อัลบั้มภาพที่ 17166
งานพยาบาลร่วมอบรม เรื่องความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

Click Here !!