บทพรรณางานหัวข้อ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสาร มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียนข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ
2.  ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสารสนเทศโรงเรียน
3.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในการบริการงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
15 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2562   6.11 ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
28 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
28 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.1 การเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ)   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.3 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสำนักผู้อำนวยการในแต่ละเดือน   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.4 ติดตาม สรุป แผนงาน โครงการของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.5 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.7 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.8 การติดตาม/รวบรวมจัดทำสารสนเทศ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.9 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.10 ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
01 ต.ค. 2561 05 ต.ค. 2561   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
05 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
21 ม.ค. 2562 -   รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 ม.ค. 2562 -   จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
08 มี.ค. 2562 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561เปรียบเทียบเป้าหมาย   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.8 การติดตาม/รวบรวมจัดทำสารสนเทศ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.9 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.10 ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   มิส  พัชราภรณ์    กาวินา 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (01 ก.พ. 2561-28 ก.พ. 2561)    01 ก.พ. 2561  
 สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (28 ก.พ. 2561)    28 ก.พ. 2561  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (01 ก.พ. 2561-28 ก.พ. 2561)    01 ก.พ. 2561  
 สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (28 ก.พ. 2561)    28 ก.พ. 2561  
 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
     31 มี.ค. 2561  
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (15 พ.ค. 2561-15 พ.ค. 2561)    15 พ.ค. 2561  
 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.1 การเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ) (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.3 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสำนักผู้อำนวยการในแต่ละเดือน (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.4 ติดตาม สรุป แผนงาน โครงการของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.5 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.7 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.8 การติดตาม/รวบรวมจัดทำสารสนเทศ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.8 การติดตาม/รวบรวมจัดทำสารสนเทศ (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.9 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.9 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (23 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561)    23 ก.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (26 ก.ค. 2561)    26 ก.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (22 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (26 ต.ค. 2561)    26 ต.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (03 ธ.ค. 2561-07 ธ.ค. 2561)    03 ธ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (07 ธ.ค. 2561)    07 ธ.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (01 ต.ค. 2561-05 ต.ค. 2561)    01 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (05 ต.ค. 2561)    05 ต.ค. 2561  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (04 มี.ค. 2562-08 มี.ค. 2562)    04 มี.ค. 2562  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (08 มี.ค. 2562)    08 มี.ค. 2562  
 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561เปรียบเทียบเป้าหมาย (08 มี.ค. 2562-08 มี.ค. 2562)    08 มี.ค. 2562  
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (30 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.11 ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (15 เม.ย. 2560-30 เม.ย. 2562)    15 เม.ย. 2560  
     30 เม.ย. 2562  
 6.10 ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.10 ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562 (30 ม.ค. 2562)    30 ม.ค. 2562  
 รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ (21 ม.ค. 2562)    21 ม.ค. 2562  

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เทปใส 3M 500 ขนาด 3/4x36 หลาแกนใหญ่ 4 25.00 100.00
2    กระดาษการ์ด 180g A4 1*50 แผ่น 4 45.00 180.00
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 12 102.00 1,224.00
4    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 4 18.00 72.00
5    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 5 20.00 100.00
6    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 86.00 86.00
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 145.00 145.00
8    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 1 16.00 16.00
9    แฟ้มสะสมงาน A4 ปกพลาสติก 20 ไส้ คละสี 5 สี 3 35.00 105.00
10    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 1 9.00 9.00
11    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 1 125.00 125.00
12    กระดาษกรอสซี่ 230 g SW 1 240.00 240.00
13    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 A4 1 85.00 85.00
14    แผ่น CD-Princo 10 5.50 55.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 726 1.00 726.00
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 680 1.00 680.00
3    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 -10 1.00 -10.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน
 - รายงานสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสาร มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียนข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสารสนเทศโรงเรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในการบริการงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 2,542 บาท รายจ่ายจริง 1,396 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,146 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,396 บาท