จำนวนทั้งหมด 21 ท่าน


มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล

:cake: :cake: :birthday: :cake: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :heart_eyes: :birthday: :heart_eyes: :heart_eyes: :kiss: :kiss: :kiss: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :heart: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :heart_eyes: :heart: :confetti_ball: :birthday: :cake: :birthday: :cake: :heart: :birthday: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่

:birthday: :cake: :birthday: :metal: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :blush: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :birthday: :grin: :blush: :heart: :grin: :cake: :confetti_ball:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์

:birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :metal: :birthday: :like: :heart: :blush: :confetti_ball: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :like: :cake: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :like: :birthday: :birthday: :metal: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :like: :confetti_ball: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข

:birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :heart_eyes: :confetti_ball: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :like: :cake: :bowtie: :cake: :birthday: :heart_eyes: :like: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  Chuchi Gabay Agustilo    

:birthday: :birthday: :cake: :birthday: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  ประมวล    พวงสี

:blush: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :heart: :blush: :birthday: :heart: :birthday: :cake: :heart_eyes: :birthday: :heart_eyes:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม

:birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :heart: :birthday: :heart: :grin: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :metal: :confetti_ball: :heart: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :cake: :heart: :heart_eyes: :cake: :birthday: :birthday: :heart: :grin: :heart: :confetti_ball: :grin: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  นฤมล    ภักดี

:metal: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :cake: :blush: :heart: :blush: :birthday: :heart_eyes: :blush: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :grin: :cake: :birthday: :birthday: :metal: :birthday: :cake: :like: :heart_eyes: :cake:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี

:birthday: :birthday: :blush: :birthday: :heart: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :confetti_ball: :metal: :metal: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :bowtie: :birthday: :heart_eyes: :cake: :blush: :heart: :birthday: :birthday: :heart: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :blush: :heart:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  ทิพวรรณ    สุระณี

:birthday: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :cake: :heart: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :heart: :heart_eyes: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :heart: :cake: :birthday: :birthday: :heart: :blush: :heart: :kiss: :birthday: :blush: :heart: :heart: :cake: :birthday: :heart: :blush:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้

:birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :cake: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :heart: :grin: :metal: :kiss: :confetti_ball: :cake: :heart:

อวยพรด้วย Emotions


Mr.  Alexander Charles    Spangler


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข

:birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  นนท์    สิริภาคิไนย


อวยพรด้วย Emotionsนาย  ซานห่านโม    คำดี

:birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :birthday: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


นาย  สัมพันธ์    ชมหอม

:birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :cake:

อวยพรด้วย Emotions


นาย  เสาร์แก้ว    อินธนู


อวยพรด้วย Emotions


น.ส.  ราตรี    หินคำ

:birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake:

อวยพรด้วย Emotions


น.ส.  นิภา    หอมอาด

:birthday: :cake: :birthday: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions


นาง  เพ็ญนภา    มโนวอน

:birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake:

อวยพรด้วย Emotions


นาย  ทวีชัย    เตโม

:birthday: :cake: :like: :cake:

อวยพรด้วย Emotions