บทพรรณางานหัวข้อ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
1.  โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน โครงการ ร้อยละ 100 ที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายของโรงเรียน และเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ครบกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  แผนงาน โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
3.  การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกแผนงาน โครงการตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน ร้อยละ 100
4.  มีการวิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100 ที่มีคุณภาพ สะท้อนการดำเนินการของโรงเรียนที่ชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA
5.  โรงเรียนมีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 82
6.  มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการแก้ไขรองรับ
7.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ ในระดับดีมากทุกองค์ประกอบ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
03 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
03 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
03 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
03 ม.ค. 2561 28 ก.พ. 2561   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
31 ม.ค. 2561 -   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
02 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2561 -   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
21 พ.ค. 2561 -   ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
28 พ.ค. 2561 -   ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
18 มิ.ย. 2561 -   ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่1)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
10 ก.ค. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
11 ก.ค. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
12 ก.ค. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
13 ก.ค. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
16 ส.ค. 2561 -   ศึกษา ประสานข้อมูล หารือ วิเคราะห์ข้อมูลการขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจองค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
10 ก.ย. 2561 -   ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
11 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
11 ก.ย. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
12 ก.ย. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
13 ก.ย. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
14 ก.ย. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
24 ก.ย. 2561 -   งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอพิจารณาทบทวนนโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2561 15 ธ.ค. 2561   6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
11 พ.ย. 2561 -   งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 3   0 0.00 0.00
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 3)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
03 ธ.ค. 2561 03 ธ.ค. 2561   6.5.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
04 ธ.ค. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
06 ธ.ค. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2561 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
10 ธ.ค. 2561 11 ม.ค. 2562   6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
14 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561   6.5.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
14 ธ.ค. 2561 -   ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
11 ม.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
21 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562   6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษร ความถูกต้อง   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
26 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
30 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562   6.5.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน และงบประมาณของ แผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 ม.ค. 2562 -   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 ม.ค. 2562 -   ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 4)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายกิจการนักเรียน)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
13 ก.พ. 2562 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
14 ก.พ. 2562 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 05 เม.ย. 2562   6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบุคลากร และสำนักผู้อำนวยการ)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
18 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562   6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
19 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2562   6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการ แก่ฝ่ายต่าง ๆ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
20 ก.พ. 2562 08 มี.ค. 2562   6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานสรุปให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุป   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
25 ก.พ. 2562 31 พ.ค. 2562   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (8.2) (TQA1.1ก,1.3,2.1ก,2.1ข)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562   6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562   6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
28 ก.พ. 2562 29 มี.ค. 2562   6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562   6.5.9 นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562   6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
03 มี.ค. 2562 -   ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
04 มี.ค. 2562 -   ประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
04 มี.ค. 2562 -   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
11 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
15 มี.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.5.9 นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
15 มี.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
29 มี.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
29 มี.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
29 มี.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 มี.ค. 2562 -   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562   6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562   6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562   6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
05 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2562   6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
05 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
10 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
19 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562   6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (TQA2.2ก, 6.1, 6.2)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   6.7 ร่วมนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่   มิส  จิดาภา    แสงประดับ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (8.2) (TQA1.1ก,1.3,2.1ก,2.1ข)   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป   มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (03 ม.ค. 2561-31 ม.ค. 2561)    03 ม.ค. 2561  
     31 ม.ค. 2561  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (03 ม.ค. 2561-31 ม.ค. 2561)    03 ม.ค. 2561  
     31 ม.ค. 2561  
 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (03 ม.ค. 2561-31 ม.ค. 2561)    03 ม.ค. 2561  
 สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (31 ม.ค. 2561)    31 ม.ค. 2561  
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (03 ม.ค. 2561-28 ก.พ. 2561)    03 ม.ค. 2561  
     28 ก.พ. 2561  
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (02 เม.ย. 2561-30 เม.ย. 2561)    02 เม.ย. 2561  
 สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (30 เม.ย. 2561)    30 เม.ย. 2561  
 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่1) (10 ก.ค. 2561-13 ก.ค. 2561)    10 ก.ค. 2561  
     13 ก.ค. 2561  
 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (11 ก.ย. 2561-14 ก.ย. 2561)    11 ก.ย. 2561  
     14 ก.ย. 2561  
 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (03 ธ.ค. 2561-07 ธ.ค. 2561)    03 ธ.ค. 2561  
     07 ธ.ค. 2561  
 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
     15 ก.พ. 2562  
 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา (15 ก.พ. 2562-05 เม.ย. 2562)    15 ก.พ. 2562  
     05 เม.ย. 2562  
 6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ (15 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
     18 ก.พ. 2562  
 6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการ แก่ฝ่ายต่าง ๆ (19 ก.พ. 2562-19 ก.พ. 2562)    19 ก.พ. 2562  
 6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานสรุปให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุป (20 ก.พ. 2562-08 มี.ค. 2562)    20 ก.พ. 2562  
     08 มี.ค. 2562  
 6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย (11 มี.ค. 2562-29 มี.ค. 2562)    11 มี.ค. 2562  
 สิ้นสุด 6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย (29 มี.ค. 2562)    29 มี.ค. 2562  
 6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ (01 เม.ย. 2562-05 เม.ย. 2562)    01 เม.ย. 2562  
     05 เม.ย. 2562  
 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (8.2) (TQA1.1ก,1.3,2.1ก,2.1ข) (25 ก.พ. 2562-31 พ.ค. 2562)    25 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (8.2) (TQA1.1ก,1.3,2.1ก,2.1ข) (31 พ.ค. 2562)    31 พ.ค. 2562  
 6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (25 ก.พ. 2562-25 ก.พ. 2562)    25 ก.พ. 2562  
 6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน (27 ก.พ. 2562-27 ก.พ. 2562)    27 ก.พ. 2562  
 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (28 ก.พ. 2562-29 มี.ค. 2562)    28 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (29 มี.ค. 2562)    29 มี.ค. 2562  
 6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน (01 เม.ย. 2562-10 เม.ย. 2562)    01 เม.ย. 2562  
 สิ้นสุด 6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน (10 เม.ย. 2562)    10 เม.ย. 2562  
 6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน (01 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562)    01 เม.ย. 2562  
 สิ้นสุด 6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม (01 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562)    01 เม.ย. 2562  
 สิ้นสุด 6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด (01 พ.ค. 2562-31 พ.ค. 2562)    01 พ.ค. 2562  
     31 พ.ค. 2562  
 6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ (01 พ.ค. 2562-31 พ.ค. 2562)    01 พ.ค. 2562  
 สิ้นสุด 6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ (31 พ.ค. 2562)    31 พ.ค. 2562  
 6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป (01 พ.ค. 2562-31 พ.ค. 2562)    01 พ.ค. 2562  
 สิ้นสุด 6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป (31 พ.ค. 2562)    31 พ.ค. 2562  
 6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (TQA2.2ก, 6.1, 6.2) (01 พ.ย. 2561-19 เม.ย. 2562)    01 พ.ย. 2561  
     19 เม.ย. 2562  
 6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ (24 ต.ค. 2561-15 ธ.ค. 2561)    24 ต.ค. 2561  
     15 ธ.ค. 2561  
 6.5.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา (03 ธ.ค. 2561-03 ธ.ค. 2561)    03 ธ.ค. 2561  
 6.5.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (14 ธ.ค. 2561-19 ธ.ค. 2561)    14 ธ.ค. 2561  
 6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง (10 ธ.ค. 2561-11 ม.ค. 2562)    10 ธ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง (11 ม.ค. 2562)    11 ม.ค. 2562  
 6.5.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน และงบประมาณของ แผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (30 ม.ค. 2562-30 ม.ค. 2562)    30 ม.ค. 2562  
 6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษร ความถูกต้อง (21 ม.ค. 2562-25 ม.ค. 2562)    21 ม.ค. 2562  
     25 ม.ค. 2562  
 6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี (26 ม.ค. 2562-31 ม.ค. 2562)    26 ม.ค. 2562  
     31 ม.ค. 2562  
 6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี (01 มี.ค. 2562-29 มี.ค. 2562)    01 มี.ค. 2562  
 สิ้นสุด 6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี (29 มี.ค. 2562)    29 มี.ค. 2562  
 6.5.9 นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ (01 มี.ค. 2562-15 มี.ค. 2562)    01 มี.ค. 2562  
 สิ้นสุด 6.5.9 นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ (15 มี.ค. 2562)    15 มี.ค. 2562  
 6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป (01 มี.ค. 2562-15 มี.ค. 2562)    01 มี.ค. 2562  
 สิ้นสุด 6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป (15 มี.ค. 2562)    15 มี.ค. 2562  
 6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน (01 มี.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 มี.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (23 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561)    23 ก.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (26 ก.ค. 2561)    26 ก.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (22 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (26 ต.ค. 2561)    26 ต.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (03 ธ.ค. 2561-07 ธ.ค. 2561)    03 ธ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (07 ธ.ค. 2561)    07 ธ.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (22 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (26 ต.ค. 2561)    26 ต.ค. 2561  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (01 มี.ค. 2562-30 มี.ค. 2562)    01 มี.ค. 2562  
 สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (30 มี.ค. 2562)    30 มี.ค. 2562  
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (30 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.7 ร่วมนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ (01 เม.ย. 2562-05 เม.ย. 2562)    01 เม.ย. 2562  
     05 เม.ย. 2562  
 6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (01 เม.ย. 2562-05 เม.ย. 2562)    01 เม.ย. 2562  
 สิ้นสุด 6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (05 เม.ย. 2562)    05 เม.ย. 2562  
 ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561 (21 พ.ค. 2561)    21 พ.ค. 2561  09.00
 ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน (28 พ.ค. 2561)    28 พ.ค. 2561  09.30
 ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (18 มิ.ย. 2561)    18 มิ.ย. 2561  09.00
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (10 ก.ค. 2561)    10 ก.ค. 2561  13.30
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ) (11 ก.ค. 2561)    11 ก.ค. 2561  09.00
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน) (12 ก.ค. 2561)    12 ก.ค. 2561  09.00
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) (13 ก.ค. 2561)    13 ก.ค. 2561  13.30
 ศึกษา ประสานข้อมูล หารือ วิเคราะห์ข้อมูลการขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจองค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ (16 ส.ค. 2561)    16 ส.ค. 2561  
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (11 ก.ย. 2561)    11 ก.ย. 2561  13.30
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ) (12 ก.ย. 2561)    12 ก.ย. 2561  13.30
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน) (13 ก.ย. 2561)    13 ก.ย. 2561  09.00
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน) (14 ก.ย. 2561)    14 ก.ย. 2561  09.00
 ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS (10 ก.ย. 2561)    10 ก.ย. 2561  13.30
 งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอพิจารณาทบทวนนโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (24 ก.ย. 2561)    24 ก.ย. 2561  09.00
 งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (11 พ.ย. 2561)    11 พ.ย. 2561  08.30
     12 พ.ย. 2561  08.30
     13 พ.ย. 2561  08.30
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน) (04 ธ.ค. 2561)    04 ธ.ค. 2561  09.00
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป) (06 ธ.ค. 2561)    06 ธ.ค. 2561  09.00
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน) (07 ธ.ค. 2561)    07 ธ.ค. 2561  09.00
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (14 ธ.ค. 2561)    14 ธ.ค. 2561  15.15
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (30 ม.ค. 2562)    30 ม.ค. 2562  09.00
 ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (30 ม.ค. 2562)    30 ม.ค. 2562  09.00
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายกิจการนักเรียน) (12 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  13.30
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ) (13 ก.พ. 2562)    13 ก.พ. 2562  09.00
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) (14 ก.พ. 2562)    14 ก.พ. 2562  13.30
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบุคลากร และสำนักผู้อำนวยการ) (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  09.00
 ประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (04 มี.ค. 2562)    04 มี.ค. 2562  08.00
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (04 มี.ค. 2562)    04 มี.ค. 2562  08.30
 ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (03 มี.ค. 2562)    03 มี.ค. 2562  10.25

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 102.00 204.00
2    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 1 45.00 45.00
3    เข้าเล่มสรุปแผนงาน โครงการ 6 40.00 240.00
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 102.00 306.00
5    จัดทำสำเนารายงาน 20 150.00 3,000.00
6    ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 2 42.00 84.00
7    ค่ารถไปกลับ 6 2,000.00 12,000.00
8    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 6 760.00 4,560.00
9    ค่าแท็กซี่ 4 300.00 1,200.00
10    ค่าที่พัก 4 1,400.00 5,600.00
11    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 1 45.00 45.00
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 102.00 408.00
13    จัดทำสำเนาเอกสาร 11 500.00 5,500.00
14    ส่งเอกสารกรรมการทรัพย์สินมูลนิธิฯ 11 162.00 1,782.00
15    จัดทำสำเนาเอกสารให้กรรมการที่ปรึกษา 8 500.00 4,000.00
16    สำเนาเอกสารเล่มเล็กส่งกรรมการบริหารโรงเรียน 8 100.00 800.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2560 จำนวน 20 เล่ม 1 3,084.00 3,084.00
2    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-13/11/2561 1 6,970.00 6,970.00
3    ม.นัฐพลคืนเงินค่าเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 -1,312 1.00 -1,312.00
4    วัสดุสำนักงานเดือนธ.ค.61 927 1.00 927.00
5    ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 1 12,182.00 12,182.00
6    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 - 4/3/2562 ณ มูลนิธิฯ 1 16,240.00 16,240.00
7    ม.นัฐพลคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณปีการศึกษา 2562 -331 1.00 -331.00
8    ค่าใช้จ่ายจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 1 1,584.00 1,584.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ
 - รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม
 - รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 - เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
 - รายงานนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน โครงการ ร้อยละ 100 ที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายของโรงเรียน และเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ครบกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง แผนงาน โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกแผนงาน โครงการตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน ร้อยละ 100 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการวิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100 ที่มีคุณภาพ สะท้อนการดำเนินการของโรงเรียนที่ชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง โรงเรียนมีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 82 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการแก้ไขรองรับ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ ในระดับดีมากทุกองค์ประกอบ 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 39,774 บาท รายจ่ายจริง 39,344 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 430 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 39,344 บาท