บทพรรณางานหัวข้อ : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน
1.  1. ทุกกองทุนมีคู่มือและมีการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน
2.  2. ร้อยละ 100 เอกสารทางกฎหมายของโรงเรียนถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
3.  3. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของงานบริหารกองทุน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
04 ก.ย. 2561 -   การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ   มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
17 ก.ย. 2561 -   ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ   มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
08 พ.ย. 2561 -   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา   มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
27 ก.พ. 2562 -   ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง   มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
27 ก.พ. 2562 -   การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ   มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ (04 ก.ย. 2561)    04 ก.ย. 2561  09.00
 ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ (17 ก.ย. 2561)    17 ก.ย. 2561  09.00
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (08 พ.ย. 2561)    08 พ.ย. 2561  14.00
 ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง (27 ก.พ. 2562)    27 ก.พ. 2562  09.10
 การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ (27 ก.พ. 2562)    27 ก.พ. 2562  09.07

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 102.00 408.00
2    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 45.00 45.00
3    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 45.00 45.00
4    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 1 152.00 152.00
5    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21g 1 52.00 52.00
6    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 6.00 30.00
7    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 39.00 39.00
8    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 6.00 144.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.61 843 1.00 843.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบสรุป/รายงานการดำเนินงาน
 - 2.แบบสอบถาม /แบบสำรวจ
 - 3.แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานบริหารกองทุน
 - 4. แบบประเมินความพึงพอใจของงานบริหารกองทุน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน ของหน่วยงาน งานบริหารกองทุน
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 1. ทุกกองทุนมีคู่มือและมีการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 2. ร้อยละ 100 เอกสารทางกฎหมายของโรงเรียนถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 3. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของงานบริหารกองทุน 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 915 บาท รายจ่ายจริง 843 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 72 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 843 บาท