Today 's Events

พฤษภาคม 2562
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<   >>

Today 's Events
15
พฤษภาคม
2562


ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ปฏิทินดำเนินงานตลอดปี ปฏิทินแยกตามประเภท What ' s new

:: ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

พ. 15 พ.ค. 2562
Wed, 15 May 2019
08.25 - 15.45 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [08 พ.ค. 2562 - 07 มิ.ย. 2562]
Visakha Bucha Day Activities 2019  (Profile: Manage students development activities in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [08 May 2019 - 07 June 2019]
Montfort College Primary Section
งานกิจกรรมนักเรียน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
Master  Tanayut    Namwong


08.25 - 11.10 แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 1 และ ป. 3  (แผนงาน: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
Distribute Grades 1 & text and exercise books((Project on subsidy of education expenses) 2019  (Profile: Media information service for learning and activities to promote students reading) [14 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
Library, Saint Louis Marie Building
งานห้องสมุด
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
Miss  Aornkanok    Lertthanaphol


14.55 - 15.45 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
Grades 4-6 students present extra-curricular club activities 2019  (Profile: Manage students development activities in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [10 May 2019 - 31 Mar 2020]
Montfort College Primary Section
งานกิจกรรมนักเรียน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
Miss  Sutthirak    Sriwan

 

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

พ. 15 พ.ค. 2562
Wed, 15 May 2019
08.00 - 17.00 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  (แผนงาน: จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร)[01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
Birthday celebration with gifts given to school teacher & staff celebrants   (Profile: Provide welfare and activities that enhance the morale of personnel) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องกรรมการบริหารระดับชั้น ป.4-6)
Grades 4-6 Administrative room, Akhaan Samakhii
งานส่งเสริมสวัสดิการ
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
Miss  Jutarat    Eiamsangsri


12.30 - 13.50 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  (แผนงาน: บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ)[14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
English Program Management examination of foreign personnel   (Profile: Manage English Program in accordance with school goals on the educational quality improvement and strategic plan of the BSG Foundation of Thailand) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Montfort College Primary Section
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
Miss  Paijit    Gomasatit


14.00 - 15.00 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2562  (แผนงาน: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร)[01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
Library Team meeting,#1/2019   (Profile: Media information service for learning and activities to promote students reading) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
Library, Saint Louis Marie Building
งานห้องสมุด
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
Miss  Aornkanok    Lertthanaphol


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

พ. 15 พ.ค. 2562    - แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - 6.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - 6.3 สำรวจข้อมูลระบบแม่ข่าย โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - 6.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - 6.5 สำรวจโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - 6.6 ติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - 6.7 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - 6.8 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
   - นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Thaibrothers Network ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
 
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม วันที่เปลี่ยนแปลง เวลาที่เปลี่ยนแปลง

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง