บทพรรณางานหัวข้อ : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล
1.  นักร้องประสานเสียงร้อยละ 70 มีทักษะการร้องเพลงในบทเพลงสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับความยากง่ายในเกรด 2 วัดโดยครูผู้สอนของโรงเรียน
2.  คณะนักร้องประสานเสียงร้อยละ 100 สามารถร้องเพลงที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลในเกรด 1 วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศทางด้านการร้องประสานเสียง
3.  คณะนักร้องประสานเสียงสามารถร้องเพลงที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างน้อย 2 เพลง
4.  มีการสนับสนุนคณะนักร้องประสานเสียงในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
03 ต.ค. 2561 -   คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp   มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 3   0 0.00 0.00
19 พ.ย. 2561 -   กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง   มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 1   0 0.00 0.00
19 พ.ย. 2561 -   เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียงและร่วมถ่ายภาพ   มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2561 -   งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 2   0 0.00 0.00
19 ธ.ค. 2561 -   นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018   มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 3   0 0.00 0.00
24 ธ.ค. 2561 -   นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส   มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ 2   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (03 ต.ค. 2561)    03 ต.ค. 2561  08.30
     04 ต.ค. 2561  08.30
     05 ต.ค. 2561  08.30
 กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง (19 พ.ย. 2561)    19 พ.ย. 2561  13.00
 เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียงและร่วมถ่ายภาพ (19 พ.ย. 2561)    19 พ.ย. 2561  13.15
 นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (19 ธ.ค. 2561)    19 ธ.ค. 2561  08.00
     20 ธ.ค. 2561  08.00
     21 ธ.ค. 2561  08.00
 นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส (23 ธ.ค. 2561)    23 ธ.ค. 2561  18.00
     24 ธ.ค. 2561  20.00
 งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (07 ธ.ค. 2561)    07 ธ.ค. 2561  09.45
     11 ธ.ค. 2561  10.00

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสารเพลง 1 1,000.00 1,000.00
2    ค่าเข้าร่วมการอบรมครู 2 5,600.00 11,200.00
3    ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรพิเศษ 1 5,000.00 5,000.00
4    ค่าสายไฟ,หัวแจ็ค,อุปกรณ์ประกอบการแสดง 1 3,000.00 3,000.00
5    ซื้อโน้ตเพลงประสานเสียง (เพลงภาษาต่างชาติ) 8 500.00 4,000.00
6    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 8 34.00 272.00
7    แฟ้มเคลีย์โฮเดอร์ No.771 ตราช้าง A4 5 103.00 515.00
8    กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงบาง ห่อ100 2 10.00 20.00
9    ปากกาเขียนแผ่น CD ควอรตั้ม 2 #1020 2 25.00 50.00
10    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 A4 4 85.00 340.00
11    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 10 16.00 160.00
12    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 1 60.00 60.00
13    แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด พลาสติก 2 8.00 16.00
14    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 20.00 100.00
15    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 8 102.00 816.00
16    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2g 1 26.00 26.00
17    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 15.00 30.00
18    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 30.00 30.00
19    เทปกาวย่น 1 นิ้ว 1 20.00 20.00
20    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 20.00 40.00
21    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้ม สเก็ต เคนเดล 114 10 3.50 35.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 2,530 1.00 2,530.00
2    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 -532 1.00 -532.00
3    ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรวันอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียง วันที่ 19/11/2561 1 5,000.00 5,000.00
4    ครูพัชราภรณ์คืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมนักร้องประสานเสียง -134 1.00 -134.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินทักษะการร้องเพลง
 - รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล ของหน่วยงาน งานนักร้องประสานเสียง
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง นักร้องประสานเสียงร้อยละ 70 มีทักษะการร้องเพลงในบทเพลงสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับความยากง่ายในเกรด 2 วัดโดยครูผู้สอนของโรงเรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง คณะนักร้องประสานเสียงร้อยละ 100 สามารถร้องเพลงที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลในเกรด 1 วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศทางด้านการร้องประสานเสียง 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง คณะนักร้องประสานเสียงสามารถร้องเพลงที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างน้อย 2 เพลง 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการสนับสนุนคณะนักร้องประสานเสียงในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 26,730 บาท รายจ่ายจริง 6,864 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 19,866 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 6,864 บาท