บทพรรณางานหัวข้อ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1.  บุคลากรทุกคนมีหลักสูตรและแนวทางในการยกศักยภาพของตนเองทั้ง 5 มิติ
2.  ร้อยละ 100 ของงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการยกศักยภาพของบุคลากรในหน้าที่
3.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน การบริหาร
4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 78 ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดีได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด
5.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 92 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
6.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
7.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 ได้รับการ พัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
8.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอบันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาบุคลากร
9.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
28 ก.พ. 2561 -   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
31 มี.ค. 2561 -   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
02 พ.ค. 2561 -   ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
02 พ.ค. 2561 -   การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
10 พ.ค. 2561 -   การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 3   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
17 พ.ค. 2561 -   แจ้งการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
17 พ.ค. 2561 -   แจ้งการส่งงาน Infographic ครั้งที่ 1   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
18 พ.ค. 2561 -   ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
18 พ.ค. 2561 -   จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน"   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
18 พ.ค. 2561 -   สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 4   0 0.00 0.00
18 พ.ค. 2561 -   จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเรื่องการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
26 พ.ค. 2561 -   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
26 พ.ค. 2561 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
26 พ.ค. 2561 -    ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
29 พ.ค. 2561 -   วันกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
18 มิ.ย. 2561 -   จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
21 มิ.ย. 2561 -   บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   1 0.00 0.00
23 มิ.ย. 2561 -   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
27 มิ.ย. 2561 -   จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
06 ก.ค. 2561 -   บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   1 0.00 0.00
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
23 ก.ค. 2561 -   จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปี 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
24 ก.ค. 2561 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าโครงการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
28 ก.ค. 2561 -   คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
02 ส.ค. 2561 -   ศึกษารายละเอียดและเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเชิญเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาของ บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
09 ส.ค. 2561 -   คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
09 ส.ค. 2561 -   ศึกษารายละเอียดและประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
12 ส.ค. 2561 -   คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
23 ส.ค. 2561 -   ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค"   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
23 ส.ค. 2561 -   ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
19 ก.ย. 2561 -   ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 ต.ค. 2561 -   คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 3   1 0.00 0.00
01 ต.ค. 2561 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
02 ต.ค. 2561 -   การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
02 ต.ค. 2561 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรสัมมนาภายในสถานศึกษาจากบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
03 ต.ค. 2561 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิล์ลไดแด็ค เอเชีย 2018   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
03 ต.ค. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรแจ้งสถิติการอบรมสัมมนาประจำภาคเรียนที่1   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
17 ต.ค. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
23 ต.ค. 2561 -   คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   1 0.00 0.00
26 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
31 ต.ค. 2561 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 พ.ย. 2561 -   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
02 พ.ย. 2561 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Cultivating Essential Skills in Science and Mathematics Classroom จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
28 พ.ย. 2561 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
03 ธ.ค. 2561 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
18 ธ.ค. 2561 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่:แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
19 ธ.ค. 2561 -   ผู้อำนวยการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "อาชีพแห่งอนาคต My Future : My Career & ChiangMai Smart City : Digital Disruption"   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 ม.ค. 2562 19 ก.พ. 2562   6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
03 ม.ค. 2562 -   ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   1 0.00 0.00
11 ม.ค. 2562 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
14 ม.ค. 2562 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 จากศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
16 ม.ค. 2562 -   คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
23 ม.ค. 2562 -   ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
25 ม.ค. 2562 -   ฝ่ายบุคลากรสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
28 ม.ค. 2562 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
06 ก.พ. 2562 -   สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 13   0 0.00 0.00
11 ก.พ. 2562 -   ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
13 ก.พ. 2562 -   ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
14 ก.พ. 2562 -   ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทัศนศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
19 ก.พ. 2562 -   คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
20 ก.พ. 2562 -   ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
25 ก.พ. 2562 -    แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
02 มี.ค. 2562 -   คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
05 มี.ค. 2562 -   คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 6   0 0.00 0.00
23 มี.ค. 2562 -   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   1 0.00 0.00
24 มี.ค. 2562 -   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   1 0.00 0.00
27 มี.ค. 2562 -   ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูในภาคเหนือ) ของชมรมครูการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
01 เม.ย. 2562 -   ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 2   1 0.00 0.00
29 เม.ย. 2562 -   การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
29 เม.ย. 2562 -   เชิญผ.อ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (01 ก.พ. 2561-28 ก.พ. 2561)    01 ก.พ. 2561  
 สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (28 ก.พ. 2561)    28 ก.พ. 2561  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (01 ก.พ. 2561-28 ก.พ. 2561)    01 ก.พ. 2561  
     28 ก.พ. 2561  
 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
 สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (31 มี.ค. 2561)    31 มี.ค. 2561  
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
     31 มี.ค. 2561  
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (01 เม.ย. 2561-30 เม.ย. 2561)    01 เม.ย. 2561  
     30 เม.ย. 2561  
 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (01 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน (01 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน (01 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (01 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน (01 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (01 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน (01 ม.ค. 2562-19 ก.พ. 2562)    01 ม.ค. 2562  
     19 ก.พ. 2562  
 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (01 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (01 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (23 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561)    23 ก.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (26 ก.ค. 2561)    26 ก.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (22 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (26 ต.ค. 2561)    26 ต.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (03 ธ.ค. 2561-07 ธ.ค. 2561)    03 ธ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (07 ธ.ค. 2561)    07 ธ.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร (01 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    01 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (22 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (26 ต.ค. 2561)    26 ต.ค. 2561  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (01 มี.ค. 2562-30 มี.ค. 2562)    01 มี.ค. 2562  
     30 มี.ค. 2562  
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (30 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (10 พ.ค. 2561)    10 พ.ค. 2561  08.30
     11 พ.ค. 2561  08.30
     12 พ.ค. 2561  08.30
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (02 พ.ค. 2561)    02 พ.ค. 2561  09.00
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (02 พ.ค. 2561)    02 พ.ค. 2561  09.00
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 (15 พ.ค. 2561)    15 พ.ค. 2561  
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (15 พ.ค. 2561)    15 พ.ค. 2561  
 แจ้งการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ (17 พ.ค. 2561)    17 พ.ค. 2561  
 สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (18 พ.ค. 2561)    18 พ.ค. 2561  07.00
     21 พ.ค. 2561  07.00
     22 พ.ค. 2561  07.00
     23 พ.ค. 2561  07.00
 แจ้งการส่งงาน Infographic ครั้งที่ 1 (17 พ.ค. 2561)    17 พ.ค. 2561  16.00
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเรื่องการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (18 พ.ค. 2561)    18 พ.ค. 2561  
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน" (18 พ.ค. 2561)    18 พ.ค. 2561  
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล (18 พ.ค. 2561)    18 พ.ค. 2561  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย (26 พ.ค. 2561)    26 พ.ค. 2561  08.45
  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร (26 พ.ค. 2561)    26 พ.ค. 2561  15.30
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย (26 พ.ค. 2561)    26 พ.ค. 2561  08.30
 วันกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย (29 พ.ค. 2561)    29 พ.ค. 2561  08.00
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (21 มิ.ย. 2561)    21 มิ.ย. 2561  08.30
     22 มิ.ย. 2561  08.30
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี (18 มิ.ย. 2561)    18 มิ.ย. 2561  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (23 มิ.ย. 2561)    23 มิ.ย. 2561  08.30
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (27 มิ.ย. 2561)    27 มิ.ย. 2561  
 บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ (06 ก.ค. 2561)    06 ก.ค. 2561  08.30
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (28 ก.ค. 2561)    28 ก.ค. 2561  17.30
 จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปี 2561 (23 ก.ค. 2561)    23 ก.ค. 2561  
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 (12 ส.ค. 2561)    12 ส.ค. 2561  17.45
 คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (09 ส.ค. 2561)    09 ส.ค. 2561  18.00
 ศึกษารายละเอียดและเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเชิญเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาของ บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (02 ส.ค. 2561)    02 ส.ค. 2561  08.00
 ศึกษารายละเอียดและประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (09 ส.ค. 2561)    09 ส.ค. 2561  
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าโครงการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ (24 ก.ค. 2561)    24 ก.ค. 2561  
 ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค" (23 ส.ค. 2561)    23 ส.ค. 2561  
 ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561 (23 ส.ค. 2561)    23 ส.ค. 2561  
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (01 ต.ค. 2561)    01 ต.ค. 2561  08.00
     02 ต.ค. 2561  08.00
     03 ต.ค. 2561  08.00
 ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2561 (19 ก.ย. 2561)    19 ก.ย. 2561  08.00
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (02 ต.ค. 2561)    02 ต.ค. 2561  09.00
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2561)    23 ต.ค. 2561  07.00
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03 ต.ค. 2561)    03 ต.ค. 2561  09.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 (01 ต.ค. 2561)    01 ต.ค. 2561  
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรสัมมนาภายในสถานศึกษาจากบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (02 ต.ค. 2561)    02 ต.ค. 2561  14.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิล์ลไดแด็ค เอเชีย 2018 (03 ต.ค. 2561)    03 ต.ค. 2561  11.00
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งสถิติการอบรมสัมมนาประจำภาคเรียนที่1 (03 ต.ค. 2561)    03 ต.ค. 2561  15.00
 ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (17 ต.ค. 2561)    17 ต.ค. 2561  14.30
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (31 ต.ค. 2561)    31 ต.ค. 2561  08.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Cultivating Essential Skills in Science and Mathematics Classroom จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (02 พ.ย. 2561)    02 พ.ย. 2561  08.00
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (01 พ.ย. 2561)    01 พ.ย. 2561  15.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (28 พ.ย. 2561)    28 พ.ย. 2561  08.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (03 ธ.ค. 2561)    03 ธ.ค. 2561  15.00
 ผู้อำนวยการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "อาชีพแห่งอนาคต My Future : My Career & ChiangMai Smart City : Digital Disruption" (19 ธ.ค. 2561)    19 ธ.ค. 2561  09.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่:แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (18 ธ.ค. 2561)    18 ธ.ค. 2561  15.00
 ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (03 ม.ค. 2562)    03 ม.ค. 2562  09.30
 คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62 (16 ม.ค. 2562)    16 ม.ค. 2562  08.00
 ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ (23 ม.ค. 2562)    23 ม.ค. 2562  08.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 (11 ม.ค. 2562)    11 ม.ค. 2562  08.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 จากศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (14 ม.ค. 2562)    14 ม.ค. 2562  08.00
 คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27 (19 ก.พ. 2562)    19 ก.พ. 2562  08.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร (28 ม.ค. 2562)    28 ม.ค. 2562  
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (25 ม.ค. 2562)    25 ม.ค. 2562  
 ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา (11 ก.พ. 2562)    11 ก.พ. 2562  13.00
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (06 ก.พ. 2562)    06 ก.พ. 2562  
     07 ก.พ. 2562  
     08 ก.พ. 2562  
     09 ก.พ. 2562  
     10 ก.พ. 2562  
     11 ก.พ. 2562  
     12 ก.พ. 2562  
     13 ก.พ. 2562  
     14 ก.พ. 2562  
     15 ก.พ. 2562  
     16 ก.พ. 2562  
     17 ก.พ. 2562  
     18 ก.พ. 2562  
 ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (13 ก.พ. 2562)    13 ก.พ. 2562  13.30
 ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทัศนศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา 2561 (14 ก.พ. 2562)    14 ก.พ. 2562  10.00
 แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  13.30
 ประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) (20 ก.พ. 2562)    20 ก.พ. 2562  11.00
 ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทัศนศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา 2561 (22 ก.พ. 2562)    22 ก.พ. 2562  10.00
  แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561 (25 ก.พ. 2562)    25 ก.พ. 2562  13.30
 คณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (02 มี.ค. 2562)    02 มี.ค. 2562  12.00
     03 มี.ค. 2562  12.00
 คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (05 มี.ค. 2562)    05 มี.ค. 2562  11.00
     06 มี.ค. 2562  11.00
     07 มี.ค. 2562  11.00
     08 มี.ค. 2562  11.00
     09 มี.ค. 2562  11.00
     10 มี.ค. 2562  11.00
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (24 มี.ค. 2562)    24 มี.ค. 2562  14.00
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (23 มี.ค. 2562)    23 มี.ค. 2562  09.00
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูในภาคเหนือ) ของชมรมครูการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย (27 มี.ค. 2562)    27 มี.ค. 2562  08.00
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (01 เม.ย. 2562)    01 เม.ย. 2562  08.30
     02 เม.ย. 2562  08.30
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 (29 เม.ย. 2562)    29 เม.ย. 2562  10.00
 เชิญผ.อ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 (29 เม.ย. 2562)    29 เม.ย. 2562  10.00

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย
  บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1   ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 1
  บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1   ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 1
  บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ   ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ 1
  คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"   ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 11
  คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"   ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 12
  คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"   ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 11
  คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช   ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 88
  ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่   ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 2
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง    ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 10
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 10
  ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 2
  ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 2

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มิส  อุไร    ชัยคำวัง

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มิส  อุไร    ชัยคำวัง

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
  บทพรรณนาหน้าที่ :
        

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
  มิส  บุษบา    ศุกระศร
  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
  ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
  มิส  บุษบา    ศุกระศร
  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
  ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
  มิส  บุษบา    ศุกระศร
  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
  ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มิส  ศศิภรณ์    เถระ
  มิส  เกษสุดา    คำลุน
  มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
  มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
  มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
  มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
  มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
  มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
  มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
  มิส  ธิดาพร    ทองคำ
  มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
  มิส  สุพัตรา    มหายศ
  มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
  มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
  มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
  มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
  มิส  บุษบา    ศุกระศร
  มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
  มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
  มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
  มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
  มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
  มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
  มิส  โสภิต    สิงห์มณี (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
  มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
  มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
  มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
  มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
  มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
  มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
  มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
  มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
  มิส  อัมพร    พิมพิสาร
  มิส  พีวรา    สอาดล้วน
  มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
  มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
  มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
  มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
  มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
  มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
  มิส  ประมวล    พวงสี
  มิส  กิติยา    อารักษ์
  มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
  มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า
  มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
  มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
  มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
  มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
  มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี
  มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
  มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋
  มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
  มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
  มิส  รสสริน    มงคลเทพ
  มิส  นันทิยา    ไทยใหม่
  มิส  รินลษา    เจริญสุข
  มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ
  มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล
  มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู
  มิส  ดารารัตน์    คำมาไว
  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
  มิส  นฤมล    ภักดี
  มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน
  มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
  มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ
  มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
  มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา
  มิส  อารุณี    ลากตา
  มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ
  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
  มิส  กนกวรรณ    สายมา
  มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
  มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
  มิส  บุษบา    ศุกระศร

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
  มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
  มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
  มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
  มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
  มิส  นิภา    ฟองผล
  มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
  มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มิส  นิภา    ฟองผล
  มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
  มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
  มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
  มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
  มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
  มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
  มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
  มิส  บุษบา    ศุกระศร

   ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  บทพรรณนาหน้าที่ :
  มิส  บุษบา    ศุกระศร
  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนวิทยากร 10 5,000.00 50,000.00
2    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 10 1,000.00 10,000.00
3    ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 10 3,000.00 30,000.00
4    ค่าอาหารวิทยากร 120 250.00 30,000.00
5    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มวิทยากรและทีมงาน 240 45.00 10,800.00
6    ค่าอาหารผู้เข้าร่วมการอบรม 180 600.00 108,000.00
7    ค่าอาหารว่าง 2,160 30.00 64,800.00
8    ค่าเอกสาร วัสดุที่ใช้ในการอบรม 3 2,000.00 6,000.00
9    การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน 180 2,000.00 360,000.00
10    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 5,000.00 5,000.00
11    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 1,000.00 1,000.00
12    ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 1 3,000.00 3,000.00
13    ค่าอาหารวิทยากรและทีมงาน 8 250.00 2,000.00
14    ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มวิทยากรและทีมงาน 16 45.00 720.00
15    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 93 100.00 9,300.00
16    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 186 30.00 5,580.00
17    ค่าเอกสาร วัสดุที่ใช้ในการอบรม 1 2,000.00 2,000.00
18    ค่าเช่ารถตู้ 5 2,500.00 12,500.00
19    เทียน 2 50.00 100.00
20    ค่าทำบุญบริจาค 5 2,000.00 10,000.00
21    ค่ากระดาษทำฐานรองเทียน 2 200.00 400.00
22    ค่าตกแต่งดอกไม้ 2 1,500.00 3,000.00
23    ค่าพานดอกไม้ 1 500.00 500.00
24    ค่าพานธูปเทียน 1 500.00 500.00
25    ค่าช่อดอกไม้ครูที่ได้รับรางวัล 6 500.00 3,000.00
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 15 102.00 1,530.00
27    กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 1x50 2 45.00 90.00
28    กระดาษโพทอิท ตราช้าง 2*2 2 25.00 50.00
29    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 1 36.00 36.00
30    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 20.00 100.00
31    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 45.00 90.00
32    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 5 35.00 175.00
33    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 45.00 45.00
34    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 20.00 40.00
35    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 15.00 30.00
36    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 18.00 36.00
37    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 39.00 39.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2561 วันที่ 10-12/5/61 1 99,571.00 99,571.00
2    ค่าใช้จ่ายจัดการอบรมเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย วันที่ 26/5/61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 1 38,993.00 38,993.00
3    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 555 1.00 555.00
4    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมหัวข้อวิจัย -670 1.00 -670.00
5    ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 1 14,090.00 14,090.00
6    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.61 392 1.00 392.00
7    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28/7/2561 1 4,200.00 4,200.00
8    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12/8/61 1 4,200.00 4,200.00
9    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ -115 1.00 -115.00
10    ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเรื่องการกรอกแผนการสอนในระบบSWIS ให้แก่ครูผู้สอน วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 1 3,325.00 3,325.00
11    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันที่ 13/10/2561 และวันปิยมหาราช วันที่ 23/10/2561 1 11,000.00 11,000.00
12    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช -5,500 1.00 -5,500.00
13    ค่าสมัครสมาชิกสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี2562 500 1.00 500.00
14    ค่าพานไหว้ครู, ช่อดอกไม้แสดงความยินดีและค่าเช่ารถตู้สำหรับไปร่วมงานวันครูเอกชน วันที่ 16/1/2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 1 3,500.00 3,500.00
15    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายร่วมงานวันครู ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ -2,000 1.00 -2,000.00
16    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 1,861 1.00 1,861.00
17    เบิกเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน เนื่องจากครู จำนวน 11 คนมีความประสงค์จะไปดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ด้วยตนเองเนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกอื่นๆ/อุปกรณ์บางรุ่นที่เสนอได้ตกรุ่น/บริษัท 1 144,169.00 144,169.00
18    ค่าแพ็คเก็จทัวร์จัดทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล วันที่ 24 - 27/4/2562 จำนวน 17 คน 1 265,500.00 265,500.00
19    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการทัศนศึกษา ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ของภราดาพลากร เพียรพันธ์ 1 4,000.00 4,000.00
20    ค่าจัดซื้อIPAD จำนวน 81 รายและอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 51 ราย (บ.ชิชางคอมพิวเตอร์) 1 1,744,280.00 1,744,280.00
21    ค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพิ่มเติม 1 คน เนื่องจากรุ่นที่ต้องการทางบริษัทชิชาง ไม่มีจำหน่าย (ครูภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม) 1 9,640.00 9,640.00
22    ค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งวันที่ 24/3/2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 คน 1 3,200.00 3,200.00
23    คืนงบค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีของครูภัทราภรณ์ -8,490 1.00 -8,490.00
24    เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันในการส่งครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง วันที่ 23/3/2562 จำนวน 10 คน 1 2,500.00 2,500.00
25    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายครูไปทำหน้าที่นับคะแนนการเลือกตั้ง -700 1.00 -700.00
26    ครูศิริพรคืนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันนับคะแนนการเลือกตั้ง -250 1.00 -250.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2561
 - แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา
 - รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร
 - ผลการประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรทุกคนมีหลักสูตรและแนวทางในการยกศักยภาพของตนเองทั้ง 5 มิติ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ร้อยละ 100 ของงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการยกศักยภาพของบุคลากรในหน้าที่ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน การบริหาร 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 78 ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดีได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 92 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 ได้รับการ พัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอบันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาบุคลากร 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ในแผนงาน บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ในแผนงาน บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ ในแผนงาน บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ เมื่อวันที่ 06 ก.ค. 2561 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" ในแผนงาน คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" เมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2561 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" ในแผนงาน คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" เมื่อวันที่ 02 ต.ค. 2561 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" ในแผนงาน คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" เมื่อวันที่ 03 ต.ค. 2561 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ในแผนงาน คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2561 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ในแผนงาน ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2562 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ในแผนงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ในแผนงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2562 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในแผนงาน ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 01 เม.ย. 2562 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในแผนงาน ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 02 เม.ย. 2562 0 0 0
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 730,461 บาท รายจ่ายจริง 2,337,751 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 1,607,290 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 2,337,751 บาท