บทพรรณางานหัวข้อ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีกระบวนการนิเทศ และการนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.  ครูร้อยละ 82 ผ่านเกณฑ์การประเมินการนิเทศอยู่ในระดับดี
3.  ครูทุกคนมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
5.  ครูทุกคนออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
6.  ครูทุกคนผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.  ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้เครื่องมืออย่างน้อย 4 ชนิด
8.  ครูทุกคนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
9.  ครูร้อยละ 92 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2. มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   มิส  บุษบา    ศุกระศร 2   0 0.00 0.00
31 มี.ค. 2561 -   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
31 มี.ค. 2561 -   สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
31 มี.ค. 2561 -   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.2 ประเมินคุณภาพครู   มิส  บุษบา    ศุกระศร 2   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการนิเทศการสอน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2561 -   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
26 ก.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
07 ส.ค. 2561 -   ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
09 ส.ค. 2561 -   ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
22 ส.ค. 2561 -   งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   มิส  บุษบา    ศุกระศร 8   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2561 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
05 พ.ย. 2561 -   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561   มิส  บุษบา    ศุกระศร 17   0 0.00 0.00
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2561 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2562 -   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการนิเทศการสอน   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   มิส  บุษบา    ศุกระศร 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
 สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (31 มี.ค. 2561)    31 มี.ค. 2561  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
 สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (31 มี.ค. 2561)    31 มี.ค. 2561  
 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
 สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (31 มี.ค. 2561)    31 มี.ค. 2561  
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (01 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)    01 มี.ค. 2561  
     31 มี.ค. 2561  
 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (01 พ.ค. 2561-31 พ.ค. 2561)    01 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (31 พ.ค. 2561)    31 พ.ค. 2561  
 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.2 ประเมินคุณภาพครู (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
     30 เม.ย. 2562  
 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (23 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561)    23 ก.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (26 ก.ค. 2561)    26 ก.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (22 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (26 ต.ค. 2561)    26 ต.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (03 ธ.ค. 2561-07 ธ.ค. 2561)    03 ธ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (07 ธ.ค. 2561)    07 ธ.ค. 2561  
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการนิเทศการสอน (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการนิเทศการสอน (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    15 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (22 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561)    22 ต.ค. 2561  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (26 ต.ค. 2561)    26 ต.ค. 2561  
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (12 ก.พ. 2562-15 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  
 สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (15 ก.พ. 2562)    15 ก.พ. 2562  
 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (01 มี.ค. 2562-30 เม.ย. 2562)    01 มี.ค. 2562  
 สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (30 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน (07 ส.ค. 2561)    07 ส.ค. 2561  08.00
 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน (09 ส.ค. 2561)    09 ส.ค. 2561  11.30
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (22 ส.ค. 2561)    22 ส.ค. 2561  08.25
     27 ส.ค. 2561  13.00
     29 ส.ค. 2561  13.00
     30 ส.ค. 2561  08.25
     31 ส.ค. 2561  13.00
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (05 พ.ย. 2561)    05 พ.ย. 2561  08.00
     06 พ.ย. 2561  08.00
     07 พ.ย. 2561  08.00
     08 พ.ย. 2561  08.00
     09 พ.ย. 2561  08.00
     10 พ.ย. 2561  08.00
     12 พ.ย. 2561  08.00
     13 พ.ย. 2561  08.00
     14 พ.ย. 2561  08.00
     15 พ.ย. 2561  08.00
     16 พ.ย. 2561  08.00
     17 พ.ย. 2561  08.00
     19 พ.ย. 2561  08.00
     20 พ.ย. 2561  08.00
     21 พ.ย. 2561  08.00
     22 พ.ย. 2561  08.00
     23 พ.ย. 2561  08.00
 งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (12 ก.พ. 2562)    12 ก.พ. 2562  11.10
     13 ก.พ. 2562  11.10
     14 ก.พ. 2562  10.20

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 20 102.00 2,040.00
2    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 10 186.00 1,860.00
3    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 12 35.00 420.00
4    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 20 40.00 800.00
5    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 0 ชนิด 50 ตัว 6 12.00 72.00
6    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 10 6.00 60.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานนิเทศการสอน
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ครูทุกคนมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ครูร้อยละ 82 ผ่านเกณฑ์การประเมินการนิเทศอยู่ในระดับดี 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีกระบวนการนิเทศ และการนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ครูทุกคนออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ครูทุกคนผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้เครื่องมืออย่างน้อย 4 ชนิด 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ครูทุกคนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ครูร้อยละ 92 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,252 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 5,252 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง