บทพรรณางานหัวข้อ : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
1.  โรงเรียนมีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
2.  โรงเรียนมีระบบการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
3.  โรงเรียนมีระบบการถอดถอนบุคลากรที่ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
4.  บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการสรรหา คัดเลือกตามระบบที่วางไว้
5.  บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการบรรจุ แต่งตั้งตามระบบที่วางไว้
6.  บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการถอดถอนตามระบบที่วางไว้
7.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 92 มีคุณวุฒิประสบการณ์ตรงสายงานที่ปฏิบัติ
8.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
9.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
15 พ.ค. 2561 -   แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
17 พ.ค. 2561 -   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
23 พ.ค. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 13   0 0.00 0.00
24 พ.ค. 2561 -   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
05 มิ.ย. 2561 -    ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
06 มิ.ย. 2561 -   การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
25 มิ.ย. 2561 -   ส่งรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
03 ก.ค. 2561 -   การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
04 ก.ค. 2561 -   การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
04 ก.ค. 2561 -   สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
10 ก.ค. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสุขศึกษาพลศึกษาพบผ.อ.   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
20 ส.ค. 2561 -   การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
22 ส.ค. 2561 -   การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
22 ส.ค. 2561 -   การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
27 ส.ค. 2561 -   การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 2   0 0.00 0.00
03 ก.ย. 2561 -   การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
13 ก.ย. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งงานโสตฯพบผ.อ.   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
17 ก.ย. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์พบผ.อ.   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
18 ก.ย. 2561 -   การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 3   0 0.00 0.00
20 ก.ย. 2561 -   สอบสอนครูภาษาอังกฤษ   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
05 ต.ค. 2561 -   การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
18 ต.ค. 2561 -   การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 2   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1พบผ.อ.   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
31 ต.ค. 2561 -   การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
05 พ.ย. 2561 -   ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
07 พ.ย. 2561 -   การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 2   0 0.00 0.00
17 พ.ย. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 3   0 0.00 0.00
26 พ.ย. 2561 -   การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 3   0 0.00 0.00
29 พ.ย. 2561 -    ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 2   0 0.00 0.00
30 พ.ย. 2561 -   ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูประจำชั้นป.3EP พบผ.อ.   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
09 ม.ค. 2562 -   การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
31 ม.ค. 2562 -   ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
07 ก.พ. 2562 -   การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
11 ก.พ. 2562 -   การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
28 ก.พ. 2562 -   ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1และครูEP ป.1 พบผู้อำนวยการ   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2562 -   การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
06 มี.ค. 2562 -   ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
08 มี.ค. 2562 -    ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
29 มี.ค. 2562 -   การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
29 มี.ค. 2562 -   การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
29 มี.ค. 2562 -   ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
03 เม.ย. 2562 -   การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
05 เม.ย. 2562 -    ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00
18 เม.ย. 2562 -   ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสังคม ป.6 พบผู้อำนวยการ   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ (17 พ.ค. 2561)    17 พ.ค. 2561  09.30
 แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 (15 พ.ค. 2561)    15 พ.ค. 2561  
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (23 พ.ค. 2561)    23 พ.ค. 2561  13.30
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2561 (24 พ.ค. 2561)    24 พ.ค. 2561  08.00
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 (06 มิ.ย. 2561)    06 มิ.ย. 2561  08.30
  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (05 มิ.ย. 2561)    05 มิ.ย. 2561  09.00
 ส่งรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 (25 มิ.ย. 2561)    25 มิ.ย. 2561  15.00
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561 (04 ก.ค. 2561)    04 ก.ค. 2561  08.30
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 (22 ส.ค. 2561)    22 ส.ค. 2561  08.30
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา (03 ก.ค. 2561)    03 ก.ค. 2561  13.30
 สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา (04 ก.ค. 2561)    04 ก.ค. 2561  08.25
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสุขศึกษาพลศึกษาพบผ.อ. (10 ก.ค. 2561)    10 ก.ค. 2561  08.45
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (18 ก.ค. 2561)    18 ก.ค. 2561  09.00
     31 ก.ค. 2561  13.30
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 (31 ต.ค. 2561)    31 ต.ค. 2561  08.30
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์ (20 ส.ค. 2561)    20 ส.ค. 2561  09.00
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (22 ส.ค. 2561)    22 ส.ค. 2561  13.30
 การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (27 ส.ค. 2561)    27 ส.ค. 2561  08.25
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (03 ก.ย. 2561)    03 ก.ย. 2561  09.00
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (05 ก.ย. 2561)    05 ก.ย. 2561  13.30
 การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (11 ก.ย. 2561)    11 ก.ย. 2561  09.00
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งงานโสตฯพบผ.อ. (13 ก.ย. 2561)    13 ก.ย. 2561  08.45
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์พบผ.อ. (17 ก.ย. 2561)    17 ก.ย. 2561  08.45
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (18 ก.ย. 2561)    18 ก.ย. 2561  08.30
 สอบสอนครูภาษาอังกฤษ (20 ก.ย. 2561)    20 ก.ย. 2561  08.25
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน (05 ต.ค. 2561)    05 ต.ค. 2561  09.00
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (26 ก.ย. 2561)    26 ก.ย. 2561  15.30
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (04 ต.ค. 2561)    04 ต.ค. 2561  13.30
 การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ (18 ต.ค. 2561)    18 ต.ค. 2561  13.15
     19 ต.ค. 2561  10.00
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1พบผ.อ. (22 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  09.00
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 (09 ม.ค. 2562)    09 ม.ค. 2562  08.30
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (05 พ.ย. 2561)    05 พ.ย. 2561  13.30
 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (05 พ.ย. 2561)    05 พ.ย. 2561  10.00
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน (07 พ.ย. 2561)    07 พ.ย. 2561  13.30
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ (17 พ.ย. 2561)    17 พ.ย. 2561  09.00
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (22 พ.ย. 2561)    22 พ.ย. 2561  08.45
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (26 พ.ย. 2561)    26 พ.ย. 2561  13.15
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูประจำชั้นป.3EP พบผ.อ. (30 พ.ย. 2561)    30 พ.ย. 2561  14.00
  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (29 พ.ย. 2561)    29 พ.ย. 2561  14.00
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (03 ธ.ค. 2561)    03 ธ.ค. 2561  13.30
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 (01 มี.ค. 2562)    01 มี.ค. 2562  08.30
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน (11 ม.ค. 2562)    11 ม.ค. 2562  09.00
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (15 ม.ค. 2562)    15 ม.ค. 2562  13.30
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (21 ม.ค. 2562)    21 ม.ค. 2562  12.10
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร (31 ม.ค. 2562)    31 ม.ค. 2562  09.00
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (07 ก.พ. 2562)    07 ก.พ. 2562  09.00
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (07 ก.พ. 2562)    07 ก.พ. 2562  13.30
 การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย (11 ก.พ. 2562)    11 ก.พ. 2562  08.25
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1และครูEP ป.1 พบผู้อำนวยการ (28 ก.พ. 2562)    28 ก.พ. 2562  10.00
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (29 ม.ค. 2562)    29 ม.ค. 2562  13.30
  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (01 มี.ค. 2562)    01 มี.ค. 2562  13.30
 ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 (06 มี.ค. 2562)    06 มี.ค. 2562  08.00
  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (08 มี.ค. 2562)    08 มี.ค. 2562  09.00
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ (29 มี.ค. 2562)    29 มี.ค. 2562  08.30
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ (29 มี.ค. 2562)    29 มี.ค. 2562  10.00
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ (29 มี.ค. 2562)    29 มี.ค. 2562  10.15
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (29 มี.ค. 2562)    29 มี.ค. 2562  12.00
 การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ (03 เม.ย. 2562)    03 เม.ย. 2562  09.00
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (05 เม.ย. 2562)    05 เม.ย. 2562  08.30
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (08 เม.ย. 2562)    08 เม.ย. 2562  10.00
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ (05 เม.ย. 2562)    05 เม.ย. 2562  11.45
  ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (05 เม.ย. 2562)    05 เม.ย. 2562  11.30
 ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสังคม ป.6 พบผู้อำนวยการ (18 เม.ย. 2562)    18 เม.ย. 2562  09.00
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (18 เม.ย. 2562)    18 เม.ย. 2562  08.20
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (17 เม.ย. 2562)    17 เม.ย. 2562  13.30

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 102.00 510.00
2    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 20.00 100.00
3    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 10 75.00 750.00
4    ค่าอากรแสตมป์ 1 200.00 200.00
5    ค่าหนังสือสอบคัดเลือกครู 2 250.00 500.00
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 102.00 204.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.61 375 1.00 375.00
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.62 1,030 1.00 1,030.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
 - บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ของหน่วยงาน งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง โรงเรียนมีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง โรงเรียนมีระบบการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง โรงเรียนมีระบบการถอดถอนบุคลากรที่ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการสรรหา คัดเลือกตามระบบที่วางไว้ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการบรรจุ แต่งตั้งตามระบบที่วางไว้ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการถอดถอนตามระบบที่วางไว้ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 92 มีคุณวุฒิประสบการณ์ตรงสายงานที่ปฏิบัติ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากร 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 2,264 บาท รายจ่ายจริง 1,405 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 859 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,405 บาท