บทพรรณางานหัวข้อ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
1.  มีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (บำเพ็ญประโยชน์, มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, การให้เกียรติผู้อื่น ฯลฯ)
2.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ตามที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์ คณะลูกเสือแห่งชาติ
3.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน
4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ยกย่องให้เกียรติแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ
6.  เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จิตวิญญาณ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 1.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    - 1.6 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - 1.12 ผู้เรียนร้อยละ 95 ยกย่องให้เกียรติแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - 2.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้เรียนสามรถเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆ จนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์(มิติที่ 3, 8)


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
17 พ.ค. 2562 -   สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4-6   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
17 พ.ค. 2562 -   ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือภาคเรียนที่ 1   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
24 พ.ค. 2562 -   ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
29 พ.ค. 2562 -   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 0.00 0.00
29 พ.ค. 2562 -   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 10   0 0.00 0.00
29 พ.ค. 2562 -   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 0.00 0.00
05 มิ.ย. 2562 -   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 0.00 0.00
14 มิ.ย. 2562 -   ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
19 มิ.ย. 2562 -   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 0.00 0.00
27 มิ.ย. 2562 -   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
27 มิ.ย. 2562 -   วันสถาปนาลูกเสือไทย   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 ก.ค. 2562 -   วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 ต.ค. 2562 -   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 0.00 0.00
25 ต.ค. 2562 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
27 ต.ค. 2562 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 0.00 0.00
31 ต.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
01 พ.ย. 2562 15 ธ.ค. 2562   6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
22 พ.ย. 2562 -    ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 0.00 0.00
25 พ.ย. 2562 -   วันวชิราวุธรำลึก ร.6   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
29 พ.ย. 2562 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 0.00 0.00
15 ธ.ค. 2562 -   สิ้นสุด 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
10 ม.ค. 2563 16 ก.พ. 2563   6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
24 ม.ค. 2563 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 0.00 0.00
31 ม.ค. 2563 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 3   0 0.00 0.00
06 ก.พ. 2563 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
07 ก.พ. 2563 -   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00
16 ก.พ. 2563 -   สิ้นสุด 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)   มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) (10 ม.ค. 2563-16 ก.พ. 2563)    10 ม.ค. 2563  
 สิ้นสุด 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) (16 ก.พ. 2563)    16 ก.พ. 2563  
 สิ้นสุด 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562) (31 ต.ค. 2562)    31 ต.ค. 2562  
 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562) (01 พ.ย. 2562-15 ธ.ค. 2562)    01 พ.ย. 2562  
 สิ้นสุด 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562) (15 ธ.ค. 2562)    15 ธ.ค. 2562  
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (29 พ.ค. 2562)    29 พ.ค. 2562  07.30
     30 พ.ค. 2562  05.30
     31 พ.ค. 2562  05.30
     01 มิ.ย. 2562  05.30
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (05 มิ.ย. 2562)    05 มิ.ย. 2562  
     06 มิ.ย. 2562  
     07 มิ.ย. 2562  
     08 มิ.ย. 2562  
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (06 ก.พ. 2563)    06 ก.พ. 2563  08.15
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (19 มิ.ย. 2562)    19 มิ.ย. 2562  08.30
     20 มิ.ย. 2562  08.00
     21 มิ.ย. 2562  08.00
     22 มิ.ย. 2562  06.00
 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ (01 ก.ค. 2562)    01 ก.ค. 2562  07.30
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (01 ต.ค. 2562)    01 ต.ค. 2562  
     02 ต.ค. 2562  
     03 ต.ค. 2562  
     04 ต.ค. 2562  
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (25 ต.ค. 2562)    25 ต.ค. 2562  08.30
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (27 ต.ค. 2562)    27 ต.ค. 2562  05.30
  ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1) (22 พ.ย. 2562)    22 พ.ย. 2562  
     23 พ.ย. 2562  
     24 พ.ย. 2562  
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2) (29 พ.ย. 2562)    29 พ.ย. 2562  
     30 พ.ย. 2562  
     01 ธ.ค. 2562  
 วันวชิราวุธรำลึก ร.6 (25 พ.ย. 2562)    25 พ.ย. 2562  07.30
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (07 ก.พ. 2563)    07 ก.พ. 2563  13.00
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (24 ม.ค. 2563)    24 ม.ค. 2563  
     25 ม.ค. 2563  
     26 ม.ค. 2563  
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (31 ม.ค. 2563)    31 ม.ค. 2563  
     01 ก.พ. 2563  
     02 ก.พ. 2563  
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (29 พ.ค. 2562)    29 พ.ค. 2562  
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (29 พ.ค. 2562)    29 พ.ค. 2562  
     30 พ.ค. 2562  
     31 พ.ค. 2562  
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ (01 มิ.ย. 2562)    01 มิ.ย. 2562  
     05 มิ.ย. 2562  
     06 มิ.ย. 2562  
     07 มิ.ย. 2562  
     08 มิ.ย. 2562  
     19 มิ.ย. 2562  
     20 มิ.ย. 2562  
     21 มิ.ย. 2562  
     22 มิ.ย. 2562  
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (26 ต.ค. 2562)    26 ต.ค. 2562  08.30
 สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4-6 (17 พ.ค. 2562)    17 พ.ค. 2562  
 ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือภาคเรียนที่ 1 (17 พ.ค. 2562)    17 พ.ค. 2562  13.00
 ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 (24 พ.ค. 2562)    24 พ.ค. 2562  10.00
 ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ (14 มิ.ย. 2562)    14 มิ.ย. 2562  10.00
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย (27 มิ.ย. 2562)    27 มิ.ย. 2562  09.00
 วันสถาปนาลูกเสือไทย (27 มิ.ย. 2562)    27 มิ.ย. 2562  09.00

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นักเรียนจ่ายค่าเข้าค่าย คนละ 850 บาท 182 850.00 154,700.00
2    ค่านักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ จ่ายคนละ 850 บาท 45 850.00 38,250.00
3    นักเรียนจ่ายค่าตัดชุดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 35 2,700.00 94,500.00
4    นักเรียนจ่ายค่าเข้าค่าย คนละ 200 บาท 340 200.00 68,000.00
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 750 20.00 15,000.00
2    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 30.00 1,500.00
3    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 375 5.00 1,875.00
4    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 375 10.00 3,750.00
5    ดอกไม้ มาลัยกร 1 200.00 200.00
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 103.00 103.00
7    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 987 50.00 49,350.00
8    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 75 50.00 3,750.00
9     25 120.00 3,000.00
10    เครื่องหมายชั้นตรี 329 10.00 3,290.00
11    ดอกไม้ มาลัยกร 1 200.00 200.00
12    ยากันยุง 1 100.00 100.00
13    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 103.00 103.00
14    อาหาร/สถานที่นักเรียน 418 500.00 209,000.00
15    ค่าอาหารครู 30 500.00 15,000.00
16    ค่าอาหารว่างครู 2 800.00 1,600.00
17    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 31 1,400.00 43,400.00
18    ค่าดูแลนักเรียน 60 120.00 7,200.00
19    เครื่องหมายลูกเสือ ชั้นตรี, โท, เอกและวิชาพิเศษ 836 10.00 8,360.00
20    มาลัยกร, ดอกไม้ 2 200.00 400.00
21    ยากันยุงชนิดฉีดพ่น 2 100.00 200.00
22    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 103.00 103.00
23    ค่าบ้านพักสำหรับครู 12 350.00 4,200.00
24    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 3 400.00 1,200.00
25    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก 3 350.00 1,050.00
26    น้ำดื่ม 98 7.00 686.00
27    ค่าบำรุงลูกเสือรายปี 2,219 5.00 11,095.00
28    ชุดเครื่องแบบลูกเสือ 3 1,000.00 3,000.00
29    ค่าตอบแทนอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ 12 10,000.00 120,000.00
30    ค่ารถรับ-ส่ง 4 500.00 2,000.00
31    ค่าน้ำดื่ม 100 7.00 700.00
32    ค่ารถรับ - ส่ง 3 12,000.00 36,000.00
33    ค่าเสื้อฝึก 50 120.00 6,000.00
34    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 760.00 3,040.00
35    ค่าอาหารครู 4 540.00 2,160.00
36    ค่าอาหารนักเรียน 50 450.00 22,500.00
37    ค่าที่พัก 54 200.00 10,800.00
38    ค่าผ่านด่าน 1 1,000.00 1,000.00
39    ป้ายไวนิล 2 525.00 1,050.00
40    มาลัยกร 2 200.00 400.00
41    ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 2 500.00 1,000.00
42    อาหาร/สถานที่นักเรียน 182 600.00 109,200.00
43    อาหาร/สถานที่ครู 12 600.00 7,200.00
44    อาหารว่าง 3 700.00 2,100.00
45    เครื่องหมายลูกเสือชั้นตรี โท เอกและวิชาพิเศษ 546 10.00 5,460.00
46    มาลัยกร, ดอกไม้ 200 3.00 600.00
47    ยากันยุง 100 3.00 300.00
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 103.00 103.00
49    อุปกรณ์งานบุกเบิก 3 500.00 1,500.00
50    สถานที่ 45 200.00 9,000.00
51    ค่าอาหารสด 9 2,200.00 19,800.00
52    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 4 1,400.00 5,600.00
53    ค่าดูแลนักเรียน 4 360.00 1,440.00
54    ค่าน้ำมันรถ 1 700.00 700.00
55    ยากันยุง 1 100.00 100.00
56    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 340 50.00 17,000.00
57    ค่าอาหารว่าง 680 25.00 17,000.00
58    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 40 30.00 1,200.00
59    ดอกไม้ มาลัยกร 1 200.00 200.00
60    ไม้พลองลูกเสือสามัญ 45 340.00 15,300.00
61    เครื่องหมายหมู่ ของเนตรนารี 15 200.00 3,000.00
62    น้ำดื่ม 40 7.00 280.00
63    ชุดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 35 1,000.00 35,000.00
64    ผ้าผูกคอ (สั่งตัดพิเศษ) 35 90.00 3,150.00
65    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 20 220.00 4,400.00
66    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 15 170.00 2,550.00
67    ถุงเท้าลูกเสือ 20 75.00 1,500.00
68    ถุงเท้าขาวเนตรนารี 15 45.00 675.00
69     รองเท้าหนัง 35 700.00 24,500.00
70    เกือกม้า, ประกับข้าง 35 70.00 2,450.00
71    อาร์มกองร้อย 35 10.00 350.00
72    อาร์มสังกัดโรงเรียน 35 15.00 525.00
73    วิชาพิเศษ (ที่สอบผ่าน) 280 10.00 2,800.00
74    เครื่องหมายดาวประจำการ 105 7.00 735.00
75    ป้ายชื่อ 35 50.00 1,750.00
76    สายยงยศ 35 100.00 3,500.00
77    สายสะพายวิชาพิเศษ 35 140.00 4,900.00
78    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 15 1,400.00 21,000.00
79    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 662 20.00 13,240.00
80    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 30.00 1,500.00
81    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 331 5.00 1,655.00
82    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 331 10.00 3,310.00
83    พวงมาลัยกร 1 200.00 200.00
84    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 1 103.00 103.00
85    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 680 20.00 13,600.00
86    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 30.00 1,500.00
87    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 340 5.00 1,700.00
88    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 340 10.00 3,400.00
89    พวงมาลัยกร 1 200.00 200.00
90    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 1 103.00 103.00
91    อาหาร/สถานที่นักเรียน 426 500.00 213,000.00
92    ค่าอาหารว่างครู 2 800.00 1,600.00
93    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 31 1,400.00 43,400.00
94    ค่าดูแลนักเรียน 60 120.00 7,200.00
95    เครื่องหมายลูกเสือ ชั้นตรี, โท, เอกและวิชาพิเศษ 852 10.00 8,520.00
96    มาลัยกร, ดอกไม้ 2 200.00 400.00
97    ยากันยุงชนิดฉีดพ่น 2 100.00 200.00
98    ค่าบ้านพักสำหรับครู 12 350.00 4,200.00
99    ค่าอาหารครู 30 500.00 15,000.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.6 ครั้งที่ 6 วันที่ 29/5 - 1/6/2562 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 92,250.00 92,250.00
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือป.5 วันที่ 5 - 8/6/2562 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 90,350.00 90,350.00
3    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนพ.ค.2562 1 10,000.00 10,000.00
4    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้นำลูกเสือนายหมู่ รองนายหมู่ป.4 วันที่ 19-22/6/2562 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 81,210.00 81,210.00
5    ครูกิติยาคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าค่ายลูกเสือป.6 -5,845 1.00 -5,845.00
6    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเข้าค่ายลูกเสือป.5 -9,820 1.00 -9,820.00
7    ค่าหมวกลูกเสือสามัญ 50ใบๆละ250 บาท,หมวกเนตรนารี 20ใบๆละ40 บาทและหน้าหมวกเนตรนารี 20 อันๆละ 10 บาท สำหรับลูกเสือกองร้อยพิเศษ 1 13,500.00 13,500.00
8    ค่าสายยงยศ 20 เส้น มอบให้ลูกเสือชั้นสูงสุดระดับลูกเสือสามัญ 1 1,340.00 1,340.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (บำเพ็ญประโยชน์, มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, การให้เกียรติผู้อื่น ฯลฯ) 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ตามที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์ คณะลูกเสือแห่งชาติ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 95 ยกย่องให้เกียรติแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จิตวิญญาณ 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 355,450 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,256,264 บาท รายจ่ายจริง 272,985 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 355,450 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 983,279 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 272,985 บาท