Today 's Events

มิถุนายน 2560
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<<   >>

Today 's Events
26
มิถุนายน
2560


ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ปฏิทินดำเนินงานตลอดปี ปฏิทินแยกตามประเภท What ' s new

:: ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

จ. 26 มิ.ย. 2560
Mon, 26 June 2017
ตลอดวัน กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  (แผนงาน: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [29 พ.ค. 2560 - 24 ก.ค. 2560]
Saint Louis Week Activities  (Profile: To create and promote Catholic identity to the organizations, personnel and students based on the Spirituality of Saint Louis Marie Grignon de Montfort) [29 May 2017 - 24 July 2017]
Montfort College Primary Section
งานอภิบาล
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
Miss  Supattra    Kittitharayangkoon


08.15 - 18.20 อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  (แผนงาน: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [19 พ.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560]
Read the Anti-Drug 2017 Message  (Profile: Manage students development activities in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [19 May 2017 - 14 July 2017]
Montfort College Primary Section
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
Miss  Thanutthawan    Owathasarn

มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
Master  Thunwa    Suwancheun

มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
Master  Anucha    Jumpamanee


09.00 - 10.00 ผู้อำนวยการให้เกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการ, ครูฝ่ายวิชาการและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ จำนวน 4คน  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
School Director welcomes the Deputy Director, academic staff teacher and students of the Yan Jiao School (4 people)  (Profile: To manage and supervise the foreign subject learning area to achieve the goals set by the academic department) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
School Director's Office
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
Miss  Wipapron    Suparat


11.30 - 12.15 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Recruitment opening of students to compete in 4th Annual ASMO-mathematics and science Olympics 2017  (Profile: To manage and supervise the mathematics subject learning area to achieve the goals set by the academic department) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3)
Grades 1-3 Teacher's room, Montfort Building
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
Master  Songkran    Sangkrew


11.30 - 13.00 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์TEDETประจำปี2560  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Recruitment opening of students to participate in the annual program of Evaluation Test and Development of Students gifted in Mathematics TEDET 2017  (Profile: To manage and supervise the mathematics subject learning area to achieve the goals set by the academic department) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
Master  Songkran    Sangkrew


12.10 - 12.50 การแข่งขันแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  (แผนงาน: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [19 พ.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560]
Grade 6 Chair Ball Championship Match- Anti-Drug Week Activity  (Profile: Manage students development activities in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [19 May 2017 - 14 July 2017]
ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE)
งานกิจกรรมนักเรียน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
Master  Phupasit    Prakanta

 

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

จ. 26 มิ.ย. 2560
Mon, 26 June 2017
ตลอดวัน ครูผู้สอนส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และข้อสอบ ครั้งที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Teachers submit the Main Concept, Schedule of Test Analysis Table and the Test Questions, #2/2017   (Profile: Report the results that reflect the success of the learners according to the goals of the school curriculum to raise the education quality) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานทะเบียนและวัดผล
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
Miss  Hathaikan    Doungrak


ตลอดวัน ครูผู้สอนส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และข้อสอบ ครั้งที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Teachers submit the Main Concept, Schedule of Test Analysis Table and the Test Questions, #2/2017   (Profile: Report the results that reflect the success of the learners according to the goals of the school curriculum to raise the education quality) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานทะเบียนและวัดผล
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
Miss  Hathaikan    Doungrak


ตลอดวัน สอบเก็บคะแนนคลัง ครั้งที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Test to accumulate scores # 1/2017   (Profile: Report the results that reflect the success of the learners according to the goals of the school curriculum to raise the education quality) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานทะเบียนและวัดผล
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
Miss  Hathaikan    Doungrak


ตลอดวัน นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/60  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Supervision of Mathematics teachers, # 1/2017   (Profile: To manage and supervise the mathematics subject learning area to achieve the goals set by the academic department) [15 May 2017 - 30 April 2018]
ห้องเรียน ตึกสามัคคีนฤมิตกับตึกมงฟอร์ต
Montfort and Samakhii Building, Classrooms
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
Master  Songkran    Sangkrew


ตลอดวัน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  (แผนงาน: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)[12 พ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561]
Presentation of grades 1-3 extra-curricular club activities, 1st Semester 2017   (Profile: Manage students development activities in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [12 May 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Primary Section
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
Miss  Sutthirak    Sriwan


07.15 - 08.00 ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"  (แผนงาน: จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน )[15 พ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561]
Basketball players practice to participate in the competition "S. Sponsored Basketball Thailand Championship"   (Profile: Organize sports activities to promote students' good health) [15 May 2017 - 31 Mar 2018]
สนามกีฬา(สนามบาสเกตบอล)
Basketball Court
งานกีฬา
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
Master  Dan    Suwan


08.15 - 08.30 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีนักกีฬายิงธนู  (แผนงาน: จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน )[15 พ.ค. 2560 - 28 เม.ย. 2561]
Take photos and congratulate the Archers   (Profile: Organize sports activities to promote students' good health) [15 May 2017 - 28 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานกีฬา
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
Master  Suwit    Panyoklang


08.30 - 15.30 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  (แผนงาน: จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน)[01 พ.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2561]
Fill in students' data in the student registration system   (Profile: Prepare students' transcript of records, educational evidences in accordance with the regulations of the Ministry of Education and the school's outcome measurement system) [01 Nov 2016 - 30 April 2018]
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล)
Akhaan Samakhi,(Registration and Outcome Measurement office)
งานทะเบียนนักเรียน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
Master  Somboon    kumfoo


09.15 - 13.50 นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/7 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius)  (แผนงาน: ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Grades 1/1,1/7 and 2/7 classes use the Thinking Development Center (Yes! Genius)   (Profile: Coordinate,search and gather information of the learner's potentials and find the best way to encourage,support in maximizing the potential) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS)
Saint Louis Building, Genius Room
งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
มิส  วาลียา    บุญมี
Miss  Valeeya    Boonmee


10.20 - 11.10 การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 1/2560  (แผนงาน: บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Supervision, teaching observation of IE & EP teachers, # 1/2017   (Profile: Manage English Program in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 6/4)
Grades 4-6 Classrooms, Akhaan Samakhii
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
Miss  Paijit    Gomasatit


12.15 - 12.55 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)[12 มิ.ย. 2560 - 21 ก.ค. 2560]
Grade 6 students Practice the Buddhist Ceremony of the academic year 2017   (Profile: Manage students development activities in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [12 June 2017 - 21 July 2017]
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
Big meeting room, Akhaan Samakhii
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ
Miss  Tunyaluck    Tunyaparkob

มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
Miss  Sirikwan    Wongsiri


14.00 - 16.00 ตัวแทนบุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   (โครงการ: โครงการ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)
  (Plot: Support and Cooperation of the activities of the BSG Foundation of Thailand)  (Profile: )
ห้องประชุมสมาคม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
Master  Wattana    Seangsin


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ