not connect database thaibrothernot connect database Thaibrothernot connect database thaibrother Montfort College Primary Section - Today 's Events
Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
<<   >>

Today 's Events
21
กุมภาพันธ์
2561


ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ปฏิทินดำเนินงานตลอดปี ปฏิทินแยกตามประเภท What ' s new

:: ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

พ. 21 ก.พ. 2561
Wed, 21 Feb 2018
08.15 - 08.20 มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560  (แผนงาน: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [15 พ.ค. 2560 - 22 ก.พ. 2561]
Give awards to the grades 1-3 students on the folding of milk cartons activities,1-2 semesters 2017  (Profile: Manage students development activities in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [15 May 2017 - 22 Feb 2018]
อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)
Basement Area, Montfort Building
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
Miss  Thanutthawan    Owathasarn


08.20 - 08.30 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2560  (โครงการ: ส่งเสริมการไหว้ )
Awarding of Certificates to the students who entered in the "Kan Wai" Competition 2017  (Plot: Encouraging and promoting "Kan Wai") (Profile: )
GREEN DOME, ใต้อาคารมงฟอร์ต, สนามฟุตซอล
Green Dome, Basement Area of Montfort Building, Futsal Court
งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
Master  Anucha    Jumpamanee

มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
Miss  Thanutthawan    Owathasarn

มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
Master  Thunwa    Suwancheun


11.20 - 12.00 ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป. 1-3  (แผนงาน: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร) [01 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Khru Wirachada L., Assistant Director of Academic Affairs give out certificates to grades 1-3 students who have have been awarded by the Library throughout the academic year 2017  (Profile: Media information service for learning and activities to promote students reading) [01 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
Saint Louis Marie Building, Library
งานห้องสมุด
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
Miss  Aornkanok    Lertthanaphol


12.20 - 13.00 ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป. 4-6 และนักเรียนช่วยงานห้องสมุด  (แผนงาน: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร) [01 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Khru Wirachada L., Assistant Director of Academic Affairs give out certificates to grades 4-6 and library assistant students who have have been awarded by the Library throughout the academic year 2017  (Profile: Media information service for learning and activities to promote students reading) [01 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
Saint Louis Marie Building, Library
งานห้องสมุด
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
Miss  Aornkanok    Lertthanaphol

 

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

พ. 21 ก.พ. 2561
Wed, 21 Feb 2018
ตลอดวัน สอบเก็บคะแนนคลัง ครั้งที่ 4/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Test to accumulate scores # 4/2017   (Profile: Report the results that reflect the success of the learners according to the goals of the school curriculum to raise the education quality) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานทะเบียนและวัดผล
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
Miss  Hathaikan    Doungrak


ตลอดวัน ฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560  (แผนงาน: ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร)[01 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Personnel department coordinate with the concerning people on data collection and implementation evaluation of the academic year 2017   (Profile: Evaluate performance to reflect the potential performance, efficiency, and effectiveness of personnel) [01 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานประเมินบุคลากร
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
Master  Jaruek    Loisuwan


07.30 - 17.00 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 2/2560 วันที่สาม  (แผนงาน: บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน)[19 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561]
Internal Quality Evaluation of Educational Standards, 2/2017- Day 3   (Profile: Supervise the quality assurance system within the organization according to the Regulation of the Quality Assurance policy of the BSG Foundation of Thailand) [19 Feb 2018 - 23 Feb 2018]
Montfort College Primary Section
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
Master  Wattana    Seangsin


09.00 - 16.00 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2560 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายธุรการ-การเงิน)  (แผนงาน: ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ)[20 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561]
Supervision of Project implementation program,# 4/2017 (Academic and Administrative -Finance Department)   (Profile: Coordinate the policy making, planning of different school projects and programs, and follow up the results in accordance with the policy and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [20 Feb 2018 - 23 Feb 2018]
Montfort College Primary Section
งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
Master  Nattapon    Khruasan


13.00 - 13.50 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 4/2560  (แผนงาน: บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
IE & EP Teachers supervision and teaching observations, #4/2017   (Profile: Manage English Program in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
Miss  Paijit    Gomasatit


14.55 - 15.45 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   (แผนงาน: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)[12 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561]
Advisory teachers of Clubs evaluate the grades 4-6 extra-curricular club activities,2nd semester 2017   (Profile: Manage students development activities in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [12 May 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Primary Section
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
Miss  Sutthirak    Sriwan


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ