not connect database thaibrothernot connect database Thaibrothernot connect database thaibrother Montfort College Primary Section - Today 's Events
Today 's Events

ธันวาคม 2560
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<   >>

Today 's Events
19
ธันวาคม
2560


ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ปฏิทินดำเนินงานตลอดปี ปฏิทินแยกตามประเภท What ' s new

:: ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

อ. 19 ธ.ค. 2560
Tue, 19 Dec 2017
ตลอดวัน งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Preparations of remedial tests for those who were not able to take it, 3/2017  (Profile: Report the results that reflect the success of the learners according to the goals of the school curriculum to raise the education quality) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานทะเบียนและวัดผล
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
Miss  Hathaikan    Doungrak


08.30 - 15.45 นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมใหญ่การแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”  (โครงการ: งานประจำปีของโรงเรียน)
1st-6th Grades students performance General Rehearsals of Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”  (Plot: MCP Annual Project) (Profile: )
อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
Miss  Wiratchada    Lertromyanan


08.30 - 15.30 ถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560  (โครงการ: งานประจำปีของโรงเรียน)
Picture taking of the performers of the MCP Annual Show 2017  (Plot: MCP Annual Project) (Profile: )
อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
Miss  Aornkanok    Lertthanaphol

 

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

อ. 19 ธ.ค. 2560
Tue, 19 Dec 2017
ตลอดวัน ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Subject teachers fill up grades #1 on reading, comprehension,characteristics and performance in the SWIS program # 3/2017   (Profile: Report the results that reflect the success of the learners according to the goals of the school curriculum to raise the education quality) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานทะเบียนและวัดผล
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
Miss  Hathaikan    Doungrak


ตลอดวัน ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ) ครั้งที่3/2560 ลงในระบบ SWIS  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Subject teachers fill-in grades #2,(Only in written replies),into SWIS System #3/2017   (Profile: Report the results that reflect the success of the learners according to the goals of the school curriculum to raise the education quality) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Primary Section
งานทะเบียนและวัดผล
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
Miss  Hathaikan    Doungrak


08.30 - 17.00 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน)[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
Prepare students' learning documents for academic year 2018   (Profile: Academic affairs coordinate and implement the documentation of data information ) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)
Academic Office, Akhaan Samakhii
งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
Master  Nimit    Wannapringh


09.00 - 18.00 เปิดให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2560  (โครงการ: งานประจำปีของโรงเรียน)
Opening and start of game stations at the "Recreation Park", Annual Fair 2017   (Plot: MCP Annual Project)  (Profile: )
GREEN DOME
งานกิจกรรมนักเรียน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
Master  Wattana    Seangsin

มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
Master  Phupasit    Prakanta


10.30 - 12.00 งานอภิบาลเป็นตัวแทนโรงเรียนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันคริสต์มาส  (แผนงาน: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต)[20 พ.ย. 2560 - 29 ธ.ค. 2560]
Campus Ministry team represents the school in celebrating Christmas with the disadvantaged group   (Profile: To create and promote Catholic identity to the organizations, personnel and students based on the Spirituality of Saint Louis Marie Grignon de Montfort) [20 Nov 2017 - 29 Dec 2017]
บ้านธรรมปกรณ์,มูลนิธิสมานใจ,บ้านอากาเป้,สถาบันแมคเคน,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,มูลนิธิดอกไม้ป่า,มูลนิธิตะวันฉาย
Baan Thamapakon,Samanjai Foundation,Baan Agape, McCain Foundation Kawila Anukol,Wildflower and Tawanchai Foundation
งานอภิบาล
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
Miss  Supattra    Kittitharayangkoon


15.30 - 16.30 ซ้อมใหญ่ลำดับพิธีการ งานประจำปี 2560  (โครงการ: งานประจำปีของโรงเรียน)
Sequence of Annual Show performances rehearsals   (Plot: MCP Annual Project)  (Profile: )
อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
งานกิจกรรมนักเรียน
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
Master  Suwat    Keatmaneerat

มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
Miss  Sutthirak    Sriwan

มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
Miss  Paijit    Gomasatit


18.30 - 19.30 ซ้อมใหญ่พิธีสักการะบุญหลุยส์  (โครงการ: งานประจำปีของโรงเรียน)
General Rehearsals of the Saint Louis Marie honoring ceremony   (Plot: MCP Annual Project)  (Profile: )
หน้าอาคาร Simeon 1932
งานกิจกรรมนักเรียน
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
Master  Suwat    Keatmaneerat

มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
Miss  Sutthirak    Sriwan

มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
Miss  Paijit    Gomasatit

มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
Miss  Supattra    Kittitharayangkoon


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ