บทพรรณางานหัวข้อ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
2.  ฝ่ายกิจการนักเรียน มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
3.  แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 95
4.  มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 85
5.  ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  ฝ่ายกิจการนักเรียน ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องฝ่ายในระดับดีขึ้นไป
7.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
8.  บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 95 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน
9.  บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
10.  บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
11.  บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
12.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    - 4.8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 95 มีคุณวุฒิประสบการณ์ตรงสายงานที่ปฏิบัติ
    - 4.9 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 ได้รับการ พัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
    - 4.10 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90ได้รับการ พัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
    - 4.11 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานและนักการร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
    - 6.5 มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่ การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
    - 6.7 แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 95
    - 6.10 โรงเรียนมีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร้อยละ 85
    - 6.11 มีการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
    - 1.7 มีกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องให้รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
    - 4.3 ผู้บริหารใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติที่ไม่ขัดกฎหมาย อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
    - 4.5 โรงเรียน/สถาบัน มีมาตรการที่ตอบสนองต่อข้อเสนอ ข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
    - 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
    - ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
    - 1.3 บริหารจัดการตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (MEC)
    - 2.1 การจัดทำกลยุทธ์
    - ก. การจัดทำกลยุทธ์
    - 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
    - ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

   มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (มิติที่ 3, 6, 8)


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
17 พ.ค. 2562 -   ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 0.00 0.00
17 พ.ค. 2562 -   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 0.00 0.00
24 พ.ค. 2562 -   ตัวแทนบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2562 -   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2562 -   ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 0.00 0.00
07 มิ.ย. 2562 -   จัดทำเอกสารกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 0.00 0.00
08 มิ.ย. 2562 -   กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 0.00 0.00
19 มิ.ย. 2562 -   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 0.00 0.00
19 มิ.ย. 2562 -   พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (17 พ.ค. 2562)    17 พ.ค. 2562  08.30
 กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6) (08 มิ.ย. 2562)    08 มิ.ย. 2562  08.00
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (17 พ.ค. 2562)    17 พ.ค. 2562  08.30
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 (31 พ.ค. 2562)    31 พ.ค. 2562  13.30
 ตัวแทนบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (24 พ.ค. 2562)    24 พ.ค. 2562  
 ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562 (31 พ.ค. 2562)    31 พ.ค. 2562  17.15
 จัดทำเอกสารกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (07 มิ.ย. 2562)    07 มิ.ย. 2562  13.30
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (19 มิ.ย. 2562)    19 มิ.ย. 2562  08.15
 พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (19 มิ.ย. 2562)    19 มิ.ย. 2562  08.15

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากิจกรรมพันธสัญญา 2,219 200.00 443,800.00
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     อาหารว่าง SVIP 2,219 50.00 110,950.00
2    อาหารว่าง VIP 100 35.00 3,500.00
3    ตำรวจจราจร 8 500.00 4,000.00
4    กระดาษโน้ตโรงเรียน 2,300 2.00 4,600.00
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 30 103.00 3,090.00
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 10 145.00 1,450.00
7    เชือกฟาง 400g 6 75.00 450.00
8    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 20 30.00 600.00
9    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 25 30.00 750.00
10    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 15 29.00 435.00
11    เทปโฟม 3 m ชนิดแผง ขนาด 21 มม.*3เมตร 5 128.00 640.00
12    แฟ้มเอกสาร 23 2,100.00 48,300.00
13    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 10 40.00 400.00
14    เทปกาวย่นสี 2 นิ้ว 10 40.00 400.00
15    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน 1 10,000.00 10,000.00
16    การพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ในการศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 1 10,000.00 10,000.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการ เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 1 1,000.00 1,000.00
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพันธสัญญาประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8/6/2562 1 226,400.00 226,400.00


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ฝ่ายกิจการนักเรียน มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 95 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 85 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ฝ่ายกิจการนักเรียน ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องฝ่ายในระดับดีขึ้นไป 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 95 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 80 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 443,800 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 199,565 บาท รายจ่ายจริง 227,400 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 443,800 บาท
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 27,835 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 227,400 บาท