บทพรรณางานหัวข้อ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ผู้เรียนร้อยละ 67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 82 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านในระดับดี
5.  ผู้เรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
6.  ผู้เรียนร้อยละ 87 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
7.  ผู้เรียนร้อยละ 87 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
8.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
31 พ.ค. 2561 -   ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
08 มิ.ย. 2561 -   นักเรียนระดับชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018)   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
11 มิ.ย. 2561 -   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
22 มิ.ย. 2561 -   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561   มิส  เกษสุดา    คำลุน 11   0 0.00 0.00
25 มิ.ย. 2561 -   ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
09 ก.ค. 2561 -   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ระดับภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561"   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
18 ก.ค. 2561 -   นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival   มิส  เกษสุดา    คำลุน 7   0 0.00 0.00
08 ส.ค. 2561 -   การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
15 ส.ค. 2561 -   นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท)   มิส  เกษสุดา    คำลุน 3   0 0.00 0.00
15 ส.ค. 2561 -   การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
17 ส.ค. 2561 -   การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
20 ส.ค. 2561 -   การแข่งขันวาดภาพระบายสีกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.1   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
22 ส.ค. 2561 -   การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
23 ส.ค. 2561 -   การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
06 ก.ย. 2561 -    ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "โครงงานวิทยาศาสตร์"รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย   มิส  เกษสุดา    คำลุน 3   0 0.00 0.00
25 ต.ค. 2561 -   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”   มิส  เกษสุดา    คำลุน 5   0 0.00 0.00
06 ก.พ. 2562 -   การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
10 มี.ค. 2562 -   ส่งนักเรียนเข้าสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  เกษสุดา    คำลุน 1   0 0.00 0.00
26 มี.ค. 2562 -   ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019   มิส  เกษสุดา    คำลุน 3   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ (31 พ.ค. 2561)    31 พ.ค. 2561  07.30
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention” (11 มิ.ย. 2561)    11 มิ.ย. 2561  08.30
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) (08 มิ.ย. 2561)    08 มิ.ย. 2561  09.30
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (22 มิ.ย. 2561)    22 มิ.ย. 2561  08.00
     25 มิ.ย. 2561  08.00
     26 มิ.ย. 2561  08.00
     27 มิ.ย. 2561  08.00
     28 มิ.ย. 2561  08.00
     29 มิ.ย. 2561  08.00
     02 ก.ค. 2561  08.00
     03 ก.ค. 2561  08.00
     04 ก.ค. 2561  08.00
     05 ก.ค. 2561  08.00
     06 ก.ค. 2561  08.00
 ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (25 มิ.ย. 2561)    25 มิ.ย. 2561  17.00
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ระดับภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561" (09 ก.ค. 2561)    09 ก.ค. 2561  07.00
 นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival (18 ก.ค. 2561)    18 ก.ค. 2561  08.30
     19 ก.ค. 2561  08.30
     20 ก.ค. 2561  08.30
     21 ก.ค. 2561  08.30
     22 ก.ค. 2561  08.30
     23 ก.ค. 2561  08.30
     24 ก.ค. 2561  08.30
 การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (08 ส.ค. 2561)    08 ส.ค. 2561  11.30
 นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) (15 ส.ค. 2561)    15 ส.ค. 2561  08.00
     16 ส.ค. 2561  08.00
     17 ส.ค. 2561  08.00
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (15 ส.ค. 2561)    15 ส.ค. 2561  11.30
 การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (17 ส.ค. 2561)    17 ส.ค. 2561  11.30
 การแข่งขันวาดภาพระบายสีกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.1 (20 ส.ค. 2561)    20 ส.ค. 2561  09.00
 การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (22 ส.ค. 2561)    22 ส.ค. 2561  12.30
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 (23 ส.ค. 2561)    23 ส.ค. 2561  12.30
  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "โครงงานวิทยาศาสตร์"รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (06 ก.ย. 2561)    06 ก.ย. 2561  08.00
     07 ก.ย. 2561  08.00
     08 ก.ย. 2561  08.00
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14” (25 ต.ค. 2561)    25 ต.ค. 2561  08.00
     26 ต.ค. 2561  08.00
     27 ต.ค. 2561  08.00
     28 ต.ค. 2561  08.00
     29 ต.ค. 2561  08.00
 การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (06 ก.พ. 2562)    06 ก.พ. 2562  12.30
 ส่งนักเรียนเข้าสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2561 (10 มี.ค. 2562)    10 มี.ค. 2562  08.00
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019 (26 มี.ค. 2562)    26 มี.ค. 2562  08.00
     27 มี.ค. 2562  08.00
     28 มี.ค. 2562  08.00

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 102.00 612.00
2    วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับทำการทดลอง และค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 1 20,000.00 20,000.00
3    ค่าเอกสาร/ถ่ายเอกสาร 1 3,000.00 3,000.00
4    ค่าของรางวัลที่ 1 12 150.00 1,800.00
5    ค่าของรางวัลที่ 2 12 130.00 1,560.00
6    ค่าของรางวัลที่ 3 12 110.00 1,320.00
7    ค่าของรางวัลชมเชย 25 70.00 1,750.00
8    ค่าป้ายไวนิล 1 1,000.00 1,000.00
9    กระดาษโปสเตอร์สี 40 3.00 120.00
10    อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 15 30.00 450.00
11    โปสเตอร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 10 30.00 300.00
12    วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับทำการทดลอง 1 15,000.00 15,000.00
13    ค่าขนมแจกฐานเล่นเกมส์ 20 60.00 1,200.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาในหัวข้อ Iot Bin ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 9/7/2561 1 1,210.00 1,210.00
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลจัดกิจกรรมแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 - 21/8/2561 ณ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 7,710.00 7,710.00
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับใช้ในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป.4-6 1 8,915.00 8,915.00
4    ครูสุพัตราคืนเงินค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ -300 1.00 -300.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบสรุปผลการสอบ O-net
 - แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
 - แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 82 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านในระดับดี 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 87 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 87 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 48,112 บาท รายจ่ายจริง 17,535 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 30,577 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 17,535 บาท