ค. 2561 -   เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียนและผู้ปกครอง)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
23 ม.ค. 2561 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม 2561   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
26 ม.ค. 2561 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 12   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
31 ม.ค. 2561 -   เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของครูที่ปรึกษา)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
14 ก.พ. 2561 -   กาดนัด MCP ครั้งที่ 6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
16 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
16 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
16 ก.พ. 2561 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 13   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
19 ก.พ. 2561 -   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
19 ก.พ. 2561 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 14   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
28 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด 6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
05 มี.ค. 2561 -   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 15   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
31 มี.ค. 2561 -   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (01 ก.พ. 2560-28 ก.พ. 2560)    01 ก.พ. 2560  
 สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (28 ก.พ. 2560)    28 ก.พ. 2560  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (01 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560)    01 มี.ค. 2560  
 สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (31 มี.ค. 2560)    31 มี.ค. 2560  
 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (01 เม.ย. 2560-30 เม.ย. 2560)    01 เม.ย. 2560  
 สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (30 เม.ย. 2560)    30 เม.ย. 2560  
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (01 เม.ย. 2560-30 เม.ย. 2560)    01 เม.ย. 2560  
     30 เม.ย. 2560  
 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (01 เม.ย. 2560-30 เม.ย. 2560)    01 เม.ย. 2560  
 สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (30 เม.ย. 2560)    30 เม.ย. 2560  
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (01 พ.ค. 2560-31 พ.ค. 2560)    01 พ.ค. 2560  
     31 พ.ค. 2560  
 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก) (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (15 พ.ค. 2560-30 มิ.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 มิ.ย. 2561  
 6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.5, 10.3) (TQA.3.3) (01 ส.ค. 2560-31 ธ.ค. 2560)    01 ส.ค. 2560  
     31 ธ.ค. 2560  
 6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3) (04 ม.ค. 2561-28 ก.พ. 2561)    04 ม.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3) (28 ก.พ. 2561)    28 ก.พ. 2561  
 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3) (01 พ.ย. 2560-24 ธ.ค. 2560)    01 พ.ย. 2560  
     24 ธ.ค. 2560  
 6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3) (01 ส.ค. 2560-30 ก.ย. 2560)    01 ส.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3) (30 ก.ย. 2560)    30 ก.ย. 2560  
 6.10 กิจกรรม Classroom Meeting (15 พ.ค. 2560-30 มิ.ย. 2560)    15 พ.ค. 2560  
     30 มิ.ย. 2560  
 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2) (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (01 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    01 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
     30 เม.ย. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (25 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560)    25 ก.ค. 2560  
     28 ก.ค. 2560  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (24 ต.ค. 2560-27 ต.ค. 2560)    24 ต.ค. 2560  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (27 ต.ค. 2560)    27 ต.ค. 2560  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (04 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560)    04 ธ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (08 ธ.ค. 2560)    08 ธ.ค. 2560  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (13 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561)    13 ก.พ. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (16 ก.พ. 2561)    16 ก.พ. 2561  
 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (15 พ.ค. 2560-30 เม.ย. 2561)    15 พ.ค. 2560  
 สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (24 ต.ค. 2560-27 ต.ค. 2560)    24 ต.ค. 2560  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (27 ต.ค. 2560)    27 ต.ค. 2560  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (13 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561)    13 ก.พ. 2561  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (16 ก.พ. 2561)    16 ก.พ. 2561  
 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (31 มี.ค. 2561)    31 มี.ค. 2561  
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (30 เม.ย. 2561-30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (29 พ.ค. 2560)    29 พ.ค. 2560  
     30 พ.ค. 2560  
     31 พ.ค. 2560  
     01 มิ.ย. 2560  
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (05 มิ.ย. 2560)    05 มิ.ย. 2560  
     06 มิ.ย. 2560  
     07 มิ.ย. 2560  
     08 มิ.ย. 2560  
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (19 มิ.ย. 2560)    19 มิ.ย. 2560  
     20 มิ.ย. 2560  
     21 มิ.ย. 2560  
     22 มิ.ย. 2560  
 เลือกตั้งประธานนักเรียน (06 มิ.ย. 2560)    06 มิ.ย. 2560  08.20
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (22 พ.ค. 2560)    22 พ.ค. 2560  09.00
 ประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน (22 พ.ค. 2560)    22 พ.ค. 2560  12.30
 ถ่ายรูป และบันทึกเสียง นโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน (26 พ.ค. 2560)    26 พ.ค. 2560  09.30
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (31 พ.ค. 2560)    31 พ.ค. 2560  08.20
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (29 พ.ค. 2560)    29 พ.ค. 2560  12.10
 กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-ป.6 (11 มิ.ย. 2560)    11 มิ.ย. 2560  11.00
 กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.1-ป.3 (10 มิ.ย. 2560)    10 มิ.ย. 2560  11.00
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (20 มิ.ย. 2560)    20 มิ.ย. 2560  09.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (22 มิ.ย. 2560)    22 มิ.ย. 2560  16.30
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2 (27 มิ.ย. 2560)    27 มิ.ย. 2560  
     28 มิ.ย. 2560  
     29 มิ.ย. 2560  
     30 มิ.ย. 2560  
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 (13 ก.ค. 2560)    13 ก.ค. 2560  12.00
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4 (03 ก.ค. 2560)    03 ก.ค. 2560  
     04 ก.ค. 2560  
     05 ก.ค. 2560  
     07 ก.ค. 2560  
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.6 (26 ส.ค. 2560)    26 ส.ค. 2560  09.00
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.4 และ ป.5 (19 ส.ค. 2560)    19 ส.ค. 2560  09.00
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (18 ส.ค. 2560)    18 ส.ค. 2560  12.00
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 (14 ก.ย. 2560)    14 ก.ย. 2560  12.00
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (21 ก.ค. 2560)    21 ก.ค. 2560  13.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (21 ก.ค. 2560)    21 ก.ค. 2560  16.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 (24 ก.ค. 2560)    24 ก.ค. 2560  16.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 (04 ส.ค. 2560)    04 ส.ค. 2560  16.00
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (15 ส.ค. 2560)    15 ส.ค. 2560  
     16 ส.ค. 2560  
     17 ส.ค. 2560  
     18 ส.ค. 2560  
     19 ส.ค. 2560  
     20 ส.ค. 2560  
     21 ส.ค. 2560  
     22 ส.ค. 2560  
     23 ส.ค. 2560  
     24 ส.ค. 2560  
     25 ส.ค. 2560  
     26 ส.ค. 2560  
     27 ส.ค. 2560  
     28 ส.ค. 2560  
     29 ส.ค. 2560  
     30 ส.ค. 2560  
     31 ส.ค. 2560  
     01 ก.ย. 2560  
     02 ก.ย. 2560  
     03 ก.ย. 2560  
     04 ก.ย. 2560  
     05 ก.ย. 2560  
     06 ก.ย. 2560  
     07 ก.ย. 2560  
     08 ก.ย. 2560  
     09 ก.ย. 2560  
     10 ก.ย. 2560  
     11 ก.ย. 2560  
     12 ก.ย. 2560  
     13 ก.ย. 2560  
     14 ก.ย. 2560  
     15 ก.ย. 2560  
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (24 ส.ค. 2560)    24 ส.ค. 2560  09.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (25 ส.ค. 2560)    25 ส.ค. 2560  16.00
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3 (23 ส.ค. 2560)    23 ส.ค. 2560  10.20
     25 ส.ค. 2560  09.15
     28 ส.ค. 2560  10.20
     29 ส.ค. 2560  09.15
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (01 ก.ย. 2560)    01 ก.ย. 2560  16.00
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2560 (12 ก.ย. 2560)    12 ก.ย. 2560  09.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 (19 ก.ย. 2560)    19 ก.ย. 2560  16.00
  เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6 (16 ต.ค. 2560)    16 ต.ค. 2560  09.00
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6 (17 ต.ค. 2560)    17 ต.ค. 2560  10.45
     18 ต.ค. 2560  09.00
     19 ต.ค. 2560  09.00
     20 ต.ค. 2560  09.00
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (20 ต.ค. 2560)    20 ต.ค. 2560  09.00
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 4 (01 พ.ย. 2560)    01 พ.ย. 2560  12.15
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 8 (20 ต.ค. 2560)    20 ต.ค. 2560  16.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 9 (06 พ.ย. 2560)    06 พ.ย. 2560  16.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 10 (13 พ.ย. 2560)    13 พ.ย. 2560  16.00
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 5 (07 ธ.ค. 2560)    07 ธ.ค. 2560  12.15
 กิจกรรมพัฒนา EQ (29 พ.ย. 2560)    29 พ.ย. 2560  12.15
 สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (13 พ.ย. 2560)    13 พ.ย. 2560  12.30
     14 พ.ย. 2560  12.30
     15 พ.ย. 2560  12.30
     16 พ.ย. 2560  12.30
     17 พ.ย. 2560  12.30
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (27 พ.ย. 2560)    27 พ.ย. 2560  
     28 พ.ย. 2560  
     29 พ.ย. 2560  
     30 พ.ย. 2560  
     01 ธ.ค. 2560  
     04 ธ.ค. 2560  
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)    17 พ.ย. 2560  09.00
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (08 ธ.ค. 2560)    08 ธ.ค. 2560  09.00
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (15 ม.ค. 2561)    15 ม.ค. 2561  
     17 ม.ค. 2561  
     18 ม.ค. 2561  
 แจกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (08 ม.ค. 2561)    08 ม.ค. 2561  
 เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียนและผู้ปกครอง) (18 ม.ค. 2561)    18 ม.ค. 2561  
 เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของครูที่ปรึกษา) (31 ม.ค. 2561)    31 ม.ค. 2561  
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 11 (15 ม.ค. 2561)    15 ม.ค. 2561  16.00
 กาดนัด MCP ครั้งที่ 6 (14 ก.พ. 2561)    14 ก.พ. 2561  12.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 12 (26 ม.ค. 2561)    26 ม.ค. 2561  16.00
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม 2561 (23 ม.ค. 2561)    23 ม.ค. 2561  09.00
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (19 ก.พ. 2561)    19 ก.พ. 2561  09.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 13 (16 ก.พ. 2561)    16 ก.พ. 2561  16.00
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 14 (19 ก.พ. 2561)    19 ก.พ. 2561  15.30
 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 15 (05 มี.ค. 2561)    05 มี.ค. 2561  15.00

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 102.00 306.00
2    ลวดเสียบตราTEX เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 6.00 72.00
3    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลหัวปากกา 2 45.00 90.00
4    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 5.75 138.00
5    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 40 3.80 152.00
6    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 20 3.50 70.00
7    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 2 70.00 140.00
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 102.00 102.00
9    เครื่องเย็บกระดาษ Max No.10D พลาสติก 2 140.00 280.00
10    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 1 30.00 30.00
11    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 2 45.00 90.00
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 102.00 204.00
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 4 39.00 156.00
14    กล่องแฟ้ม 1 ช่อง 3 72.00 216.00
15    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 6 18.00 108.00
16    กล่องแฟ้ม 2 ช่อง 2 135.00 270.00
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 102.00 306.00
18    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 2 69.00 138.00
19    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว 2 40.00 80.00
20    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 1 58.00 58.00
21    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ตัด 6 ขนาด 65X81CM 20 26.00 520.00
22    ปากกาเคมี 2 หัว 36 10.00 360.00
23    จัดทำเอกสารสี 430 2.50 1,075.00
24    อุปกรณ์อื่นๆ 1 2,000.00 2,000.00
25    อาจารย์ที่ปรึกษา 10 10,000.00 100,000.00
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 102.00 102.00
27    คลินิคให้คำปรึกษา 6 2,000.00 12,000.00
28    ค่าอาหารว่าง 120 25.00 3,000.00
29    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 102.00 102.00
30    จัดทำเอกสารสี 40 45.00 1,800.00
31    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 102.00 204.00
32    จ้างคีย์ข้อมูล 6 1,000.00 6,000.00
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 102.00 204.00
34    กระดาษถ่ายเอกสารสี 80g 1x500 ALCOTT 2 145.00 290.00
35    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 102.00 102.00
36    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 8 20.00 160.00
37    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 2 125.00 250.00
38    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 45.00 180.00
39    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 102.00 204.00
40    ค่าวิทยากรอบรมนักเรียนหญิง 3 5,000.00 15,000.00
41    ของที่ระลึกวิทยากร 6 500.00 3,000.00
42    อาหารว่าง VIP 90 35.00 3,150.00
43    อาหารบุฟเฟต์ (300 บาท) 45 300.00 13,500.00
44    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 102.00 204.00
45    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 3 58.00 174.00
46    กระดาษสร้างแบบเสื้อปรุ๊ฟ 31*43 99 2.00 198.00
47    กระดาษสร้างแบบเสื้อปรุ๊ฟ 31*43 99 2.00 198.00
48    กระดาษสร้างแบบเสื้อปรุ๊ฟ 31*43 2 2.00 4.00
49    อุปกรณ์อื่นๆ 1 2,000.00 2,000.00
50    เลือกตั้งกรรมการนักเรียน 6 500.00 3,000.00
51    ช่อดอกไม้ 9 100.00 900.00
52    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 2 85.00 170.00
53    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ อโรม่า A-5 1 220.00 220.00
54    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 2 69.00 138.00
55    คลิปบอร์ดพลาสติกกลาง A4 4 25.00 100.00
56    บราวนี่ชอคโกแลตไซค์ปกติ 2 15.00 30.00
57    น้ำสมุนไพรอัญชันมะนาว 2 10.00 20.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่ 6/6/60 1 1,975.00 1,975.00
2    คืนงบกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน 1 -109.50 -109.50
3    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนพ.ค.60 1 10,000.00 10,000.00
4    ค่าอาหารว่างจัดกิจกรรมพันธสัญญา วันที่ 10-11/6/60 1 150,000.00 150,000.00
5    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.60 1 1,155.00 1,155.00
6    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพันธสัญญา วันที่ 10-11/6/60 1 59,055.00 59,055.00
7    ค่าจัดทำปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน 9 ชุด 1 1,910.00 1,910.00
8    ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร และเทปใสใช้ในการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10-11/6/60 1 3,960.00 3,960.00
9    ค่าอาหารเย็นสำหรับบุคลากรที่จัดทำเอกสารกิจกรรมวันพันธสัญญา วันที่10-11/6/60 1 1,330.00 1,330.00
10    ครูศิริขวัญคืนเงินกิจกรรมพันธสัญญา 1 -185.00 -185.00
11    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนมิ.ย.60 1 10,000.00 10,000.00
12    ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์กาดนัดMCP 1 304.00 304.00
13    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนพ.ค.-มิ.ย.60 1 225.00 225.00
14    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ค.60 1 10,000.00 10,000.00
15    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น ป.4 - 6 วันที่ 5และ 19/8/60 1 17,000.00 17,000.00
16    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.60 1 1,296.00 1,296.00
17    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ค.60 1 225.00 225.00
18    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนว เดือนส.ค.60 1 10,000.00 10,000.00
19    ครูพีรรัตน์คืนเงินค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 1 -524.00 -524.00
20    ค่าจัดทำเอกสารความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี จำนวน 400 แผ่น (ปรับรายได้วิชาการ) 1 800.00 800.00
21    ค่าอาหารจัดเลี้ยงทีมวิทยากร กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น วันที่ 19 และ 26/8/60 1 4,602.00 4,602.00
22    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนส.ค.60 1 270.00 270.00
23    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนว เดือนก.ย.60 1 10,000.00 10,000.00
24    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ย.60 1 90.00 90.00
25    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนว เดือนต.ค.60 1 10,000.00 10,000.00
26    ค่ากระดาษถ่ายเอกสารและกรรไกรใช้ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 1 287.00 287.00
27    ค่าฟิวเจอร์บอร์ด,เทปเดินเส้น,หมึกเติมใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาEQ วันที่ 29/11/2560 งานแนะแนว 1 509.00 509.00
28    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมพัฒนาEQ ป.4-6 วันที่ 29/11/60 1 500.00 500.00
29    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนพ.ย.60 1 10,000.00 10,000.00
30    ค่าใช้จ่ายในการคีย์ข้อมูลผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 7,098 ชุด 1 6,000.00 6,000.00
31    ค่าเกียรติบัตรสำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ 1,000 ใบ ๆ ละ 4.50 บาท 1 4,500.00 4,500.00
32    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนธ.ค.60 1 10,000.00 10,000.00
33    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.61 1 756.00 756.00
34    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนม.ค.61 1 10,000.00 10,000.00
35    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนววันที่ 20/10/60 และวันที่6,13/11/60 1 320.00 320.00
36    ค่าจัดทำเอกสารสีชุดข้อสอบภาษาอังกฤษ 10 ชุด 1 200.00 200.00
37    ค่าลูกโป่งสำหรับตกแต่งบริเวณกาดนัดMCP วันที่ 14/2/61 412 1.00 412.00
38    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.พ.61 1 10,000.00 10,000.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ระบบพฤติกรรมนักเรียน
 - แบบสอบถามการจัดกิจกรรม
 - แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 - แบบวัดแววความสามารถพิเศษ
 - แบบประเมินพฤติกรรม SDQ
 - แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน
 - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี
 - ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา ของหน่วยงาน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 90 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของโรงเรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 1835 5 3.9313351498638 1.17
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 90 ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยร่วมกิจกรรมที่กำหนด 1611 5 3.9490999379268 1.19
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 85 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนที่มีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลือและคำปรึกษาให้มีพฤติกรรมดีขึ้น 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 80 ไม่ขาดเรียน มาสาย และออกจากการศึกษากลางคันเนื่องจากปัญหาด้านความประพฤติ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 173,565 บาท รายจ่ายจริง 356,863 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 183,298 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 356,863 บาท