Today 's Events

ตุลาคม 2562
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<   >>

Today 's Events
26
ตุลาคม
2561


ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ปฏิทินดำเนินงานตลอดปี ปฏิทินแยกตามประเภท What ' s new

:: ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

ศ. 26 ต.ค. 2561
Fri, 26 Oct 2018
08.00 - 08.25 ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ  (แผนงาน: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
Catholic teachers and students pray the holy Rosary together  (Profile: Encourage,develop and nurture ethics, morals and Catholic values to students and staff, and in living based on the Gospel and the spirituality of Saint Louis Marie Grignon de Montfort) [15 May 2018 - 30 April 2019]
Montfort College Primary Section
งานอภิบาล
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
Miss  Supattra    Kittitharayangkoon


08.00 - 19.00 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด) [15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
Students participate in the national camp on "14th National Young Scientist Forum  (Profile: To manage and supervise the science subject learning area to achieve the goals set by the academic department) [15 May 2018 - 30 April 2019]
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
National Science Museum
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มิส  เกษสุดา    คำลุน
Miss  Ketsuda    Khamloon


16.00 - 18.00 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2561  (แผนงาน: บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ) [01 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
October 2018 Monthly meeting  (Profile: Managing the administrative and finance department to achieve the educational management goals of the school according to the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [01 May 2018 - 30 April 2019]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
Common Meeting room, 2nd room Assumption Building
งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
Miss  Kanjana    Piyostip

 

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

ศ. 26 ต.ค. 2561
Fri, 26 Oct 2018
ตลอดวัน ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7  (แผนงาน: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)[15 พ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562]
Follow up the statistics of folding milk cartons #7   (Profile: Manage students development activities in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [15 May 2018 - 22 Feb 2019]
Montfort College Primary Section
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
Miss  Sutthirak    Sriwan


- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  (แผนงาน: จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา)[15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561]
Make a survey on the good attitudes towards honest professions of grades 1-6 classes   (Profile: Organize, implement and promote, modify, and enhance student behaviors in accordance with the development of knowledge and skills of the school curriculum) [15 May 2018 - 30 Nov 2018]
Montfort College Primary Section
งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
Miss  Peerarat    Viriyanaratip

มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
Miss  jiranee    thisrichai

มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์
Master  Taweekiat    Viriyanaratip

มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
Master  Kittisak    Kumrung

มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
Master  Kraiwut    Katanyukul


08.00 - 17.00 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน)[27 ส.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561]
Grade 1 students’ application and admission forms available for Academic Year 2019   (Profile: Coordinate in the operations of Administrative and Information Technology to achieve the goals of based on the requirements set by the information Technology of the School ) [27 Aug 2018 - 15 Nov 2018]
Montfort College Primary Section
งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
Miss  Sutthiporn    Jaikwang


08.00 - 19.00 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14”  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)[15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
Students participate in the national camp on "14th National Young Scientist Forum   (Profile: To manage and supervise the science subject learning area to achieve the goals set by the academic department) [15 May 2018 - 30 April 2019]
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
National Science Museum
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มิส  เกษสุดา    คำลุน
Miss  Ketsuda    Khamloon


08.00 - 16.00 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  (แผนงาน: จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน)[01 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2562]
Prepare Students' certificates and credentials   (Profile: Prepare students' transcript of records, educational evidences in accordance with the regulations of the Ministry of Education and the school's outcome measurement system) [01 Nov 2017 - 30 April 2019]
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล)
Registrar and Outcome Measurement Office, Akhaan Samakhii
งานทะเบียนนักเรียน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
Master  Somboon    kumfoo


08.15 - 14.45 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  (โครงการ: งานประจำปีของโรงเรียน)
Grades 1-6 Montfort Variety Education 2018 practice   (Plot: MCP Annual Project)  (Profile: )
Montfort College Primary Section
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
Miss  Wiratchada    Lertromyanan

มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
Miss  Noppawan    Wongpun


08.15 - 15.00 นักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5  (แผนงาน: ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด)[15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
Grades 2/4,2/5,2/6 and 2/7 classes learning session in the Thinking Development Center (Yes! Genius) #5   (Profile: Coordinate,search and gather information of the learner's potentials and find the best way to encourage,support in maximizing the potential) [15 May 2018 - 30 April 2019]
อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS)
Saint Louis Marie, Genius Room
งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
Miss  Valeeya    Boonmee


08.30 - 09.00 ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)[15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
Meeting to explain teachers in the Physical and Health Education Learning subject area   (Profile: Management and supervision of Health and Physical education learning group to achieve goals set by the academic department) [15 May 2018 - 30 April 2019]
Montfort College Primary Section
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
Master  Phupasit    Prakanta


08.30 - 09.00 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)[15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
Meeting to explain implementation guidelines from Academic department to the Occupation and Technology Leaning Area, 6/2018   (Profile: Manage and supervise the Occupation & Technology subject learning area to achieve the goals set by the academic department) [15 May 2018 - 30 April 2019]
อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ MAC)
MAC Lab, Saint Louis Marie Building
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
Master  Kraiwut    Katanyukul


16.00 - 17.00 คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6  (แผนงาน: จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา)[15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
Clinic Consultation #6   (Profile: Organize, implement and promote, modify, and enhance student behaviors in accordance with the development of knowledge and skills of the school curriculum) [15 May 2018 - 30 April 2019]
อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
Guidance Counseling office
งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
Miss  Peerarat    Viriyanaratip


19.30 - 20.30 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา  (แผนงาน: จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร)[01 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
Administrators and teachers join in the prayers for khru Ubon Khantapreecha   (Profile: Provide welfare and activities that enhance the morale of personnel) [01 May 2018 - 30 April 2019]
ณ โบสถ์พระหฤทัย
Sacred Heart Cathedral
งานส่งเสริมสวัสดิการ
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
Miss  Jutarat    Eiamsangsri


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

ศ. 26 ต.ค. 2561    - ชี้แจงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบจำหน่ายอาหารด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ให้กับนักเรียนกลุ่มทดลองใช้ระบบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
   ภราดา  โยเซฟ อังเดร    เกแก็ง 26 Oct 2007
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม วันที่เปลี่ยนแปลง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
No. 19014       ชมรมลูกเสือกองร้อยสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 25/06/2562 15:53:43
No. 19013       ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25/06/2562 15:49:33
No. 19012       ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25/06/2562 15:47:49
No. 19009       ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25/06/2562 15:43:08
No. 19011       บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 25/06/2562 15:30:14
No. 19010       ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25/06/2562 15:06:30
No. 19008       ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25/06/2562 14:53:36
No. 19007       การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล 25/06/2562 14:47:46
No. 19006       จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 25/06/2562 14:31:57
No. 19005       กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 25/06/2562 14:26:10
No. 19003       นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 25/06/2562 14:14:27
No. 19004       นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 25/06/2562 14:10:57
No. 19002       นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 25/06/2562 14:09:17
No. 19001       การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล 25/06/2562 11:02:26
No. 18995       ชมรมตัดและพับกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 24/06/2562 07:06:49
No. 18996       ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 24/06/2562 07:06:49

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - การหารเศษส่วน  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี 15:22:04
 - Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย  งานทะเบียนและวัดผล  มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์ 14:59:12
 - การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบและความสมเหตุสมผลของคำตอบ  ระดับชั้น ป.4  มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร 14:57:37
 - ตู้ ATM ขัดข้อง กดเงินไม่ออก ! เจอแบบนี้แก้ปัญหายังไงดี  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 13:33:47
 - สามารถภาษาอังกฤษ Can VS Be Able To  งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 11:42:59
 - Symmetry (แกนมมาตร)  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ 10:58:01
 - การปกครองระบอบประชาธิปไตย  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มิส  พรฤดี    จันทร์สอง 09:50:12
 - Insect Facts  กลุ่มครู IE  มิส  เกศวดี    แก้วศรี 09:50:02
 - วิธี Export ไฟล์สไลด์ใน Keynote เข้าไปใช้งานในแอป GoodNotes 5  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล 07:24:34
 - ผ้าปูพระแท่นสำคัญไฉนในพิธีกรรม?  งานอภิบาล  มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล 07:19:49