บทพรรณางานหัวข้อ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 92
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 92 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
7.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 92 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
8.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
9.  มีแผนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.  มีการจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
11.  มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
12.  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 82 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโปรแกรมนักเรียนจีน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
30 มี.ค. 2561 -   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอนโปรแกรมการเรียนภาษาจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
23 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
23 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
24 พ.ค. 2561 -   ร่างจดหมายเชิญครูจากประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาของโครงการ   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
29 พ.ค. 2561 -   เสนอเซ็นจดหมายเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมนักเรียนจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2561 -   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
01 มิ.ย. 2561 -   การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
04 มิ.ย. 2561 -   การรับหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
05 มิ.ย. 2561 -   จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
15 มิ.ย. 2561 -   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
15 มิ.ย. 2561 -   งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนขอเข้าพบผ.อ.เพื่อนำเสนอรายละเอียดค่ายภาษาจีนปี2561   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
18 มิ.ย. 2561 -    ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
18 มิ.ย. 2561 -   ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
18 มิ.ย. 2561 -   มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 4   0 0.00 0.00
25 มิ.ย. 2561 -   นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 3   0 0.00 0.00
25 มิ.ย. 2561 -   เชิญผ.อ.กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
25 มิ.ย. 2561 -   นักเรียนจากเหยียนเต้าเจแสดงความสามารถด้านศิลปะจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
25 มิ.ย. 2561 -   นักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจแสดงศิลปะการป้องกันตัว   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
27 มิ.ย. 2561 -   อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
30 มิ.ย. 2561 -   การแสดงของนักเรียนร่วมกับสถาบันขงจื่อ   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
04 ก.ค. 2561 -   อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
09 ก.ค. 2561 -   ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
09 ก.ค. 2561 -   ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
11 ก.ค. 2561 -   งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
16 ก.ค. 2561 -   ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
19 ก.ค. 2561 -   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 9   0 0.00 0.00
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
23 ก.ค. 2561 -   ครูวิรัชดาและครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอปรึกษาเรื่องการทำประกันสุขภาพของน.ศ.จีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2561 -   กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 8   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2561 -   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2561 -   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน แสดงศิลปะการป้องกันตัวและการรำไทย   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
01 ส.ค. 2561 -   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน จำนวน 1 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
02 ส.ค. 2561 -   เชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
02 ส.ค. 2561 -   การประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
07 ส.ค. 2561 -   ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
07 ส.ค. 2561 -   ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับ อ.จาง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
30 ส.ค. 2561 -   นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
10 ก.ย. 2561 -   การดำเนินการทำเอกสารขอวีซ่าแก่นักเรียน จำนวน 20 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
11 ก.ย. 2561 -   นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
11 ก.ย. 2561 -   ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
12 ก.ย. 2561 -   การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียน จำนวน 20 คนที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
12 ก.ย. 2561 -   ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
20 ก.ย. 2561 -   ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
27 ก.ย. 2561 -   งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
02 ต.ค. 2561 -   การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
09 ต.ค. 2561 -   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 10   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 -   คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
29 ต.ค. 2561 -   ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
07 พ.ย. 2561 -   นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
08 พ.ย. 2561 -   นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
13 พ.ย. 2561 -   ประชุมการส่งข้อสอบ YCT ไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
14 พ.ย. 2561 -   การขอหนังสือรับรองให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษาจีน จำนวน 6 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
14 พ.ย. 2561 -   การขอจดหมายรับรอง(ตท.3)ให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2561 -   ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
03 ม.ค. 2562 -   การแจ้งที่พักอาศัย T.M.30 ของครูจีน จำนวน 1 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
16 ม.ค. 2562 -   นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 คน ร่วมแสดงงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
17 ม.ค. 2562 -   การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
21 ม.ค. 2562 -   ขอพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาโครงการภาษาจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
24 ม.ค. 2562 -   ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 3   0 0.00 0.00
24 ม.ค. 2562 -   งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
30 ม.ค. 2562 -   มอบของขวัญวันตรุษจีนให้กับทางผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อ และรับเอกสารคะแนนสอบพร้อมเกี่ยรติบัตรของการสอบ YCT การสอบวัดระดับของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
14 ก.พ. 2562 -   การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
20 ก.พ. 2562 -   การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
06 มี.ค. 2562 -   การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
30 มี.ค. 2562 -   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอนโปรแกรมการเรียนภาษาจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
     31 มี.ค. 2561  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
     31 มี.ค. 2561  
 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (01 มี.ค. 2561-30 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
 สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (30 มี.ค. 2561)    30 มี.ค. 2561  
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (01 มี.ค. 2561-30 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
     30 มี.ค. 2561  
 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (01 พ.ค. 2561-31 พ.ค. 2561)    01 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (31 พ.ค. 2561)    31 พ.ค. 2561  
 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอนโปรแกรมการเรียนภาษาจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอนโปรแกรมการเรียนภาษาจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (23 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561)    23 ก.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (26 ก.ค. 2561)    26 ก.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (22 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (26 ต.ค. 2561)    26 ต.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (03 ธ.ค. 2561-07 ธ.ค. 2561)    03 ธ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (07 ธ.ค. 2561)    07 ธ.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (22 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (26 ต.ค. 2561)    26 ต.ค. 2561  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (01 มี.ค. 2562-30 มี.ค. 2562)    01 มี.ค. 2562  
 สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (30 มี.ค. 2562)    30 มี.ค. 2562  
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (30 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT (08 พ.ย. 2561)    08 พ.ย. 2561  08.30
 6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียน (23 พ.ค. 2561-30 มี.ค. 2562)    23 พ.ค. 2561  
     30 มี.ค. 2562  
 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน (23 พ.ค. 2561-15 มิ.ย. 2561)    23 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน (15 มิ.ย. 2561)    15 มิ.ย. 2561  
 ร่างจดหมายเชิญครูจากประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาของโครงการ (24 พ.ค. 2561)    24 พ.ค. 2561  
 เสนอเซ็นจดหมายเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมนักเรียนจีน (29 พ.ค. 2561)    29 พ.ค. 2561  
 นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (25 มิ.ย. 2561)    25 มิ.ย. 2561  08.00
     26 มิ.ย. 2561  08.00
     27 มิ.ย. 2561  08.00
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (16 ก.ค. 2561)    16 ก.ค. 2561  08.00
     17 ก.ค. 2561  08.00
     18 ก.ค. 2561  08.00
     19 ก.ค. 2561  08.00
     20 ก.ค. 2561  08.00
     23 ก.ค. 2561  08.00
     24 ก.ค. 2561  08.00
     25 ก.ค. 2561  08.00
     26 ก.ค. 2561  08.00
 จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน (05 มิ.ย. 2561)    05 มิ.ย. 2561  07.30
 การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (01 มิ.ย. 2561)    01 มิ.ย. 2561  13.00
 การรับหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน (04 มิ.ย. 2561)    04 มิ.ย. 2561  08.30
  ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (18 มิ.ย. 2561)    18 มิ.ย. 2561  09.00
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (18 มิ.ย. 2561)    18 มิ.ย. 2561  09.00
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนขอเข้าพบผ.อ.เพื่อนำเสนอรายละเอียดค่ายภาษาจีนปี2561 (15 มิ.ย. 2561)    15 มิ.ย. 2561  09.00
 มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน (18 มิ.ย. 2561)    18 มิ.ย. 2561  15.00
     11 มิ.ย. 2561  15.00
     20 มิ.ย. 2561  15.00
     27 มิ.ย. 2561  15.00
 เชิญผ.อ.กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ (25 มิ.ย. 2561)    25 มิ.ย. 2561  09.30
 นักเรียนจากเหยียนเต้าเจแสดงความสามารถด้านศิลปะจีน (25 มิ.ย. 2561)    25 มิ.ย. 2561  13.00
 อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 (27 มิ.ย. 2561)    27 มิ.ย. 2561  15.00
 อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 (04 ก.ค. 2561)    04 ก.ค. 2561  15.00
 นักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจแสดงศิลปะการป้องกันตัว (25 มิ.ย. 2561)    25 มิ.ย. 2561  13.00
 การแสดงของนักเรียนร่วมกับสถาบันขงจื่อ (30 มิ.ย. 2561)    30 มิ.ย. 2561  08.30
 ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (09 ก.ค. 2561)    09 ก.ค. 2561  08.30
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (26 ก.ค. 2561)    26 ก.ค. 2561  
     27 ก.ค. 2561  
     28 ก.ค. 2561  
     29 ก.ค. 2561  
 ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (09 ก.ค. 2561)    09 ก.ค. 2561  08.00
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 (11 ก.ค. 2561)    11 ก.ค. 2561  08.00
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (16 ก.ค. 2561)    16 ก.ค. 2561  09.00
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน (26 ก.ค. 2561)    26 ก.ค. 2561  13.00
 นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน แสดงศิลปะการป้องกันตัวและการรำไทย (26 ก.ค. 2561)    26 ก.ค. 2561  13.00
 เชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (02 ส.ค. 2561)    02 ส.ค. 2561  14.00
 การประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (02 ส.ค. 2561)    02 ส.ค. 2561  14.00
 ครูวิรัชดาและครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอปรึกษาเรื่องการทำประกันสุขภาพของน.ศ.จีน (23 ก.ค. 2561)    23 ก.ค. 2561  08.45
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน จำนวน 1 ท่าน (01 ส.ค. 2561)    01 ส.ค. 2561  13.30
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู (07 ส.ค. 2561)    07 ส.ค. 2561  09.00
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับ อ.จาง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู (07 ส.ค. 2561)    07 ส.ค. 2561  09.00
 ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (20 ก.ย. 2561)    20 ก.ย. 2561  14.00
 ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (12 ก.ย. 2561)    12 ก.ย. 2561  07.30
 การดำเนินการทำเอกสารขอวีซ่าแก่นักเรียน จำนวน 20 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน (10 ก.ย. 2561)    10 ก.ย. 2561  09.00
 นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า (30 ส.ค. 2561)    30 ส.ค. 2561  08.00
 ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (11 ก.ย. 2561)    11 ก.ย. 2561  09.00
 นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (11 ก.ย. 2561)    11 ก.ย. 2561  09.00
 การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียน จำนวน 20 คนที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (12 ก.ย. 2561)    12 ก.ย. 2561  09.00
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน (27 ก.ย. 2561)    27 ก.ย. 2561  17.30
 การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (02 ต.ค. 2561)    02 ต.ค. 2561  09.00
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (09 ต.ค. 2561)    09 ต.ค. 2561  16.00
     10 ต.ค. 2561  08.00
     11 ต.ค. 2561  08.00
     12 ต.ค. 2561  08.00
     13 ต.ค. 2561  08.00
     14 ต.ค. 2561  08.00
     15 ต.ค. 2561  08.00
     16 ต.ค. 2561  08.00
     17 ต.ค. 2561  08.00
     18 ต.ค. 2561  
 คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (22 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  09.00
 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6 (29 ต.ค. 2561)    29 ต.ค. 2561  08.30
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT (07 พ.ย. 2561)    07 พ.ย. 2561  08.15
 ประชุมการส่งข้อสอบ YCT ไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (13 พ.ย. 2561)    13 พ.ย. 2561  09.00
 การขอหนังสือรับรองให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษาจีน จำนวน 6 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (14 พ.ย. 2561)    14 พ.ย. 2561  09.00
 การขอจดหมายรับรอง(ตท.3)ให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน (14 พ.ย. 2561)    14 พ.ย. 2561  10.00
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (07 ธ.ค. 2561)    07 ธ.ค. 2561  10.00
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (07 ธ.ค. 2561)    07 ธ.ค. 2561  10.00
 กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (24 ธ.ค. 2561)    24 ธ.ค. 2561  
     25 ธ.ค. 2561  
     26 ธ.ค. 2561  
     27 ธ.ค. 2561  
 การแจ้งที่พักอาศัย T.M.30 ของครูจีน จำนวน 1 ท่าน (03 ม.ค. 2562)    03 ม.ค. 2562  14.00
 นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 คน ร่วมแสดงงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 (16 ม.ค. 2562)    16 ม.ค. 2562  08.30
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน (24 ม.ค. 2562)    24 ม.ค. 2562  18.30
 ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (21 ก.พ. 2562)    21 ก.พ. 2562  09.00
 นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (21 ก.พ. 2562)    21 ก.พ. 2562  09.00
 ขอพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาโครงการภาษาจีน (21 ม.ค. 2562)    21 ม.ค. 2562  09.00
 การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน (17 ม.ค. 2562)    17 ม.ค. 2562  13.30
 ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (24 ม.ค. 2562)    24 ม.ค. 2562  14.00
 มอบของขวัญวันตรุษจีนให้กับทางผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อ และรับเอกสารคะแนนสอบพร้อมเกี่ยรติบัตรของการสอบ YCT การสอบวัดระดับของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด (30 ม.ค. 2562)    30 ม.ค. 2562  09.00
 ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (04 ก.พ. 2562)    04 ก.พ. 2562  14.00
 การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน (14 ก.พ. 2562)    14 ก.พ. 2562  15.00
 ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (13 ก.พ. 2562)    13 ก.พ. 2562  14.00
 การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน (20 ก.พ. 2562)    20 ก.พ. 2562  14.00
 การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน (06 มี.ค. 2562)    06 มี.ค. 2562  06.30

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 20 500.00 10,000.00
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหารนักเรียน 20 60.00 1,200.00
2    ค่ารถบัสปรับอากาศ 1 7,000.00 7,000.00
3    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 1 5,000.00 5,000.00
4    ค่าถ่ายเอกสาร 1 2,000.00 2,000.00
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 24 102.00 2,448.00
6    ค่าอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 5,000.00 10,000.00
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 102.00 1,020.00
8    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 186.00 186.00
9    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 100 4.25 425.00
10    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 2 45.00 90.00
11    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 12 20.00 240.00
12    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL72W 12 48.00 576.00
13    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 7 25.00 175.00
14    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 12 18.00 216.00
15    ปากกาเคมี 2 หัว 12 11.00 132.00
16    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 12 3.50 42.00
17    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 2 52.00 104.00
18    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 24 16.00 384.00
19    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 2 150.00 300.00
20    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล A-5 1 510.00 510.00
21    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 2 30.00 60.00
22    สีเมจิก 12 สีไพล็ิอต SDR ชนิดซอง 12 สี 24 65.00 1,560.00
23    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 3 72.00 216.00
24    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 40 6.00 240.00
25    เทปแลคซีน 1 นิ้ว 6 20.00 120.00
26    เทปกาวเยื่อ1/2x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 14.50 29.00
27    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 29.00 58.00
28    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 45.00 180.00
29    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 6.00 72.00
30    เครื่องเจาะกระดาษ PS-20 ( 3 สี) 1 45.00 45.00
31    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 10 70.00 700.00
32    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 10 20.00 200.00
33    ตะกร้าเอกสารชั้นเดียว NO.400 2 100.00 200.00
34    แผ่น DVD - R Princo 50 7.00 350.00
35    กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 4 195.00 780.00
36    แท่งตัดเทปตราม้า SK-25 1 70.00 70.00
37    ่ค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 1 5,000.00 5,000.00
38    ค่าส่งจดหมาย/อากรแสตมป์ 1 3,000.00 3,000.00
39    ค่าประกันสุขภาพครูจีน 2 4,500.00 9,000.00
40    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ 2 1,000.00 2,000.00
41    ค่ากระเช้าของขวัญ 2 1,000.00 2,000.00
42    ค่าต่อวีซ่า 2 3,500.00 7,000.00
43    ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาจีน 12 3,000.00 36,000.00
44    ค่าต่อวีซ่านักศึกษาจีน 12 1,900.00 22,800.00
45    ค่าอาหารเช้าและเย็นครูจีน 12 3,000.00 36,000.00
46    ค่าอาหารเช้าและเย็นนักศึกษาจีน 6 12,000.00 72,000.00
47    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 30,000.00 30,000.00
48    ค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า 1 20,000.00 20,000.00
49    ของที่ระลึก 2 3,500.00 7,000.00
50    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 50,000.00 100,000.00
51    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 2,000.00 4,000.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเสื้อที่ระลึกมอบให้คณะครูและนักเรียนชาวจีนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจและแก่อาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 1 1,475.00 1,475.00
2    ค่าซิมการ์ดมือถือ เสื้อผ้า ชุดพื้นเมืองรวมทั้งค่าอาหารกลางวันแก่อาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 1 1,000.00 1,000.00
3    ค่าขนส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการอนุมัติวีซ่าแก่นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน ผ่านทางบ.ดีเอชแอล 1 1,000.00 1,000.00
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งบอร์ดภายในห้องเรียนภาษาจีน 403 1.00 403.00
5    ค่าเสื้อที่ระลึก 85 ปี มอบให้นักเรียนชาวจีนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ จำนวน 4 ตัว 1 1,060.00 1,060.00
6    ค่าอาหารเช้า กลางวัน นักเรียนชาวจีนจากร.ร.ประถมเหยียนเต้าเจ วันที่ 27/6/2561 1 2,100.00 2,100.00
7    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนชาวจีนจากร.ร.ประถมเหยียนเต้าเจ วันที่ 25-27/6/61 1 520.00 520.00
8    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนชาวจีนจากร.ร.ประถมเหยียนเต้าเจ วันที่ 25/6/2561 1 750.00 750.00
9    ค่าตัวคล้องภาพเพื่อตกแต่งห้องเรียนภาษาจีน 200 1.00 200.00
10    ค่าใช้จ่ายทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน วันที่ 26-29/7/2561 ณ อ.หัวหิน 1 44,060.00 44,060.00
11    ค่ารักษาพยาบาล Miss Zou Yue นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ป่วยเป็นโรครูขุมขนอักเสบ 1 1,134.00 1,134.00
12    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนมิ.ย.61 จำนวน 6 คน 1 8,880.00 8,880.00
13    ค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน Miss Zou Yue เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ 1 744.00 744.00
14    ค่ากระดาษว่าว,เชือก,เข็มใช้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนจีน 206 1.00 206.00
15    ค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน Miss Lu Bingying เป็นโรคเยื่อจมูกอักเสบ 420 1.00 420.00
16    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงรับรองคณะครูและนักเรียนชาวจีนจากเมืองเซินเจิ้น วันที่ 16/7/61 1 900.00 900.00
17    ค่าห่อของขวัญเสื้อที่ระลึก จำนวน 4 ชุดให้กับนักเรียนจีน 120 1.00 120.00
18    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 405 1.00 405.00
19    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนก.ค.2561 จำนวน 6 คน 1 12,420.00 12,420.00
20    ค่ายานวด ยาดม ยาหม่องน้ำและหมอนยางพารามอบให้อาจารย์ชาวจีน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู 1 3,000.00 3,000.00
21    ค่าใช้จ่ายพาอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ บ้านถวาย และอำเภอแม่ริม วันที่ 7 - 8/8/2561 1 1,500.00 1,500.00
22    ค่าหมวกที่ระลึก 2 ใบ มอบให้คณะครูและนักเรียนชาวจีน 500 1.00 500.00
23    ค่าของที่ระลึกมอบให้นักศึกษาฝึกสอนจีน 6 คน 1 600.00 600.00
24    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนส.ค.2561 จำนวน 6 ท่าน 1 17,040.00 17,040.00
25    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองMr.Zhang Young รองคณบดีจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู วันที่ 7-8/8/61 330 1.00 330.00
26    ค่าอาหารเลี้ยงรับรองอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 180 1.00 180.00
27    ค่าเลี้ยงรับรองอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 24/8/2561 60 1.00 60.00
28    ค่าเข็มกลัดติดอกสัญลักษณ์ตราโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 12 อัน มอบให้นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 1 600.00 600.00
29    ค่าอาหารว่างเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 450 1.00 450.00
30    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนก.ย.61 จำนวน 6 คน 1 5,040.00 5,040.00
31    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบYCT ป.6 วันที่29/10/61 105 1.00 105.00
32    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ป.6 วันที่ 8/11/2561 1 810.00 810.00
33    ค่าขนส่งเอกสารเพิ่มเติมของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน 1 2,000.00 2,000.00
34    ค่าคำขอเอกสารตท.3 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขออนุมัติวีซ่าครูจีน 100 1.00 100.00
35    เบิกเงินประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางแก่นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 6 คน (บ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ) 1 13,650.00 13,650.00
36    ค่าทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนวันที่ 24 - 27/12/2561 ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 43,460.00 43,460.00
37    ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน วันที่ 5/12/2561 1 1,500.00 1,500.00
38    ครูกชพรรณคืนเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มนักศึกษาจีน -19 1.00 -19.00
39    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน เดือนธ.ค.2561 1 6,660.00 6,660.00
40    ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานเล่มแรกของ Miss Li Aijuan 1 3,100.00 3,100.00
41    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนม.ค.2562 1 14,580.00 14,580.00
42    ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน (บ.เอไอเอ) 1 23,266.32 23,266.32
43    ค่าของที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน 1 600.00 600.00
44    ค่าน้ำมันรถและค่าอาหารสำหรับพานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนไปวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วันที่ 19/2/2562 1 3,000.00 3,000.00
45    ค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 2 คน 1 2,780.00 2,780.00
46    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่า Miss Li Aijuan 1 1,900.00 1,900.00
47    ค่าแปลเอกสารและรับรองคำแปลของ Miss Li Aijuan 1 600.00 600.00
48    ครูวิภาภรณ์คืนเงินค่าพานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนไปวัดร่องขุ่น -20 1.00 -20.00
49    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนจีน จำนวน 6 คน เดือนก.พ.62 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 8,820.00 8,820.00
50    ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน (บ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ) 1 16,530.00 16,530.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจรายการ
 - แบบประเมินแผนการสอนและสรุปการประเมิน
 - แบบประเมิน และสรุปการนิเทศการสอน
 - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีแผนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 92 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 92 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 92 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 82 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโปรแกรมนักเรียนจีน 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 10,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 392,728 บาท รายจ่ายจริง 250,519 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 10,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 142,209 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 250,519 บาท